Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0200121

1.3 Site name

Långviken

1.4 First Compilation date

2009-02

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2012-03
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.553100
Latitude:60.140600

2.2 Area [ha]

100.0000

2.3 Marine area [%]

98.4000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1650  info      98.15  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N01100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Långviken on noin 5 kilometriä pitkä kapea lahti. Lahden pohja on pääasiassa pehmeää liejua. Pohja muuttuu hiekkapitoisemmaksi ja kovemmaksi siirryttäessä lahden perukasta lahden suulle päin. Lahti on kokonaisuudessaan matala, mistä johtuen jyrkkiä syvyyseroja lahdella ei voi esiintyä. Länsiosan muodostaman topografisen kynnysalueen pituus kuitenkin lisää sen merkitystä itäosan vedenvaihtuvuuden kannalta. Rannat ovat osin kivikko- tai kalliorantaa tai ruovikkoa. Lahteen laskee pieni puro sekä joitain vähäisempiä uomia. Långvikenin kasvillisuus on Lounais-Suomen rannikkovesille tyypillistä. Ihmistoiminnalla on ollut vaikutusta lahdella koko sen kehityshistorian ajan. Sen ympäristö on ollut asuttuna ja lahdella on liikuttu veneillä jo pitkään

4.2 Quality and importance

Kohde kuuluu kokonaisuudessaan luontotyyppiin 1650, Itämeren boreaaliset kapeat murtovesilahdet ja se täydentää verkoston kattavuutta tämän melko harvinaisen luontotyypin kannalta Lounais-Suomessa. Luontotyypin edustavuus kohteella on hyvä: lahti on muodoltaan pitkä ja kapea ja vedenalainen kynnysalue erottaa sen muusta merialueesta. Lisäksi kohteelta on tavattu seitsemää kyseiselle luontotyypille tunnusomaista kasvilajia ja lahdenpohjukassa on laajoja ruovikoita. Långvikenillä on myös luontotyyppiä 1150, joka voi olla päällekkäin kapeiden murtovesilahtien kanssa. Långvikenin rannat ovat melko tiiviisti rakennetut. Lahden suulla on pienvenesatama ja veneliikennettä on koko lahden alueella. Ravinnekuormituksen aiheuttama rehevöityminen on kapeiden murtovesilahtien luonnontilaa heikentävä tekijä. Långvikenin valuma-alueella on kuitenkin suhteellisen vähän peltoa, eikä Långviken ole Saaristomeren yleiseen tilaan nähden poikkeuksellisen rehevöitynyt. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen kohdassa 3.2 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäinkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LE01.03o
ME01.04o
LG05i
LJ02.02i
MK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Airaksinen, O. ja Karttunen, K. 2001. Natura 2000 -luontotyyppiopas. Ympäristöopas 46, 2. korjattu painos. Suomen ympäristökeskus. Jan Ekebomin esitelmämateriaali 26.10.2000 Korppoon kunnantalolla pidetyssä tilaisuudessa: 'Om huruvida Korpo Långvik kan klassificeras som naturtyp 1650 Smala vikar i boreal Östersjökust enligt bilaga I i den Europeiska Unionens habitatdirektiv, eller ej' / 'Voiko Korppoon Långviken luokitella Euroopan Unionin luontodirektiivin liitteen I luontotyypiksi 1650 Itämeren boreaaliset kapeat murtovesilahdet vai ei'. Ekebom, J. 2001. Luontotyyppikohtainen selvitys: 1650 Itämeren boreaaliset kapeat murtovesilahdet. Lausunto Korppoon Långvikenin soveltumisesta Natura 2000 -verkostoon luontotyypin "Itämeren boreaaliset kapeat murtovesialueet" edustajana. Harri Kuosa, Merentutkimuslaitos 16.2.2001. Lehtinen, K.-J. 1998. Utlåtande i avseende Korpo Långvikens naturförhållanden. Finnish Environmental Research Group. Asiantuntijalausunto Korppoon Långvikenin (Naturakohde FI200121) kuulumisesta NATURA 2000 luontotyyppiin 1650 Itämeren boreaaliset kapeat murtovesilahdet. Alleco Oy, 30.11.2004. Erik Bonsdorff, Utlåtande rörande Korpo-Långviken och Natura 2000, 6.5.2008. Kirsi Kostamo, Asiantuntijalausunto liittyen Natura 2000-verkoston täydentämistarpeeseen luontotyypin 1650 (Itämeren boreaaliset kapeat murtovesilahdet) osalta, 20.1.2009. Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivin luontotyyppiraportit

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Alueen suojelu toteutetaan vesilailla ja ympäristönsuojelulailla. Alueen käyttöön, suojeluun ja hoitoon liittyvien periaatteiden selkeyttämiseksi sille on tarpeen laatia hoito- ja käyttösuunnitelma, joka laaditaan vuorovaikutuksessa paikallisten asukkaiden ja maanomistajien kanssa.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Varsinais-Suomen elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY