Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0100048

1.3 Site name

Vaskijärven metsä

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.385000
Latitude:60.583900

2.2 Area [ha]

106.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.1  0.00 
9010  info      84  0.00 
9050  info      0.00 
91D0  info      14  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Chaenotheca gracillima                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0710.00
N1790.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Vaskijärven metsä sijaitsee Karkkilan pohjoisosassa lähellä Lopen rajaa. Alueella on edustavaa vanhaa metsää.

4.2 Quality and importance

Vaskijärven metsän alueella on pääosin tuoreen kankaan kumpareisia metsiä ja puustoisia ojittamattomia korpia. Paikoin on myös lehtomaisen kankaan piirteitä ja ruohoisia soita. Alueella on myös muutamia louhikkoisia luonnonpuroja. Metsät ovat kuusivaltaisia, tiheitä, varttuneita ja ikääntyneitä, eteläsuomalaisittain huomattavan luonnontilaisia. Kuusikossa on sekapuuna mäntyä ja paikoitellen yksittäisiä vanhoja koivuja ja järeitä haapoja. Erikokoista ja eri lahoamisvaiheiden kuusta on kuolleessa pystypuustossa ja maapuustossa runsaasti. Järeitä koivupökkelöitä on paikoitellen. Puusto on luonnontilaisinta alueen itäosassa, länsiosassa on pominnanluonteisten hakkuiden jälkiä. Alueella on myös pieni siemenpuuhakkuu sekä sellainen aukkohakkuu, johon puut on jätetty paikoilleen lahoamaan. Nämä eivät kuitenkaan merkittävästi alenna alueen suojeluarvoja, sillä käsiteltyjen alueiden pinta-alat ovat pieniä. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: * alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02o
MJ02.01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private12
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Ympäristönhoito- ja suojelusuunnitelma, perusselvitykset 1993. Karkkilan ympäristönsuojelulautakunnan julkaisuja 4. (julkaistu artikkeli). Sisältää seuraavat liitteet: Liite I/ Valtakunnallisen harjututkimuksen mukaiset arvokkaat harjualueet Karkkilassa (Kontturi, osmo & Lyytikäinen, Ari. 1990. Uudenmaan harjuluonto. Valtakunnallinen harjututkimus. Uudenmaan seutukaavaliiton julkaisuja. Raportti 43.) Liite II/ Kasvustoltaan arvokkaat kallioalueet (käsikirjoitus teoksesta Pykälä, J. 1992. Länsi-Uudenmaan seutukaava-alueen... + Uudenmaan läänin luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiden kallioalueiden inventoinnin aineistot) Liite III/ Arvokkaat maisemakokonaisuudet Karkkilassa. (Valtakunnallisen inventoinnin aineistoa). Liite IV/ Tarkemmin tutkitut kasvillisuuden arvokohteet 1-26. Liite V/ Tarkemmin kuvatut linnuston arvokohteet 1-21. Valtioneuvoston periaatepäätös vanhojen metsien suojeluohjelmasta 1996. raportit: - Vanhojen metsien suojelu valtion mailla Etelä-Suomessa. 1992. Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö. YM/Ympäristönsuojeluosasto. Työryhmän mietintö 1992:70. 59 s. + 169 karttasivua. (asiasanat: vanhat metsät, metsien suojelu, uhanalaiset lajit, valtion metsät). - Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys Etelä-Suomessa. 1994. Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö II. YM/ALO. Työryhmän raportti 2. 51 s. + 334 s. liite, jossa kohdekuvaukset ja karttarajaukset. (asiasanat: vanhat metsät, metsien suojelu, uhanalaiset lajit, vanhojen metsien suojelu yksityismailla). Tietokantatäydennys 2016: - Interpretation Manual of European Union Habitats, EUR 27 July 2007, European Commission. - Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. - Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 (lajit) ja 4/2013 (luontotyypit)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Alue kuuluu valtioneuvoston vahvistamaan vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Natura-kohteen toteuttamiskeinona on luonnonsuojelulain mukaisen suojelualueen perustaminen.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus, Etelä-Suomen Luontoplavelut
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY