Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0318002

1.3 Site name

Kuorsumaanjärvi

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.599200
Latitude:61.513300

2.2 Area [ha]

226.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta       
BA054Anas acuta    14     
BA056Anas clypeata    12     
BA056Anas clypeata       
BA055Anas querquedula           
BA051Anas strepera       
BA039Anser fabalis                 
BA028Ardea cinerea    10     
BA059Aythya ferina    40  47     
BA059Aythya ferina    10     
BA061Aythya fuligula    70  220     
BA061Aythya fuligula       
BA062Aythya marila    24     
BA021Botaurus stellaris    cmales     
BA087Buteo buteo       
BA081Circus aeruginosus       
BA081Circus aeruginosus    bfemales     
BA038Cygnus cygnus    101  321     
BA038Cygnus cygnus       
BA099Falco subbuteo       
BA099Falco subbuteo       
BA002Gavia arctica       
BA127Grus grus    17     
BA127Grus grus       
BA075Haliaeetus albicilla       
BA338Lanius collurio       
BA640Larus fuscus fuscus       
BA177Larus minutus    32     
BA177Larus minutus       
BA179Larus ridibundus    20  132     
BA179Larus ridibundus       
BA066Melanitta fusca       
BA065Melanitta nigra       
BA068Mergus albellus    11  62     
BA094Pandion haliaetus       
BA072Pernis apivorus       
BA170Phalaropus lobatus             
BA151Philomachus pugnax    11  15     
BA007Podiceps auritus       
BA007Podiceps auritus       
BA006Podiceps grisegena    42  49     
BA006Podiceps grisegena    11  14     
BA119Porzana porzana    cmales     
BA190Sterna caspia       
BA193Sterna hirundo       
BA193Sterna hirundo    11     
BA220Strix uralensis       
BA107Tetrao tetrix    10     
BA161Tringa erythropus       
BA166Tringa glareola    10     
BA166Tringa glareola    10     
BA162Tringa totanus       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A297Acrocephalus scirpaceus    11  50             
A050Anas penelope    100  550             
A125Fulica atra    100  278             
A182Larus canus    11  50             
A005Podiceps cristatus    20  20             
A118Rallus aquaticus               
1214Rana arvalis                   
A249Riparia riparia                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0665.00
N0728.00
N162.00
N175.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kuorsumaanjärvi on matala, eutrofinen länsi- ja koillispuolelta kyläasutuksen ympäröimä järvi. Rannat ovat reheviä; kasvillisuudeltaan pääosin ruoko- ja kaislaluhtaa sekä korteluhtaa. Alue on tärkeä muutonaikainen lintujen levähdyspaikka. Parhaita linnuston pesimäalueita ovat järven etelä- ja pohjoispää. Koillisnurkan isovarpuräme on ojitettu, samoin järven pohjoispuolle jäävä isovarpuräme.

4.2 Quality and importance

Kuorsumaanjärvi on tärkeä lintujen muutonaikainen levähdyspaikka sekä pesimäalue. Järvellä pesii huomattavan runsaasti uikkuja, muita vesilintuja ja lokkeja. Lisäksi järvellä pesii laulujoutsenia ja kauluhaikaroita. Järvellä ruokailee myös ympäröivien metsien lintuja, kuten nuolihaukkoja. Lisäksi järvi on uhanalaisen lintulajin ruokailupaikka. Levähtävään linnustoon kuuluu useita järvellä pesiviä lajeja, minkä lisäksi järvellä levähtää muitakin lajeja, esim. mustalintuja. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit, lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja, kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: -alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, -alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LG01i
HH01.05i
HI01i
MK02.01i
LK02.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LJ02.05i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

FT Jari Valkaman julkaisemattomat muistiinpanot. Satakunnan Linnut. Porin lintutieteellisen yhdistyksen jäsenlehti. Porin lintutieteellinen yhdistys 1973- Luontokohteet, selvitys: Kiikoinen, Urjala, Äetsä. Tampereen seutukaavaliitto 1983. Julkaisu D 57. 65 s. Valkama, Jari: Laulujoutsenten pesintä Kiikoisten Kuorsumaanjärvellä 1981 - 1990. Satakunnan linnut 4/1990, s. 122 - 128. Tietokantatäydennys 2016: Pollari, M. ja Salmi, P. 2008: Kuorsumaanjärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. -Lounais-Suomen ympäristökeskus, Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 2/2008. LUOMUS 2014: Suomen III lintuatlaksen paikkatiedot vuosilta 2006-2010. Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo. 13.2.2014. LUOMUS 2014: Petolintuseurannan pesätiedot vuosilta 2010-2012. Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo. 13.2.2014. BirdLife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. -Raportti 4/2014 Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry 2014: Pirkanmaan tärkeät lintualueet. -Loppuraportti MAALI-hankkeesta.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Suojelun toteutuskeino vesilaki, rakennuslaki ja luonnonsuojelulaki. Alueella on kielletty linnustoarvoon heikentävästi vaikuttavat toimet. Metsästys ja kalastus on alueella sallittu, mikäli niitä ei muun syyn perusteella kielletä (kalastuslaki, metsästyslaki, yksityisen luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräykset). Kunnanvaltuuston 11.4.1991 hyväksymä ranta-asemakaava.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Pollari, M. ja Salmi, P. 2008: Kuorsumaanjärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. -Lounais-Suomen ympäristökeskus, Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 2/2008.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY