Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0100103

1.3 Site name

VANJÄRVI-LAUKKAMÄKI

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.233300
Latitude:60.445000

2.2 Area [ha]

156.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta       
BA054Anas acuta    10  20     
BA056Anas clypeata    10  25     
BA056Anas clypeata       
BA055Anas querquedula       
BA055Anas querquedula       
BA051Anas strepera       
BA051Anas strepera       
BA039Anser fabalis    100  350     
BA028Ardea cinerea    10     
BA028Ardea cinerea       
BA059Aythya ferina    15  35     
BA059Aythya ferina       
BA061Aythya fuligula    50  80     
BA061Aythya fuligula       
BA104Bonasa bonasia       
BA021Botaurus stellaris       
BA146Calidris temminckii       
BA197Chlidonias niger       
BA081Circus aeruginosus    bfemales     
BA037Cygnus columbianus bewickii       
BA038Cygnus cygnus    100  300     
BA038Cygnus cygnus       
BA099Falco subbuteo       
BA099Falco subbuteo         
BA127Grus grus       
BA177Larus minutus    30  100     
BA177Larus minutus       
BA179Larus ridibundus    100  1000     
BA152Lymnocryptes minimus       
BA068Mergus albellus    10     
BA094Pandion haliaetus       
BA170Phalaropus lobatus       
BA151Philomachus pugnax    50  200     
BA007Podiceps auritus       
BA006Podiceps grisegena       
BA006Podiceps grisegena       
BA119Porzana porzana    cmales     
BA193Sterna hirundo       
BA004Tachybaptus ruficollis       
BA161Tringa erythropus    35     
BA166Tringa glareola    150  300     
BA162Tringa totanus    10     
BA162Tringa totanus       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A052Anas crecca    150  600             
A050Anas penelope    50  150             
Bucephala clangula    50  180             
Riccia beyrichiana                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0636.00
N0740.00
N103.00
N161.00
N1710.00
N192.00
N228.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Vihdin luoteisosassa sijaitseva kolmiosainen Naura 2000 -alue, joka koostuu Vanjärven lintujärvestä ja Laukkamäen kallio- ja lehtoalueesta. Vanjärvi on kumpuilevan peltomaiseman keskellä sijaitseva Vanjoen laajentuma. Vanjoen laakson kulttuurimaisema on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnössä. Laukkamäki sijaitsee Vanjärvestä kaakkoon ja rajaa Kirkkojärven peltomaisemaa. Vanjärvi on hyvin rehevä järvi, jonka ympärillä on laajat vesikasvillisuus- ja niittyvyöhykkeet. Veden laatua heikentää lähinnä maatalouden hajakuormitus. Vanjoki ei enää virtaa järven läpi, vaan sivuaa järveä länsipuolella. Laukkamäki on kivilajiltaan mikrokliinigraniittia ja pyrokseenigneissiä. Etenkin kallion lounaisjyrkänne aluslehtoineen on kasvillisuudeltaan hyvin arvokas. Vanjärvi on hyvin rehevä järvi, jonka ympärillä on laajat vesikasvillisuus- ja niittyvyöhykkeet. Veden laatua heikentää lähinnä maatalouden hajakuormitus. Vanjoki ei enää virtaa järven läpi, vaan sivuaa järveä länsipuolella. Vanjärven tilaa on parannettu vuosina 2011-2013 toteutetulla kunnostushankkeella, jossa Vanjoen päävirtama ohjattiin pohjapadolla kulkemaan uudelleen Vanjärven kautta, järven pintaa nostettiin ja lisäksi järvelle ruopattiin lisää avovesialuetta.

4.2 Quality and importance

Vanjärvi saattaa kesäisin olla varsin vähävetinen, minkä vuoksi sen umpeenkasvu on mahdollista. Se tulisi yksipuolistamaan alueen pesimälinnustoa. Alue muodostaa arvokkaan luontokokonaisuuden, jossa on useita edustavia ja lajistoltaan merkittäviä luontotyyppejä. Vanjärvi Vanjärvi on valtakunnallisesti, jopa kansainvälisesti arvokas lintujärvi, jonka lintulajimäärä suhteessa pinta-alaan on huomattavan korkea. Alueen linnustoon kuuluu parhaiden lintuvesiemme lajeja kuten pikku-uikku, mustakurkku-uikku, harmaasorsa, jouhisorsa, heinätavi, harmaahaikara ja luhtahuitti. Järvi on erittäin merkittävä myös lintujen kevätmuuton aikaisena levähdyspaikkana. Se sijaitsee Hankoniemeltä Pohjanpitäjänlahden kautta sisämaahan suuntautuvan vesi- ja kahlaajalintujen muuttoreitin varrella. Huhtikuun alussa järven rannat avautuvat jäästä yleensä muita järviä aiemmin. Parhaina päivinä järvellä voi lepäillä yli tuhat puolisukeltajasorsaa ja yli sata joutsenta sekä satoja kahlaajia, kuten liroja ja suokukkoja. Laukkamäki Laukkamäki on hyvin edustava keskiravinteinen silikaattikallio. Etenkin lounaisjyrkänteen kalliokedoilla kasvaa vaateliaita lajeja kuten ketokäenminttua, kangasajuruohoa ja sisämaassa harvinaista ruoholaukkaa. Kallion laella esiintyy harvinaisehkoa kalliotuhkapensasta. Lounaisjyrkänteen juurella on erittäin edustava lehto, joka voidaan luokitella Suomessa harvinaiseksi raviini- ja rinnelehdoksi. Puuston muodostavat pääasiassa lehtipuut kuten uhanalainen vuorijalava, saarni ja vaahtera. Puustossa on myös lahopuuta. Vaateliaista lehtolajeista esiintyy mm. pähkinäpensasta, jänönsalaattia ja lehto-orvokkia. Laukkamäen alueelta on tavattu myös valtakunnallisesti uhanalaisia sammallia, kuten turrisammal ja maksasammaliin kuuluva haprakarvesammal . Alueen jäkälä- ja sammallajisto on kokonaisuudessaan edustava sisältäen mm. seuraavat lajit: runkokarvesammal, kalliovelhonsammal, töppösammal, oravisammal, kivikutrisammal. Kiilto-omenasammal, sammaljäkälä, vainiokultajäkälä, kääpiötinajäkälä, suomulimijäkälä, jauherustojäkälä, rikkiruskeinen ja varjoneulajäkälä. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvatalueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä, - lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MF03.01i
MH01.05o
HI01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private98
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Länsi-Uudenmaan seutukaava-alueen kasvistoltaan arvokkaat kalliot II. 1992. Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto. Liite 1. Täydennyksiä tutkimuksen ensimmäisen osan kohteiden lajistoon. (julkaistu artikkeli, asiasanat: Länsi-Uusimaa, kalliot, kasvillisuus, kasvisto, uhanalaiset, luonnonsuojelu) Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma. 1982. Maa- ja metsätalousministeriön moniste. Degerstedt K., Virta Kalle ja Kari; Vanjärven linnustoselvitys 1995. Luoteis-Uudenmaan Lintutieteellinen yhdistys APLA ry. Tietokantatäydennys 2016: Rusanen, P. 2006: Vanjärvi. Vesi‐ ja rantalinnuston vertailut 1995 ja 2006. Suomen ympäristökeskus, Luontoyksikkö. Julkaisematon muistio. Vuorinen, E. 2009: Vihdin Vanjärven hoito- ja käyttösuunnitelma. Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 15/2009. 36 s. Birdlife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Raportti. ELY-keskuksen muistio 30.5.2014

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0098.00
FI162.00

5.3 Site designation (optional)

Alueen eri osien suojelun toteutuksessa käytetään useita eri keinoja. Vanjärvi Vanjärvi rantasoistumineen ja -niittyineen kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Natura-alueen toteutuskeino täällä on vesilaki ja/tai luonnonsuojelulaki. Rantaniittyjen hoitoa voidaan edistää myös mahdollisesti maatalouden ympäristötuen avulla. Laukkamäki Laukkamäki on todettu on todettu ympäristöministeriön teettämässä luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiden kallioalueiden inventoinnissa valtakunnallisesti arvokkaaksi. Natura-alueen toteutuskeino on täällä maa-aineslaki, jolla säädellään maa-aineksen ottoa. Laukkamäen lounaisosa (n. 3 ha) on jo suojeltu yksityismaan luonnonsuojelualueena. Natura-alueen perustaminen ei muuta luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksiä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Uudenmaan ELY-keskus
Address:
Email:
Organisation:Vihdin kunta
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Vanjärvi on kesäaikaisen virtaaman vähäisyyden vuoksi kasvamassa umpeen. Linnustoarvojen säilyttäminen edellyttää todennäköisesti kunnostamistoimenpiteitä. Vihdin Vanjärven hoito- ja käyttösuunnitelma 2009. Vanjärven tilaa on parannettu vuosina 2011-2013 toteutetulla kunnostushankkeella, jossa Vanjoen päävirtama ohjattiin pohjapadolla kulkemaan uudelleen Vanjärven kautta, järven pintaa nostettiin ja lisäksi järvelle ruopattiin lisää avovesialuetta.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY