Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0303017

1.3 Site name

Vanajaveden lintualueet

1.4 First Compilation date

1998-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.257500
Latitude:61.219200

2.2 Area [ha]

428.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus       
BA054Anas acuta       
BA056Anas clypeata       
BA055Anas querquedula       
BA028Ardea cinerea       
BA028Ardea cinerea       
BA059Aythya ferina       
BA059Aythya ferina       
BA061Aythya fuligula    15     
BA061Aythya fuligula       
BA062Aythya marila             
BA062Aythya marila           
BA021Botaurus stellaris       
BA081Circus aeruginosus       
BA082Circus cyaneus       
BA038Cygnus cygnus    15  65     
BA038Cygnus cygnus       
BA099Falco subbuteo       
BA096Falco tinnunculus       
BA127Grus grus       
BA338Lanius collurio    11     
BA177Larus minutus    50  300     
BA179Larus ridibundus    100  350     
BA157Limosa lapponica         
BA065Melanitta nigra       
BA068Mergus albellus    10     
BA260Motacilla flava    10  20     
BA094Pandion haliaetus       
BA234Picus canus       
BA007Podiceps auritus    11     
BA006Podiceps grisegena       
BA119Porzana porzana       
BA193Sterna hirundo       
BA161Tringa erythropus           
BA166Tringa glareola       
BA162Tringa totanus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A679Acrocephalus dumetorum                   
A297Acrocephalus scirpaceus                   
A324Aegithalos caudatus                   
1048Aeshna viridis                   
Malaxis monophyllos                   
1966Persicaria foliosa                   
A118Rallus aquaticus                   
1214Rana arvalis                   
A155Scolopax rusticola                   
Stratiotes aloides                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0670.00
N0730.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Vanajaveden rantamilla on useita linnustollisesti arvokkaita alueita. Luontaisesti rehevän Vanajaveden lahdet; Suolahti, Uskilanlahti ja Vittiänlahti sekä Kriipi alueen eteläosassa ovat linnuston kannalta tärkeitä pesimis-, levähtämis- ja ruokailualueina. Saarioisjärvi on luontoarvoiltaan merkittävä sekä linnuston, että vesikasvillisuutensa vuoksi (mm. sahalehti, isohierakka, ristlimaska). Valkeakosken Vähäjärvi Ritvalassa on arvokas linnustollisesti.

4.2 Quality and importance

Linnustollisesti arvokkaiden alueiden muodostama kokonaisuus Vanajaveden alueella. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannnetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MH01.05o
MK02.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private98
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Tietokantapäivitys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS- ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2010: Saarioisjärven hoito- ja käyttösuunnitelma. Pirkanmaan ELY-keskuksen julkaisuja 7/2010 Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry.: Vittiänlahden pesimäaikainen linnusto 1999 BirdLife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira -lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit -tietojärjestelmä) 1.1.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Suo-, Uskilan-, Vittiänlahti, Kriipi, Saariois- ja Vähäjärvi kuuluvat kaikki valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohteisiin. Alueet on osoitettu Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen maakuntakaavoissa SL- ja nat -merkinnöin. Suojelun toteutuskeinona ovat luonnonsuojelulaki ja vesilaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:
Organisation: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2010: Saarioisjärven hoito- ja käyttösuunnitelma. Pirkanmaan ELY-keskuksen julkaisuja 7/2010
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY