Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0100026

1.3 Site name

Kirkkonummen saaristo (SCI)

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.453300
Latitude:59.977200

2.2 Area [ha]

1700.0000

2.3 Marine area [%]

47.5000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info      280  0.00 
1150  info      20  0.00 
1170  info      114  0.00 
1210  info      0.05  0.00 
1220  info      10  0.00 
1230  info      180  0.00 
1620  info      45  0.00 
1630  info      0.00 
1640  info      0.3  0.00 
3160  info      2.1  0.00 
6430  info      0.1  0.00 
8220  info      530  0.00 
9010  info      75  0.00 
9050  info      0.00 
91D0  info      18  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Cakile maritima subsp. baltica                   
Crambe maritima                   
Crassula aquatica    localities           
Fraxinus excelsior                   
Geranium sanguineum                   
Hammarbya paludosa                   
Isatis tinctoria                   
Lemna gibba                   
Luzula campestris                   
Ononis arvensis    localities           
Polygonatum multiflorum                   
Scutellaria hastifolia                   
Selinum carvifolia                   
Silene viscosa                   
Fu  Skeletocutis stellae    localities           
Vincetoxicum hirundinaria                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0142.00
N020.00
N040.00
N0530.00
N060.00
N076.00
N100.00
N162.00
N1720.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Natura 2000 -alue on laaja Kirkkonummen rannikkoa kiertävä vyöhyke, joka ulottuu lännessä Inkoon Sommarnille ja idässä lähes Espoon rajalle saakka. Alueeseen kuuluvat rajauksen sisällä olevat saaret ja mannerrannat. Rajauksen vesialueesta Natura-alueeseen kuuluvat vain perustettujen luonnonsuojelualueiden sekä Sommarnin vesialueet. Natura-alueen rajaus perustuu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan ja Kirkkonummen rannikon ja saariston vahvistettuun osayleiskaavaan. Pääosa Natura-alueesta toteutetaan kyseisen kaavan avulla. Mukana olevat saaret ovat paria poikkeusta lukuun ottamatta rakentamattomia, ja kaavan mukaan rakennusoikeudet on siirretty alueelta muualle. Alue on edustava näyte saaristoluonnosta, sillä siihen kuuluu olosuhteiltaan monenlaisia alueita. Kirkkonummen rannikolta ovat mukana Järsö ja Porkkalanniemen länsiosa, sisäsaaristoa edustaa Upinniemen saaristo, ja mukana on myös ulkosaariston luotoja. Laaja saaristo- ja rannikkoalue on erittäin tärkeä saariston luontotyyppien ja useiden lintulajien suojelulle. Natura-alueessa on mukana rannikkoa sekä sisä-, väli- ja ulkosaaristoa vedenalaisine luontotyyppeineen. Saaret ovat pääosin kalliorantaisia ja karuja. Lähinnä Sommarnilla ja paikoin Upinniemen saaristossa on myös hiekkarantoja. Sisäsaariston suurimmilla saarilla on paikoin edustavia lehtoja. Kivilajina on alueen länsiosassa erikoinen Obbnäsin graniitti, joka on rapakiven tyyppistä. Alue on tärkeä maanpuolustukselle. Upinniemen saaristo alueen länsiosassa on suljettua puolustusvoimien aluetta. Useilla saarilla näkyy myös merkkejä ajalta, jolloin Porkkalan alue oli vuokrattuna Neuvostoliiton käyttöön. Aluetta käytetään puolustusvoimien harjoitus- ja ampumatoimintaan sekä sotilaalliseen rakentamiseen. Alueella on puolustusvoimien toimintaan liittyviä rakenteita ja laitteita. Natura-alueen keskiosissa on muutamia runsaasti käytettyjä virkistysaluesaaria. Myös Porkkalanniemi on tärkeä virkistysalue. Mäkiluoto, Rönnskär ja Porkkalanniemen rantakalliot ovat erittäin merkittäviä linnuston muutontarkkailupaikkoja.

4.2 Quality and importance

Luontodirektiivin luontotyyppien esiintymät ovat melko pienialaisia, mutta ne ovat mantereella sijaitseviin verrattuna yleensä huomattavasti luonnontilaisempia. Osa Träskön ja Upinniemen saariston metsistä voidaan lukea mäntyvaltaisiin luonnontilaisen kaltaisiin vanhoihin metsiin. Saarilla olevat soistumat (koivuvaltaisia korpia, tervaleppäkorpia, rämeitä) ovat yleensä täysin luonnontilaisia ja siten edustavia. Matalakasvuisia rantaniittyjä esiintyy monin paikoin, mutta ne ovat varsin pieniä ja edustavuudeltaan keskitasoa. Kallioisten ja kivikkoisten rantojen luontotyyppejä esiintyy useita. Esimerkiksi Järsössä on edustavia, hyvin karuja ja lähes puuttomia kallioita. Hiekkarantoja on ainakin Upinniemen saariston Hietasella ja Mätässaarella sekä Inkoon Sommarnilla. Sommarnia ympäröi melko laaja hiekkapohjainen alue, joka on tärkeä linnuston ruokailupaikka ja myös luontotyypiltään edustava alue. Kolmella saarella on Suomessa erittäin uhanalaisen ja erityisesti suojeltavan kenttäorakon esiintymä. Alueella esiintyy pienialaisesti mm. verikurjenpolvea ja käärmeenpistonyrttiä, jotka vaativat kalkkipitoista maaperää. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: * alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys * alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MD02b
HD03.02b
MG01i
HG01.01i
HH01b
HH03.01b
MH03.02b
MI01i
MJ02.02b
MK02.02o
HK02.03b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private64
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Heinilehto, M-L. 1996. Havaintoja Stora Träskön saaren ja Söderskärin alueen luontotyypeistä. (Metsäntutkimuslaitos/Tutkimusmetsäpalvelut, Vantaa: tiedonanto Uudenmaan ympäristökeskukselle 2.7.1996). IBA. Important bird areas in Finland. Lintuhavaintolomake/ Tringa, Markku Mikkola-Roos vuosina 1990-1996. (julkaisematon selvitys, BirdLife Suomi, Suomen ympäristökeskus) Ikonen, Pekka & Salmela, Tuomo 1996: Saaristolintulaskennat. Julkaisussa Ikonen, Pekka (toim.) 1996: Rönnskärin lintuasema, tiedonanto 19, ss. 37-40. Espoo. (julkaistu artikkeli) Liikennetekniikka Oy/ Ekotutkimus Ay. 1987. Saariston ja rannikkoalueiden suojelukohteiden erityisinventointi. (julkaistu artikkeli, Kirkkonummen kunta, Uudenmaan ympäristökeskus). Luonnonsuojelu ja virkistyskäyttö Porkkalan saaristossa. Uudenmaan lääninhallituksen julkaisusarja 1991:2. (julkaistu artikkeli). Ononis arvensis (kenttäorakko). Uhanalaisten lajien suojelusuunnitelmat. (julkaisematon selvitys, Ympäristöministeriö/ Suomen ympäristökeskus). Rantojensuojeluohjelman alueet. 1991. YM. Selvitys 97. (julkaistu artikkeli. asiasanat: meri- ja järviluonto, rannat, rantojensuojelu, luonnonsuojelu) Ruotsinkylän tutkimusalue -Hoito- ja käyttösuunnitelma 1994-2003. Metsänkasvatuksen tutkimusosasto. Metsäntutkimuslaitos. (julkaistu artikkeli, sisältää Stora Träskön saaren kokonaisuudessaan). Tietokantatäydennys 2016 Ekebom, J., Sahla, M., Kalliola, R. 2013: Luontodirektiivin raportointi 2013 – Laguunit ja Riutat (julkaisematon, julkaisu valmisteilla) Metsähallitus 2004-2012: VELMU-inventoinnit (mukaan lukien inventoiniten yhteydessä saatu kokemusperäinen maastotieto), sisältäen myös FINMARINET Life+ -hankkeen tiedot. - Metsähallitus 2004-2012: VELMU-inventoinnit (mukaan lukien inventoiniten yhteydessä saatu kokemusperäinen maastotieto), sisältäen myös FINMARINET Life+ -hankkeen tiedot. - Guidelines for the establishment of the Natura 2000 network in the marine environment. Application of the Habitats and the Birds Directives, May 2007, European Commission. - Interpretation Manual of European Union Habitats, EUR 27 July 2007, European Commission. - Metsähallituksen ja Suomen ympäristökeskuksen ROV-aineisto 16.11.2007. - Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. - Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 (lajit) ja 4/2013 (luontotyypit)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0061.00
FI0329.00
FI1610.00

5.3 Site designation (optional)

Natura-alueella on useita luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja alueita. Natura-alueen perustaminen ei muuta luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksiä. Upinniemen saaristoa ja Sommarnia lukuun ottamatta koko Natura-alue kuuluu Kirkkonummen rannikon ja saariston osayleiskaava-alueeseen. Kaava on vahvistettu lokakuun 1996 alussa. Kaava-alueen länsipuolisko Porkkalanniemeltä Salgrundenin saarin saakka kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Niillä kaavaan kuuluvilla alueilla, jotka eivät ole luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja, Natura-alueen toteutuskeino on maankäyttö- ja rakennuslaki eli kyseisen kaavan kaavamääräykset. Natura-alueeseen kuuluu osayleiskaavalla toteutettavia SL-, SL/EP-, MU-, MU/s-, VR-, VR-1- ja VR/EP-alueita. Yhteistä näille on, että rakennusoikeudet on sijoitettu saman maanomistajan muille alueille. Sommarnin vesialueet Inkoon Sommarn on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla. Saarta ympäröivillä vesialueilla (n. 275 hehtaaria) Natura-alue toteutetaan vesilain nojalla arvokkaan vedenalaisen luonnon vuoksi. Tarkoituksena on suojella merenpohjaa, vedenalaista luontoa ja veden laatua vesioikeudellisen lupajärjestelmän avulla. Itämeren rannikko- ja merialueiden suojelualueverkosto Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus, Etelä-Suomen Luontopalvelut
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY