Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0200081

1.3 Site name

Kuuminaistenniemi

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.458100
Latitude:61.506700

2.2 Area [ha]

274.0000

2.3 Marine area [%]

35.8000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info      100.12  0.00 
1150  info      18.74  0.00 
1210  info      0.7  0.00 
1220  info      0.00 
1630  info      42  0.00 
6270  info      0.00 
6430  info      0.00 
9030  info      11  0.00 
9050  info      38  0.00 
9070  info      27  0.00 
9080  info      0.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1960Hippuris tetraphylla    300000  300000  shoots     
M1355Lutra lutra           
M1910Pteromys volans           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A258Anthus cervinus                   
A062Aythya marila                   
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Fu  Ganoderma lucidum                   
Fu  Lycoperdon utriforme                   
Fu  Phallus impudicus                   
A151Philomachus pugnax                   
Salicornia europaea                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0123.00
N0220.00
N053.00
N071.00
N091.00
N1012.00
N172.00
N1938.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Edustava näyte Porin seudun pitkään laidunnetusta maankohoamisrannikosta. Kohteeseen kuuluu rantaniittyjä, maankohoamismetsää ja umpeenkasvavia lahtia. Alueet ovat pääosin laidunnuksesssa. Kuuminaisten niemen kärjessä on laaja, upea merenrantalaidun, jossa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla selkämeren karun kaunis luonto ja laidunkäyttö. Kasvillisuus on erittäin edustava ja vaihteleva. Niemenkärjessä on merenrantaniittyjä ja ketoja, madaltuvia fladoja ja kluuvijärviä, hakamaasaarekkeita sekä lehtoista metsälaidunta. Maasto on tasaista moreenimaata, kallioperässä on hiekkakiveä ja irrallisia diabaasikiviä. Alueella on tavattu lähes 200 putkilokasvilajia. Pihlavaluodon alueen poikkeuksellisen laajalla laidunalueella on edustavia maankohoamisrantoja lahtineen ja lampareineen. Pihlavaluodon lehto on lehtojensuojeluohjelmassa luokiteltu paikallisesti arvokkaaksi. Maaperä on länsiosastaan ohuen hiekkakerroksen peittämää moreenia ja itäosassa hiekkaa. Diabaasivaikutuksen ja pitkään jatkuneen laidunkäytön ansiosta alueella esiintyy lukuisia harvinaisia kasvi-, sieni- ja eläinlajeja. Rannalle huuhtoutuu poikkeuksellisen suurikokoisia rakkolevävalleja. Seutu onkin Suomen parhaita mantereella sijaitsevia rakkolevän kertymiskohteita.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Laiduntamattomilla alueilla vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys tai nopeutetan sitä ennallistamistoimilla. Lisäksi Laidun alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteiä, luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään hoitotoimenpitei ja elinympäristöjen laatua parannetaan

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.03i
ME01.04o
MH01.05i
MK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Kalinainen, P & Hakila, R 1984: Satakunnan luonnonsuojeluselvitys - Satakunnan seutukaavaliiton julkaisuja - sarja A:145. 197 s. Jutila, H.; Pykälä, J. & Lehtomaa, L. 1996: Satakunnan perinnemaisemat. Suomen ympäristökeskus - Alueelliset ympäristöjulkaiset 14. Tietokantatäydennys 2016 Ekebom, J., Sahla, M., Kalliola, R. 2013: Luontodirektiivin raportointi 2013 – Laguunit ja Riutat (julkaisematon, julkaisu valmisteilla) Metsähallitus 2004-2012: VELMU-inventoinnit (mukaan lukien inventoiniten yhteydessä saatu kokemusperäinen maastotieto), sisältäen myös FINMARINET Life+ -hankkeen tiedot Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1/2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Alue suojellaan Kuuminaistenniemen kärjen vesialuetta lukuunottamatta luonnonsuojelulailla. Vesialue toteutetaan vesilain avulla. Hevoskarin alue toteutetaan maatalouden ympäristötuen tai muun sopimusmenettelyn avulla maanomistajan kanssa.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Varsinais-Suomen ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY