Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0336004

1.3 Site name

Häädetkeidas

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

-

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.779444
Latitude:62.779444

2.2 Area [ha]

2011.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      120  0.00   
3260  info      1.4  0.00   
7110  info      380  0.00   
9010  info      220  0.00   
91D0  info      1030  0.00   
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1355Lutra lutra       
M1910Pteromys volans       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A223Aegolius funereus                   
A054Anas acuta                   
A039Anser fabalis    11  50               
Aspitates gilvaria                   
A104Bonasa bonasia                 
A045Branta leucopsis      250               
A082Circus cyaneus                   
Clossiana frigga                   
A038Cygnus cygnus                 
A236Dryocopus martius                 
A098Falco columbarius                   
A099Falco subbuteo                   
A320Ficedula parva                 
A002Gavia arctica                 
A217Glaucidium passerinum                   
A127Grus grus    10               
A177Larus minutus      15               
A068Mergus albellus                 
Pedicularis sceptrum-carolinum                   
A151Philomachus pugnax                   
A241Picoides tridactylus                 
A140Pluvialis apricaria      20               
A193Sterna hirundo                   
A220Strix uralensis                   
A108Tetrao urogallus    10               
A166Tringa glareola      30               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N066.00
N0774.00
N1714.00
N196.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Häädetkeittan luonnonpuisto on pinta-alaltaan noin 506 ha (perustettu 1956) ja se on Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa. Suunnitellut laajennukset kattavat noin 1500 ha ympäröiviä suo- ja kangasmetsäalueita. Luonnonpuiston luontotyypit ovat keidassuota (Kilpikeidas), luonnonmetsiin luokiteltavia kangasmetsiä ja puustoisia soita. Kangasmetsät ovat mänty ja kuusivaltaisia VT/MT-kankaita. Puustoiset suot ovat pääosin mänty/koivuvaltaisia rämeitä. Ympäröivien laajennusosien luontotyypit ovat luonnonpuiston kaltaisia. Lisäksi laajennusosaan liittyvät laajahkot vesialueet (Häädetjärvi, Vehkuri, Joutsenlammi), jotka ovat humuspitoisia vesiä. Laajennusosan itäpuolella virtaavat Kovesjoki ja Pirttiluoma (jokien ja purojen vesikasvillisuutta). Laajennusosan eteläpäässä sijaitsee myös pienialainen tervaleppäkorpi. Laajennusosan reuna-alueilla on jonkin verran ojituksia. Häädetkeitaan linnusto on runsasta sekä lajistollisesti että määrällisesti. Alueella kasvaa alueellisesti uhanalainen kaarlenvaltikka. Alueelta tavataan uhanalaisia perhosia; Aspitates gilvaria, Clossiana frigga. Häädetjärven pohjoispuolella metsäsaarekkeella on muinaisjäännös (kehämäinen kivilatomus).

4.2 Quality and importance

Häädetkeitaan luonnonpuisto on vanha suojelualue, jonka kasvillisuus on keidas- ja rämesoiden sekä luonnonmetsien muodostama edustava kokonaisuus. Laajennusosien maapinta-ala on huomattava lisä kokonaisuuteen. Laajennuksen suoalueet ovat luonnontilaisia, kangasmetsäalueet melko käsiteltyjä. Arvokas osa-alue on Kovesjoen-Pirttiluoman jokivarsialue (luonnontilainen pienvesialue) sekä laaja luonnontilainen Keidaslammi Häädetjärven eteläpuolella. Lähistöllä sijaitsee metsähallituksen Puurokeitaan suojelualue. Häädetkeitaan luonnontilaisuus on arvioitu nykyisellään erinomaiseksi. Laajennuksien mukaantulo parantanee luonnontilaisuutta entisestään. Mukaan saadaan myös uusia luontotyyppejä, jotka monipuolistavat kokonaisuutta. Uhkatekijänä metsätalous yksityismailla.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBI
LC01.03.02O
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Koistinen, Tapio, Parkanon kaupunki/Ympäristönsuojelu p. 03-44331 (Lintu- ja nisäkästiedot) Paasio,I. 1935: Häädetkeitaan, erään suomalaisen kermikeidassuon kasvillisuus. - Annales Botanici, societatis zoologicae & Botanicae Fennicae Vanamo. Vol. 6(2) (Julkaistu artikkeli) Parkanon tutkimusalue. Metsätaloussuunnitelma 1983-93. Vantaa. (Julkaisematon raportti)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0127.00
FI0073.00

5.3 Site designation (optional)

Noin neljännes kohteesta on nykyistä luonnonpuistoa. Muu laajennusalue on pääosin valtion maita. Pirkanmaan seutukaavassa lähes koko alueella SL1-merkintä. Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsäntutkimuslaitos Parkanon tutkimusalue Kaironiementie 54 39700 Parkano p. 03-44351
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Häädetkeitaan luonnonpuisto säilytetään täysin luonnontilaisena. Laajennus- osilla (Metsäntutkimuslaitoksen mailla) on jonkin verran koetoimintaa.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Häädetkeitaan luonnonpuisto säilytetään täysin luonnontilaisena. Laajennus- osilla (Metsäntutkimuslaitoksen mailla) on jonkin verran koetoimintaa.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY