Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0304001

1.3 Site name

Jokijärvi

1.4 First Compilation date

1996-11

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:2005-06
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.383300
Latitude:61.201100

2.2 Area [ha]

101.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      55.17  0.00 
3260  info      0.16  0.00 
7140  info      30.56  0.00 
9080  info      0.53  0.00 
91D0  info      1.42  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA056Anas clypeata       
BA055Anas querquedula    11     
BA028Ardea cinerea       
BA222Asio flammeus       
BA059Aythya ferina       
BA061Aythya fuligula       
BA021Botaurus stellaris       
BA081Circus aeruginosus       
BA082Circus cyaneus       
BA038Cygnus cygnus    30  150     
BA038Cygnus cygnus       
BA099Falco subbuteo       
I1082Graphoderus bilineatus           
BA127Grus grus       
BA075Haliaeetus albicilla       
BA338Lanius collurio       
BA177Larus minutus    10     
BA177Larus minutus       
BA179Larus ridibundus    15     
BA157Limosa lapponica       
M1355Lutra lutra           
BA068Mergus albellus       
BA073Milvus migrans       
BA151Philomachus pugnax             
BA006Podiceps grisegena       
BA119Porzana porzana       
BA193Sterna hirundo       
BA166Tringa glareola    10  25     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A297Acrocephalus scirpaceus                   
1048Aeshna viridis                   
A053Anas platyrhynchos                   
A125Fulica atra                   
A070Mergus merganser                   
A069Mergus serrator                   
A005Podiceps cristatus                   
A118Rallus aquaticus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0655.00
N0745.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Jokijärvi on kauttaaltaan matala ja rehevä järvi. Avovettä on vielä yli puolet pinta-alasta. Järven vesikasvillisuus sisältää harvinaisuuksia. Tärkeä linnustolle mm. muutonaikaisena levähdyspaikkana ja sulkasadonaikaisena kerääntymispaikkana.

4.2 Quality and importance

Valtakunnallisesti arvokas lintuvesialue. Alueella esiintyy luontodirektiivin liitteen II laji isolampisukeltaja (Graphoderus bilianetus). Laji on Suomessa silmälläpidettävä ja rauhoitettu. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tielomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Luontotyypin ja lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan tarvittaessa ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03i
MH01.05i
MK02.01i
MK02.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private91
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Hertta -eliölajitrekisterin tiedot Tietokantapäivitys 2016: Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit -tietojärjestelmä) 1.1.2013 Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinlajiraportit. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS- ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Lehtinen, Ari 2010: Hämeenlinnan Hauhon Jokijärven linnustoinventointi 3.5.2010 Lehtinen, Ari 2010: Hämeenlinnan Hauhon Jokijärven linnustoinventointi 18.5.2010 Lehtinen, Ari 2010: Hämeenlinnan Hauhon Jokijärven linnustoinventointi 12.5.2001 Lehtinen, Ari & Mäkinen Jussi 2000: Hämeenlinnan Hauhon Jokijärven linnustoinventointi 9.5.2000 ja 21.-22.6.2000 BirdLife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Kanta-Hämeen maakuntakaavassa SL- ja nat-merkinnät. Suojelun toteutuskeinona luonnonsuojelulaki ja vesilaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY