Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0200010

1.3 Site name

Hyyppärän harjualue

1.4 First Compilation date

1995-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.667800
Latitude:60.482800

2.2 Area [ha]

2468.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      100  0.00 
3160  info      100  0.00 
3260  info      3.4  0.00 
7110  info      120  0.00 
7140  info      20  0.00 
7160  info      5.32  0.00 
7220  info      0.013  0.00 
8220  info      20  0.00 
9010  info      28  0.00 
9050  info      120  0.00 
9060  info      1880  0.00 
91D0  info      150  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P6216Hamatocaulis vernicosus    area     
P1984Herzogiella turfacea    area     
M1910Pteromys volans    15  50     
I1015Vertigo genesii    60  130  area     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Acrotrichis lucidula                   
Anacaena globulus                   
Andrena nigrospina                   
Aneura maxima                   
Calypogeia suecica                   
A224Caprimulgus europaeus             
Carex appropinquata                   
Cephalozia catenulata                   
A264Cinclus cinclus             
Collema subnigrescens                   
Conocephalum conicum                   
Conocephalum salebrosum                   
Crunoecia irrorata                   
Dactylorhiza incarnata subsp.incarnata                   
Dianthus arenarius subsp. borussicus                   
Erioptera pederi                   
Eulamprotes superbella                   
Evernia divaricata                   
Festuca gigantea                   
A002Gavia arctica                   
Gavia stellata                   
Gnorimoschema streliciellum                   
Gypsophila fastigiata                   
Halictus confusus                   
Jalla dumosa                   
Jasione montana                   
Klimeschia transversella                   
Lesteva punctata                   
1035Leucorrhinia caudalis                   
Levipalpus hepatariellus                   
Lophocolea bidentata (L.) Dumort. var. rivularis (Raddi) Schiffn.                   
Meligethes exilis                   
Molophilus bifidus                   
Neckera pennata                   
Notostira erratica                   
Orthotrichum gymnostomum                   
Fu  Perenniporia subacida                   
A072Pernis apivorus             
A119Porzana porzana    cmales           
Scapania apiculata                   
Sclerophora peronella                   
Sycorax silacea                   
Trichocolea tomentella    20  area           
Ulmus glabra                   
Ulomyia cognata                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N068.00
N0714.00
N1776.00
N192.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Hyvin monipuolinen Salpausselän harjumuodostuma-alue (harjuja, soita, lähteitä, lampia, raviineja, puroja, kallioita, järviä). Alueella on runsaasti teitä. Humusjärviä ympäröivät soistuneet alueet (rämeet). Lammensuon-Pehkusuon alueelle on ominaista suoluonnon monimuotoisuus. Neva-alue on suorassa yhteydessä Lammenjärveen. Särämäki on pitkä jyrkänteinen kalliojakso, jonka korkein laki on lähes 164 metriä meren pintaa korkeammalla. Särämäen eteläosan kallioalue on keskiravinteista. Muu osa on karua kalliota.

4.2 Quality and importance

Alueella on arvokkaita lähteikköjä mm. Kultalähde, Lamminlähde ja Yrttikorpi, jotka kuuluvat Etelä-Suomen suojelullisesti arvokkaimpiin lähteisiin. Kohdealueella on tavattu harvinaisia harjukasveja, uhanalaisia lintuja, edustavia harjujen metsätyyppejä sekä luonnontilainen raviinilaakso. Kohde on pohjavesialuetta. Hyyppärän luontotyypeiltä on tavattu runsaasti EU:n lintudirektiivin lajeja, valtakunnallisesti uhanalaista kasvi- ja eläinlajistoa sekä alueellisesti uhanalaista lajistoa. Pieni osa kohdealueesta ei kuulu mihinkään suojeluohjelmiin (soidensuojelu, vanhat metsät ja harjujensuojelu), luonnonsuojelualueisiin eikä maakuntakaavan suojeluvarauksiin. Tästä ulkopuolisesta alueesta kohteen pohjoisosa liittyy kokonaisuuteen lähes luonnontilaisine järvineen. Särämäellä harjujensuojeluohjelman rajauksen itäpuolella on merkittäviä maisemallisia, biologisia ja geologisia arvoja. Lakiosista avautuu melko edustavia näkymiä järville. Jääkauden jälkeisenä aikana on kallioalue ollut suurelta osin vedenkoskematon, mikä on Lounais-Suomessa hyvin harvinaista. Alueen pienvesissä, harjuilla ja lentokentän laidoilla tavataan valtakunnallisesti merkittävää selkärangatonuhanalaislajistoa. Hakkuut rumentavat paikoin pahasti maisemaa. Alueella on Salon kaupungin vedenoton lupaprosessissa määritelty tarkasti lajien ja luontotyyppien seurantaa suojelualueella (veden pinta, pohjaeläimet, kasvit). Alueella on tehty uhanalaisten kasvien (kangasraunikki, hietaneilikka ja idänkeulankärki) siirtoistutuksia tienvarsille (putkilinja, seurakunnan maat + yksityinen maanomistaja) ja Mikolan vanhalle hiekanottoaluellle. Tavoitteena on jatkossa maisemoida tiilitehtaan naturaan rautuvan alueen hiekanottokuopan reunus paahdeympäristöksi ja saada aikaan laajempi lentokenttään asti ulottuva paahdeympäristökokonaisuus. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikkien tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - osalla alutta vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, - osalla aletta vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä, - paikoin luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein, - paikoin luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein Aluetta käytetään ajoittain puolustusvoimien toimintaan tai suojelualueen läheisyydessä tapahtuvan puolustusvoimien toiminnan vaikutukset voivat ulottua suojelualueelle.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02i
MB02.02i
LC01.01i
MC01.01o
MD01.02i
LD02.01i
LD04i
LE01.03i
ME01.04i
LJ01.03
MJ02.01
HJ02.07i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LG04.01

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private82
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Biota 17/2000. P0HJAVEDENOT0N VAIKUTUKSET HYYPPÄRÄN NATURA 2000 -ALUEEN LUONNONARVOIHIN Faunatica Oy. Uhanalaisten perhosten esiselvitys Turun Kakskerrassa ja Kiikalan Hyyppäränharjulla 2010 Faunatica Oy. Kiikalan Hyyppäränharjun ja lentokentän paahdealueiden perhosten esiselvitys 2004 Faunatica Oy: Kiikalan Hyyppäränharjun ja lentokentän paahdealueiden perhosselvitys 2005 Väliraportti Faunatica 2006: Kiikalan Hyyppäränharjun ja lentokentän paahdealueiden perhosselvitykset 2005-2006 Heikkinen, R & Husa, J 1995: Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun ja porin läänissä - Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - sarja A. 317 s. Huttunen Sanna, Kati Pihlaja ja Tarja Marsh: Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluiden huurresammallähteiden rajaukset ja sammallajiston kartoitukset 201 Häyhä Teppo: uhanalaislomakkeet korpihohtosammal (Herzogiella turfacea) Ikonen, I., Kirkkala, T., Saura, M., Vainio, V. 1999: Pienvesiraportti. —Luonnos. Lounais-Suomen Ympäristökeskus. Ilmonen, Jari & Paasivirta Lauri: Hyyppärän harjualueen (Kiikala, Somero ja Nummi-Pusula) lähteiden selkärangattomat Ilmonen Jari: HYYPPÄRÄN HARJUALUEEN LÄHTEIDEN HYÖNTEISLAJISTOSTA Järventausta, K. 1999: Etelä-Suomen lähteiden ja lähdepurojen vesiperhosista. — Diamina 1999. Katselmuskirja 1998: Salon kaupungin, Halikon kunnan ja Perttelin kunnan hakemuspohjaveden ottamiseksi Herakkaanlähteen ja Kalattomannotkon vedenottamoista Someron kaupungissa ja Kaskistonnummen vedenottamosta Kiikalan kunnassa. 34 s. ja 16 liitettä. Lampinen, J. 1992: Uhanalainen lajisto Someron, Kiikalan ja Kuusjoen harjualueilla. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen luontotiedot -mappi Kiikala, Somero Kontturi, Osmo & Lyytikäinen, Ari 1987: Varsinais-Suomen harjuluonto - Varsinais-Suomen seutukaavaliiton julkaisuja - raportti 36. 178 s. Nurmi, J. Hyyppärän - Kaskistonnummen harjualue ja sen lähteikkökohteet-. Vesioikeiden katselmuskirjan liite 7. Oja Jyrki: KIIKALAN KALATTOMANNOTKON JA KASKISTONNUMMEN VEDENOTON TARKKAILUOHJELMA. KASVILLISUUSSELVITYKSET 2007. Ojala Tarja, Onnila Pekka. HYYPPÄRÄN NATURA-ARVIOINTI; ARVIOINTI POHJAVEDENOTON VAIKUTUKSISTA HYYPPÄRÄN HARJUALUEEN LUONTOARVOIHIN Ojala Tarja. Kasvillisuusseurannat 2010-2012. Salon Vesi Oy. Paukkunen, Juho. 2005. Metsähallituksen paahdeympäristöjen hyönteisseurannan myrkkypistiäisaineisto 2005 Pykälä, Juha. SOMERO, OINASJÄRVI, HOSSOJANLÄHTEET Raatikainen, M. 1989: Suomen lähteet. —Terra 101:4 ss 329-332. Routio, I. 1994: Maanilviäiset Paimion Varkaankellarinmäelläja Kiikalan Varesjoella. Väliraportti. — Metsähallitus, Etelärannikon puistoalue. Salminen Jere, paahdeympäristöjen hyönteisseuranta. 2007. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, saraja A172. Salo, H. 1996: Hannu Salon lausunto pohjaveden ottamisesta Herakkaanlähteen ja Kalattomannotkon vedenottamoista Someron kaupungissa ja Kaskistonnummen ve denottamoista Kiikalan kunnassa. —Vesioikeuden katselmuskirjan liite 3. Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys r.y. 1978: Kiikalan Hyyppärän harjualueen luonto ja käyttö. —Valtakunnallinen harjutukimus. Raportti 6. Toivonen, T. 1956: Kolmannen Salpausselän lähdeperäisiä alueita tutkimassa Somerniemellä. —Lounais-Hämeen Luonto 2 Toivonen, H. SOMERON KASKISTONKORVEN (NS. YRTTIKORPI) LUONNONTILA JA RAJAUS Toivonen Tauno: UHANALAISTEN KASVIEN SEURANNASTA LOUNAIS-HÄMEESSÄ 1978 ja 1986—87 Varsinais-Suomen liitto 1994: Someron-Kiikalan harjuseutukaava, perusselvitykset.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0098.00
FI161.00
FI171.00

5.3 Site designation (optional)

Hyyppärä, osa Kaskiston lähdesuosta ja Kultalähde ovat luonnonsuojelualueena. Osa Varesjoesta, Lammenharju, Hyyppärä, Oikianummi, Palonummi ja Kaskistonnummi kuuluvat valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Lammensuo, Pehkusuo, Lammenjärvi, Kaskistonkorpi ja Varesjoen kuru kuuluvat soidensuojelun perusohjelmaan. Varesjoen vanha metsä kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Hyyppärä, Lammensuo, Lammenjärvi, Pehkusuo, Varesjoen alue, Huhdanoja, Särämäki, Kalattomanotko, lentokentän itäpuolinen alue, Lamminlähteen alue, Pillistönsuon länsipuolinen lähdealue,Kaskistonkorpi, Karaten ympäristö ja puronvarsi, Herakkaanlähteen ympäristö, Isovalkeen luoteispuolinen alue, Murjumäen alue ja Hossoja suojellaan luonnonsuojelulailla. Lähes kaikilla muilla alueilla maa-aineksen ottoa rajoitetaan maa-aineslailla. Osa järvistä toteutetaan vesilailla. Varesjoen keskiosa suojellaan metsälailla ja vesilailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Varsinais-Suomen ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY