Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0100033

1.3 Site name

Åkärr, Strykmossen ja Pytberg

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.942500
Latitude:60.146900

2.2 Area [ha]

73.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7110  info      37  0.00 
7160  info      0.1  0.00 
7230  info      0.00 
9020  info      8.8  0.00 
91D0  info      10  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Carex appropinquata                   
Collema subnigrescens                   
Evernia divaricata                   
Nephroma laevigatum                   
Ptychoptera lacustris                   
Usnea barbata                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0780.00
N1615.00
N225.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Natura-kohde koostuu kolmesta erillisestä osa-alueesta: Åkärrin lettosuo, Strykmossen-keidassuo ja Pytbergetin tammimetsä. Pytberget sijaitsee osittain Siuntion puolella, muut osa-alueet ovat Lohjan kunnan eteläosassa. Natura-kohde muodostaa kokonaisuuden, jossa on Lohjan alueen säilyneistä lettosoista toinen, saaristosuomalaistyyppinen keidassuo sekä luontaista jalopuumetsää, jossa kasvaa muutamia satoja eri-ikäisiä tammia. Alueilla on uhanalaista ja harvinaista lajistoa.

4.2 Quality and importance

Åkärr Alueella on lähdelettoa, kuusivaltaista lettokorpea ja saniaiskorpea sekä isovarpurämettä. Suo on aikoinaan ojitettu, ojat ovat osittain kasvaneet umpeen. Vesitaloudeltaan luonnontilaisinta lettoa on suon koilliskulmassa sekä keskiosan lähdejuotissa. Näissä osissa kasvavat mm. röyhysara, lettovilla, lettokuirisammal, lettokilpisammal ja käyrälehtirahkasammal. Strykmossen Strykmossen on hyvin säilynyt saaristosuomalaistyyppinen keidassuo. Kermit ovat matalia ja kanerva- ja tupasvillarämettä on runsaasti. Suolla on useita rämetyyppejä, suon länsiosassa on rimpinevaa. Eteläosassa on vanha oja, joka on kasvamassa umpeen. Strykmossenin lajistoon kuuluvat mm. suovalkku, valkopiirtoheinä, leväkkö, korpiluppo ja uhanalainen takkuhankajäkälä. Pytberg (osittain Siuntio) Kallion reunoilla on kivisiä lehtipuuvaltaisia lehtorinteitä. Etelärinteessä on laaja, muutamia satoja puita käsittävä luonnonvarainen tammiesiintymä. Puustossa on myös järeitä vanhoja sekä pystyyn kuolleita tammia. Lehdossa on lehmusryhmiä ja pähkinäpensaita. Kallion laella on vanhaa tammimetsää, jossa on runsaasti keloja. Alueella on useita uhanalaisia ja harvinaisia vanhoilla puilla kasvavia lajeja mm. takkuhankajäkälä, ryppynaava, lännenmunuaisjäkälä, haavanhyytelöjäkälä, nukkamunuaisjäkälä ja rikkikääpä. Åkärrin lettosuon säilyminen edellyttää, että aluetta ei ojiteta ja nykyisten ojien annetaan kasvaa umpeen. Keidassuo ja hemiboreaaliset jalopuumetsät ovat edustavia. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1. ja 3.2. mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, - luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- tai hoitotoimenpein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02i
LJ02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private91
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Etelä-Suomen aarniometsäkartoitus. Pytberg. Pylvänäinen, Juha. (julkaisematon selvitys, Uudenmaan ympäristökeskus/ Suomen ympäristökeskus). Heikkilä R. 1995 , Soidensuojelun perusohjelman täydennysehdotus, Vesi- ja ympäristöhallitus. moniste (julkaisematon selvitys, Uudenmaan ympäristökeskus/ Suomen ympäristökeskus) Södersved Jan. 1989, Lohjan linnustollisesti arvokkaita kohteita. 5 s. Moniste (julkaisematon selvitys, Uudenmaan ympäristökeskus/ Lohjan kaupunki). Pykälä J. 1992, Lohjan kunnan arvokkaat lehdot.-Lohjan kunnan ympäristönsuojelulautakunta. Julkaisu 3/92. Lohja. 158 s. + 20 liitettä. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: Lohjan kunta, lehdot kasvillisuus). Pykälä J. 1994, Uhanalaiset ja harvinaiset kasvi- ja sienilajit Lohjan kunnassa. Lohjan kunnan ympäristönsuojelutoimisto. Kartta + kartan selitys. Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi, MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013 Suomen ympäristökeskus 2013. Hertta (Eliölajit -tietojärjestelmä) 1.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0076.00
FI1624.00

5.3 Site designation (optional)

Åkärr Åkärr on vahvistetussa seutukaavassa varattu suojelualueeksi. Alueen pinta-ala on 22 hehtaaria. Pääosa alueesta (18 ha) on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi. Loppuosankin (suon koillisosa, 5 ha) toteuttamiskeinona on luonnonsuojelulaki. Strykmossen Vahvistetussa seutukaavassa Strykmossen on varattu suojelualueeksi. Suon pinta-ala on 37 hehtaaria. Toteuttamiskeinona on luonnonsuojelulaki. Pytberg Pytbergetin Lohjan kunnassa sijaitseva osa on vahvistetussa seutukaavassa varattu suojelualueeksi. Pytbergetin pinta-ala on 14 hehtaaria. Toteuttamiskeinona on luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut
Address:
Email:
Organisation:Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY