Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0100077

1.3 Site name

Söderskärin ja Långörenin saaristo

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.635600
Latitude:60.138300

2.2 Area [ha]

18219.0000

2.3 Marine area [%]

99.2000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info      0.1  0.00 
1170  info      5237.44  0.00 
1210  info      0.01  0.00 
1220  info      6.04  0.00 
1230  info      78.84  0.00 
1610  info      4.93  0.00 
1620  info      95  0.00 
1630  info      2.9  0.00 
1640  info      1.73  0.00 
6270  info      0.1  0.00 
9010  info      1.2  0.00 
9050  info      0.6  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta       
BA056Anas clypeata       
BA051Anas strepera       
BA169Arenaria interpres    12  20     
BA061Aythya fuligula    150  360     
BA061Aythya fuligula    20  30     
BA062Aythya marila    30  60     
BA045Branta leucopsis    60  120     
BA202Cepphus grylle    240  440     
M1364Halichoerus grypus    100  300     
BA640Larus fuscus fuscus    15  25     
BA066Melanitta fusca    50  110     
BA066Melanitta fusca    22  35     
BA260Motacilla flava    50  150     
BA277Oenanthe oenanthe    16  20     
BA006Podiceps grisegena    15  42     
BA506Polysticta stelleri    35     
BA063Somateria mollissima    1500  2000     
BA190Sterna caspia    120  140     
BA193Sterna hirundo    160  210     
BA194Sterna paradisaea    300  350     
BA048Tadorna tadorna       
BA107Tetrao tetrix       
BA166Tringa glareola    50  100     
BA162Tringa totanus    15  20     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A053Anas platyrhynchos    200  590           
Caloplaca dichroa    localities           
A064Clangula hyemalis    3000  6000           
Fu  Funalia trogii    localities           
Scutellaria hastifolia                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0199.00
N051.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Porvoon ulkosaaristossa sijaitsevaan Natura-kohteeseen kuuluvat 1) Söderskärin luonnonsuojelualue 2) Långörenin luonnonsuojelualue ympäröivine vesialueineen 3) Kölhällen ja Stora Kölhällen vesialueineen Långörenistä etelään 4) Pellingin ulkosaaristoa, mm. Tunnholmenin luonnonsuojelualue 5) Sandkallan, Yttre Hällkallan, Yttergrundet, Storgrundet ja Inre Hällkallan ympäröivine vesialueineen. Itäisimmän osa-alueen, Pellingin ulkosaariston vesialueesta Natura-alueeseen kuuluu vain Tunnholmenin luonnonsuojelualueen vesialue. Rajauksen sisällä on siten 2664 ha vesialuetta, joka ei kuulu Natura-alueeseen. Alueet muodostavat kokonaisuuden, johon sisältyy merkittäviä lintujen pesimä- ja levähdysalueita sekä harmaahylkeen suojelun kannalta tärkeitä alueita. Natura-kohteen yhteispinta-ala on 18219 hehtaaria, josta maa-alueita on 149 hehtaaria. Aluetta käytetään puolustusvoimien harjoitus- ja ampumatoimintaan sekä sotilaalliseen rakentamiseen. Alueella on puolustusvoimien toimintaan liittyviä rakenteita ja laitteita.

4.2 Quality and importance

Söderskär ja Långören Söderskärin ja Långörenin alueet ovat merkittäviä saaristolintututkimuksen kohteita ja Suomenlahden ulkosaaristovyöhykkeen runsaslintuisimpia alueita. Runsaan pesimälinnuston lisäksi alueet ovat merkittäviä muuttolintujen levähdysalueita. Långörenin alueesta on asetuksella rauhoitettu alueen saaret ja luodot. Natura -kohteeseen kuuluu myös Långörenin vesialue. Söderskärin alueen suurimmilla saarilla kasvaa katajikkoa ja pieniä haapa-kuusimetsiköitä, pienimmät ovat paljaita kallioluotoja. Långören on edustava harjusaari, jossa kasvillisuuden primäärisukkessio on edennyt jo pensaikkovaiheeseen. Långörenin eteläpuoleinen alue ja Sandkallan ympäristöineen ovat Suomenlahden parhaita harmaahylkeen esiintymispaikkoja. Pellingin ulkosaaristo Tunnholmenin luonnonsuojelualueen rauhoituksella on aikanaan haluttu turvata saarten linnusto. Tunnholmenilla on keskenään vuorottelevia rantatyyppejä: sora-, hiekka-, kallio- ja niittyrantoja. Alue on myös kasvillisuudeltaan edustavaa. Kummelskärin ympäristössä on merkittävä räyskäyhdyskunta. Alue on merkittävä myös muun saaristolinnuston suojelun kannalta. Långörenin harjusaarella on liikaa kulutusta joka paljolti aiheutuu merilintujen syysmetsästyksestä. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: * alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys * luontotyypin ja lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LF02i
LF02.03i
MF03.01i
LG01.03i
MG05.01i
MH01b
HH03.01b
MH03.02b
LI01i
MK02.02b
MK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private21
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Hario M., Komu R., Muuronen P. & Selin K. 1986: Saaristolintujen kehitys Söderskärillä vuosina 1963-86 ja eräitä poikastuotantoon vaikuttavia tekijöitä.-Suomen Riista 33:79-90. Artikkeli. Hario M. 1990: Breeding failure and decline of some seabird colonies on the northern coast of the Gulf of Finland.-Baltic Birds 5, ss. 115-122. Hario M. 1990: Breeding failure and feeding conditions of Lesser Black-backed Gulls Larus f. fuscus in the Gulf of Finland.-Ornis Fennica 67:113-129. Pietiläinen M. 1983: Porvoon maalaiskunnan luontoinventointi 1982-1983.-käsikirjoitus Hiden O. & Hario M: 1993: Muuttuva saaristolinnusto.-Forssan kirjapaino Oy. 317 s. Rusanen P. 1996: Suomenlahden yleisten vesialueiden harmaahyljelaskenta 1996.-Metsähallitus, etelärannikon puistoalue.-käsikirjoitus (1. versio 26.8.1996) Tietokantatäydennys 2016: Ekebom, J., Sahla, M., Kalliola, R. 2013: Luontodirektiivin raportointi 2013 – Laguunit ja Riutat (julkaisematon, julkaisu valmisteilla) Metsähallitus 2004-2013: VELMU-inventoinnit (mukaan lukien inventointien yhteydessä saatu kokemusperäinen maastotieto), sisältäen myös FINMARINET Life+ hankkeen tiedot Guidelines for the establishment of the Natura 2000 network in the marine environment. Application of the Habitats and the Birds Directives, May 2007, European Commission. Interpretation Manual of European Union Habitats, EUR 27 July 2007, European Commission. Metsähallituksen ja Suomen ympäristökeskuksen ROV-aineisto 16.11.2007. Metsähallituksen saaristolintulaskennat BirdLifen Tiira-tietokanta Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 (lajit) ja 4/2013 (luontotyypit) Metsähallituksen saaristolintulaskennat 2000-luvulla. Metsähallituksen muistio 28.10.2014 Birdlife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Raportti.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0087.00
FI030.00
FI1613.00

5.3 Site designation (optional)

Söderskär ympäristöineen (myös vesialue) on lääninhallituksen päätöksellä vuonna 1930 rauhoitettua luonnonsuojelualuetta. Suojelualueeseen kuuluu 47 hehtaaria maata ja 2074 hehtaaria vesialueita. Långören saaret ja luodot on rauhoitettu asetuksella v. 1970, pinta-ala 47 hehtaaria. Tunnholmen lähisaarineen ja vesialueineen (29 ha maata, 120 ha vesialuetta) on rauhoitettu vuonna 1932. Långörenin eteläpuolinen hyljealue (noin 2000 ha) sekä Sandkallan, Yttre Hällkallan, Yttergrundet, Storgrundet ja Inre Hällkallan ympäröivine vesialueineen (5547 ha) ovat valtion omistuksessa. Näiden harmaahylkeen suojelun kannalta merkittävien alueiden toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki. Myös asetuksella rauhoitettuja Långörenin saaria ja luotoja ympäröivän valtion vesialueen (8282 ha) suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain keinoin. Pääosa, 22 hehtaaria, Natura-kohteeseen sisältyvästä Pellingin ulkosaaristosta on vahvistetussa seutukaavassa varattu SL- (luonnonsuojelualue) ja S4-alueiksi lukuunottamatta Tunnholmenin luonnonsuojelualueesta kaakkoon sijaitsevia Knektskär, Halsskär ja Låghällarna -nimisiä saaria, joiden pinta-ala yhteensä on noin 4 hehtaaria. (S4-alueet ovat pääasiassa rakennuslain 135 §:n nojalla annetuilla määräyksillä suojeltavaksi tarkoitettuja alueita.) Pellingin ulkosaariston saarten ja luotojen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain keinoin. Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus, Etelä-Suomen Luontopalvelut
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Söderskärin ja Långörenin hoito- ja käyttösuunnitelma, Saloniemi H., Metsähallitus, 2012
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY