Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0200030

1.3 Site name

Omenajärvi

1.4 First Compilation date

1995-06

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.540300
Latitude:60.417500

2.2 Area [ha]

230.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      129.9  0.00 
7140  info      26  0.00 
7160  info      0.01  0.00 
9050  info      2.8  0.00 
9080  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus                 
BA054Anas acuta    20     
BA056Anas clypeata    10     
BA056Anas clypeata       
BA055Anas querquedula       
BA039Anser fabalis    20  100     
BA028Ardea cinerea           
BA059Aythya ferina       
BA059Aythya ferina    30     
BA061Aythya fuligula       
BA061Aythya fuligula    50  150     
BA062Aythya marila       
BA197Chlidonias niger       
BA081Circus aeruginosus       
BA122Crex crex           
BA038Cygnus cygnus    101  500     
BA038Cygnus cygnus       
BA379Emberiza hortulana           
BA542Emberiza rustica                 
BA099Falco subbuteo       
BA002Gavia arctica    10     
BA001Gavia stellata       
BA127Grus grus       
P1984Herzogiella turfacea    area     
BA338Lanius collurio           
BA177Larus minutus    10     
BA177Larus minutus    20  200     
BA179Larus ridibundus    50  750     
I1042Leucorrhinia pectoralis    100  300     
M1355Lutra lutra           
BA068Mergus albellus    20     
BA072Pernis apivorus       
BA170Phalaropus lobatus       
BA151Philomachus pugnax    15     
BA007Podiceps auritus           
BA006Podiceps grisegena           
BA119Porzana porzana         
M1910Pteromys volans           
BA193Sterna hirundo       
BA161Tringa erythropus       
BA166Tringa glareola       
BA166Tringa glareola    10  60     
BA162Tringa totanus       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
1035Leucorrhinia caudalis                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0673.00
N0720.00
N172.00
N195.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kohdealue on merkittävä lintuvesi, jonka ympärillä on kukkuloita ja poikittaisharjujakso. Alueen länsirannalla on vanhaa talousmetsää. Alueen rantakasvillisuus on monipuolista. Järvi on tyypiltään mesotrofinen.

4.2 Quality and importance

Kohde on hyvä lintuvesi jota reunustavat avoluhdat ja osin rantaniityt. Metsäiset ranta-alueet ovat paikoin reheviä ja tihkupintaisia. Alueella pesii runsaasti lintudirektiivin lajeja. Arvokkaita kosteikkolajeja ovat täplälampikorento ja lummelampikorento, lähteisyydestä kertoo korpihohtosammal. Maatalouden aiheuttama rehevöityminen on alueen merkittävin uhkatekijä. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Osalla aluetta luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien näiden osalta suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02.02o
LE01.04o
MF03.01i
MH01.05o
LJ02.10i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private92
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Turun vesi- ja ympäristöpiiri 658 TUV 1:1. Omenajärven kunnostus, Kiikala, Suomusjärvi 1987. Hans Vogt (1983): Kiikalan - Suomusjärven Omenajärvi. Selvitys järven tilasta sekä alustava hoito- ja suojelusuunnitelma. Lounais-Suomen ympäristökeskus: luontokohdetiedosto Rusanen, P. : Linnustolaskenta 1996 (julkaisematon) Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS –tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013 Lindoos, Rami 2001: Omenajärven linnustoselvitys 2001. Korvenpää, T. 2013: Kiikalan Omenajärven sudenkorentiselvitys 2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1/2013 Omenajärven Natura 2000 -arvioinnin tarveharkinta, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympräsitökeskus, 2013 Birdlife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Raportti.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Kohde kuuluu lähes kokonaan valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Alue suojellaan luonnonsuojelulailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Omenajärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma, Metsähallitus 2006
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY