Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0312004

1.3 Site name

Toivanjoen lintualue

1.4 First Compilation date

1998-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.583900
Latitude:60.788300

2.2 Area [ha]

180.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus       
BA056Anas clypeata             
BA039Anser fabalis       
BA028Ardea cinerea       
BA059Aythya ferina    10     
BA061Aythya fuligula    10     
BA021Botaurus stellaris       
BA081Circus aeruginosus       
BA082Circus cyaneus       
BA122Crex crex    cmales     
BA038Cygnus cygnus    10     
BA038Cygnus cygnus       
BA099Falco subbuteo       
BA096Falco tinnunculus       
BA127Grus grus    10  50     
BA127Grus grus       
BA338Lanius collurio       
BA179Larus ridibundus    20  20     
BA179Larus ridibundus       
BA152Lymnocryptes minimus       
BA151Philomachus pugnax    11  50     
BA007Podiceps auritus       
BA119Porzana porzana    cmales     
BA336Remiz pendulinus       
BA193Sterna hirundo    10  10     
BA193Sterna hirundo       
BA161Tringa erythropus       
BA166Tringa glareola    11  50     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A295Acrocephalus schoenobaenus                   
A297Acrocephalus scirpaceus                   
A052Anas crecca                   
A053Anas platyrhynchos                   
A125Fulica atra                   
A153Gallinago gallinago                   
1035Leucorrhinia caudalis                   
1042Leucorrhinia pectoralis                   
A291Locustella fluviatilis                   
A290Locustella naevia                   
A070Mergus merganser                   
A160Numenius arquata                   
A118Rallus aquaticus                   
A155Scolopax rusticola                   
A164Tringa nebularia                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0620.00
N0780.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Toivanjoki rantasoineen ja -luhtineen muodostaa linnustolle arvokkaan kokonaisuuden. Varsinkin muuttoaikoina alueelle pysähtyy ruokailemaan ja levähtämään runsaasti lintuja. Vuoden 2007 pesimälintulaskennoissa alueella tavattiin kaikkiaan 85 lintulajia, joista pesiviä oli 80.

4.2 Quality and importance

Valtakunnallisesti arvokas lintuvesialue. Suojelutavoitteen määrittely Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Lajien elinympäristön laatua tai lajien populaatioiden elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MH01.05o
MK02.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Hellsten, H. Lehtinen, A. ja Lyytinen, S. (1999) Julkaisematon raportti alueen lintulaskennoista 1999. Tietokantapäivitys 2016: Ari Lehtinen (2007): Toivanjoen Natura-alueen pesimälinnustoselvitys. Julkaisematon raportti alueen lintulaskennoista v. 2007. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS- ja YSAGIS-tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013 Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit tietojärjestelmä), Eliölajit 1.1.2013 BirdLife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Toivanjoki on valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Alue on osoitettu Hämeen maakuntakaavassa SL- ja nat -merkinnöin. Suojelun toteutuskeinoina ovat luonnonsuojelulaki ja vesilaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:UPM-Kymmene Oyj
Address:
Email:
Organisation:Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY