Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0100077

1.3 Site name

Söderskärin ja Långörenin saaristo

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2002-05

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designation No data
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.135556
Latitude:60.305000

2.2 Area [ha]

18219.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info      0.1  0.00   
1170  info      360  0.00   
1210  info      0.01  0.00   
1220  info      6.04  0.00   
1230  info      78.84  0.00   
1610  info      4.93  0.00   
1620  info      200  0.00   
1630  info      2.88  0.00   
1640  info      1.73  0.00   
6270  info      0.1  0.00   
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA051Anas strepera             
BA169Arenaria interpres    30  30     
M1364Halichoerus grypus      40     
BA190Sterna caspia    40  75     
BA193Sterna hirundo    160       
BA194Sterna paradisaea    500       
BA162Tringa totanus    20       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Calidris minuta    50               
Cepphus grylle    250               
Larus fuscus fuscus    70  70             
Scutellaria hastifolia                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0199.00
N051.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Porvoon ulkosaaristossa sijaitsevaan Natura-kohteeseen kuuluvat 1) Söderskärin luonnonsuojelualue 2) Långörenin luonnonsuojelualue ympäröivine vesialueineen 3) Kölhällen ja Stora Kölhällen vesialueineen Långörenistä etelään 4) Pellingin ulkosaaristoa, mm. Tunnholmenin luonnonsuojelualue 5) Sandkallan, Yttre Hällkallan, Yttergrundet, Storgrundet ja Inre Hällkallan ympäröivine vesialueineen. Itäisimmän osa-alueen, Pellingin ulkosaariston vesialueesta Natura-alueeseen kuuluu vain Tunnholmenin luonnonsuojelualueen vesialue. Rajauksen sisällä on siten 2664 ha vesialuetta, joka ei kuulu Natura-alueeseen. Alueet muodostavat kokonaisuuden, johon sisältyy merkittäviä lintujen pesimä- ja levähdysalueita sekä harmaahylkeen suojelun kannalta tärkeitä alueita. Natura-kohteen yhteispinta-ala on 18219 hehtaaria, josta maa-alueita on 149 hehtaaria. Aluetta käytetään puolustusvoimien harjoitus- ja ampumatoimintaan sekä sotilaalliseen rakentamiseen. Alueella on puolustusvoimien toimintaan liittyviä rakenteita ja laitteita.

4.2 Quality and importance

Söderskär ja Långören Söderskärin ja Långörenin alueet ovat merkittäviä saaristolintututkimuksen kohteita ja Suomenlahden ulkosaaristovyöhykkeen runsaslintuisimpia alueita. Runsaan pesimälinnuston lisäksi alueet ovat merkittäviä muuttolintujen levähdysalueita. Långörenin alueesta on asetuksella rauhoitettu alueen saaret ja luodot. Natura -kohteeseen kuuluu myös Långörenin vesialue. Söderskärin alueen suurimmilla saarilla kasvaa katajikkoa ja pieniä haapa-kuusimetsiköitä, pienimmät ovat paljaita kallioluotoja. Alueella kasvaa Uudellamaalla uhanalainen keihäsvuohennokka (Scutellaria hastifolia). Långören on edustava harjusaari, jossa kasvillisuuden primäärisukkessio on edennyt jo pensaikkovaiheeseen. Långörenin eteläpuoleinen alue ja Sandkallan ympäristöineen ovat Suomenlahden parhaita harmaahylkeen esiintymispaikkoja. Vuoden 1996 aikana Sandkallanin alueella havaittiin noin 20-30 hallia ja Långörenin eteläpuoleisella alueella noin 10. Pellingin ulkosaaristo Tunnholmenin luonnonsuojelualueen rauhoituksella on aikanaan haluttu turvata saarten linnusto. Tunnholmenilla on keskenään vuorottelevia rantatyyppejä: sora-, hiekka-, kallio- ja niittyrantoja. Alue on myös kasvillisuudeltaan edustavaa. Kummelskärin ympäristössä on merkittävä räyskäyhdyskunta. Alue on merkittävä myös muun saaristolinnuston suojelun kannalta. Långörenin harjusaarella on liikaa kulutusta joka paljolti aiheutuu merilintujen syysmetsästyksestä.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
F02I
LF02.03I
LG01.03I
MG05.01I
MK02.03I
MF03.01I
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Hario M., Komu R., Muuronen P. & Selin K. 1986: Saaristolintujen kehitys Söderskärillä vuosina 1963-86 ja eräitä poikastuotantoon vaikuttavia tekijöitä.-Suomen Riista 33:79-90. Artikkeli. Hario M. 1990: Breeding failure and decline of some seabird colonies on the northern coast of the Gulf of Finland.-Baltic Birds 5, ss. 115-122. Hario M. 1990: Breeding failure and feeding conditions of Lesser Black-backed Gulls Larus f. fuscus in the Gulf of Finland.-Ornis Fennica 67:113-129. Pietiläinen M. 1983: Porvoon maalaiskunnan luontoinventointi 1982-1983.-käsikirjoitus Hiden O. & Hario M: 1993: Muuttuva saaristolinnusto.-Forssan kirjapaino Oy. 317 s. Rusanen P. 1996: Suomenlahden yleisten vesialueiden harmaahyljelaskenta 1996.-Metsähallitus, etelärannikon puistoalue.-käsikirjoitus (1. versio 26.8.1996)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI030.00
FI0087.00
FI1613.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
IN05Söderskär-Långören0.00
IN05Söderskär-Långören48.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Söderskär-Långören0.00
Söderskär-Långören48.00

5.3 Site designation (optional)

Söderskär ympäristöineen (myös vesialue) on lääninhallituksen päätöksellä vuonna 1930 rauhoitettua luonnonsuojelualuetta. Suojelualueeseen kuuluu 47 hehtaaria maata ja 2074 hehtaaria vesialueita. Långören saaret ja luodot on rauhoitettu asetuksella v. 1970, pinta-ala 47 hehtaaria. Tunnholmen lähisaarineen ja vesialueineen (29 ha maata, 120 ha vesialuetta) on rauhoitettu vuonna 1932. Långörenin eteläpuolinen hyljealue (noin 2000 ha) sekä Sandkallan, Yttre Hällkallan, Yttergrundet, Storgrundet ja Inre Hällkallan ympäröivine vesialueineen (5547 ha) ovat valtion omistuksessa. Näiden harmaahylkeen suojelun kannalta merkittävien alueiden toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki. Myös asetuksella rauhoitettuja Långörenin saaria ja luotoja ympäröivän valtion vesialueen (8282 ha) suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain keinoin. Pääosa, 22 hehtaaria, Natura-kohteeseen sisältyvästä Pellingin ulkosaaristosta on vahvistetussa seutukaavassa varattu SL- (luonnonsuojelualue) ja S4-alueiksi lukuunottamatta Tunnholmenin luonnonsuojelualueesta kaakkoon sijaitsevia Knektskär, Halsskär ja Låghällarna -nimisiä saaria, joiden pinta-ala yhteensä on noin 4 hehtaaria. (S4-alueet ovat pääasiassa rakennuslain 135 §:n nojalla annetuilla määräyksillä suojeltavaksi tarkoitettuja alueita.) Pellingin ulkosaariston saarten ja luotojen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain keinoin. Koko aluetta ehdotetaan myös liitettäväksi linnustoltaan kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon eli ns. Ramsar-kohteeksi. Samoin aluetta ehdotetaan Itämeren suojelusopimuksen nojalla Helsingin komission (HELCOM) rannikko- ja merialueiden suojelualueverkostoon eli BSPA-alueeksi (= Baltic Sea Protection Areas). Näillä ei ole oikeusvaikutuksia yli sen, mitä johtuu jo Natura 2000 -verkostoon kuulumisesta. Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus/Etelärannikon puistoalue Uudenmaan ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY