Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0315003

1.3 Site name

Uurtaanjärvi

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.829400
Latitude:61.002800

2.2 Area [ha]

115.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA055Anas querquedula       
BA059Aythya ferina       
BA061Aythya fuligula    10     
BA061Aythya fuligula       
BA081Circus aeruginosus       
BA038Cygnus cygnus       
BA099Falco subbuteo       
BA123Gallinula chloropus               
BA002Gavia arctica       
BA001Gavia stellata               
BA127Grus grus       
BA338Lanius collurio    10     
BA179Larus ridibundus               
BA007Podiceps auritus       
BA006Podiceps grisegena    10     
BA119Porzana porzana    10  cmales     
BA193Sterna hirundo       
BA166Tringa glareola    10     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A297Acrocephalus scirpaceus                   
A240Dendrocopos minor               
A125Fulica atra                   
1035Leucorrhinia caudalis                   
1042Leucorrhinia pectoralis                   
A290Locustella naevia                   
A069Mergus serrator                   
A160Numenius arquata                   
A118Rallus aquaticus                   
1214Rana arvalis                   
A155Scolopax rusticola                   
A311Sylvia atricapilla                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0680.00
N0718.00
N192.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Uurtaanjärvi on valuma-alueeltaan pieni ja huomattavalta osalta myös soiden ympäröimä. Luonnontila ja veden laatu ovat huomattavasti muuttuneet järven laskun ja valuma-alueen metsäojitusten takia. Vesikasvillisuus on runsasta, mutta lajistollisesti yksipuolista. Kasvillisuutta hallitsevat vankat järviruokokasvustot. Linnusto on monipuolinen ja alueella tavataan mm. joitakin harvinaisia ruovikkolajeja.

4.2 Quality and importance

Valtakunnallisesti arvokas lintuvesialue. Umpeenkasvu hidasta, ei välitöntä tarvetta avovesialueen lisäämiseen. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LK02.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Tietokantapäivitys 2016: Faunatica Oy 2010: Järvien luontoselvityksiä Pirkanmaalla 2010. Enviro Oy (Esa Lammi & Marko Vauhkonen) 2010: Uurtaanjärven Natura 2000 -alueen vesikasvillisuus ja luontodirektiivin sudenkorennot. Enviro Oy (E Lammi & Marko Vauhkonen) 2013: Kunnostuksen vaikutukset Uurtaanjärven Natura 2000 -alueeseen. Ari Lehtinen 2010: Linnustoinventoinnit Hämeenlinnan/Urjalan Uurtaanjärvellä 2010. -Pirkanmaan ELY-keskus, Tampere. BirdLife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira -lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit -tietojärjestelmä) 1.1.2013. Suunnittelutoimisto Vesmann 2009: Uurtaanjärven vedennosto-/patohanke. Hankesuunnitelma 30.3.2009.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Alue on osoitettu Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakuntakaavoissa SL- ja nat -merkinnöin. Kanta-Hämeen maakuntakaavassa SL-merkintä. Alueesta on muodostettu yksityinen luonnonsuojelualue.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:
Organisation:Pirkanmaan elinkeino, -liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Suunnittelutoimisto Vesmann/Jarmo Manninen 2009: Uurtaanjärven vedennosto-/patohanke. Uurtaanjärven kunnostussuunnitelma
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY