Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0345003

1.3 Site name

Nuorajärvi

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.883900
Latitude:61.610600

2.2 Area [ha]

37.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta       
BA056Anas clypeata       
BA055Anas querquedula       
BA055Anas querquedula       
BA059Aythya ferina       
BA061Aythya fuligula       
BA021Botaurus stellaris    cmales     
BA081Circus aeruginosus       
BA081Circus aeruginosus    bfemales     
BA038Cygnus cygnus       
BA038Cygnus cygnus       
BA099Falco subbuteo       
BA096Falco tinnunculus       
BA127Grus grus       
BA127Grus grus       
BA177Larus minutus    15     
BA179Larus ridibundus    150     
BA179Larus ridibundus    75     
BA094Pandion haliaetus       
BA151Philomachus pugnax       
BA007Podiceps auritus       
BA119Porzana porzana    cmales     
BA193Sterna hirundo    15     
BA193Sterna hirundo       
BA166Tringa glareola    20  20     
BA166Tringa glareola       
BA162Tringa totanus       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
1082Graphoderus bilineatus               
1035Leucorrhinia caudalis    47  47               
1042Leucorrhinia pectoralis               
1214Rana arvalis                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0623.00
N0777.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Lähes kauttaaltaan peltojen ympäröimä Nuorajärvi on kasvillisuudelta varsin monipuolinen. Järvellä esiintyy monia eri luhtatyyppejä, esim. korteluhta, osmankäämi-saraluhta, pullosaraluhta ja järviruokoluhta. Avovettä on vain kymmenisen hehtaaria erikokoisina alueina: isohko (yli 8 ha) vesialue järvialtaan eteläpäässä, pienempi (reilu 1 ha) makkaramainen lampi pohjoisosassa sekä useita pieniä allikoita luhdalla. Peltoalueiden ja järven välissä on vain kapea, epäyhtenäinen reunapuusto ja pajukko. Eri kasvillisuustyyppien muodostamat mosaiikkimaiset kokonaisuudet ovat Nuorajärvelle tyypillisiä. Huomionarvoisia ovat nevaimarrevaltaiset kasvustot rantaviivan tuntumassa. Järvi on tärkeä lintujen pesimäympäristönä sekä muuttoaikaisena levähdyspaikkana ja vesilintujen sulkimisalueena.

4.2 Quality and importance

Valtakunnallisesti arvokas lintuvesikokonaisuus. Alueella on myös maisemallista merkitystä. Nuorajärvi on kasvamassa umpeen. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: -alueella vallitseva lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, -alueella vallitseva lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HH01.05o
LH06.01o
HI01i
MK02.01i
HK02.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma 1981. - Maa- ja metsätalousministeriön lintuvesityöryhmä, komiteamietintö 1981:32. Mikola, J., Nieminen, P. & Kosonen, L. 1994: Tampereen arvokkaat luontokoh- teet. - Tampereen kaupungin ympäristövirasto, ympäristövalvonnan julkaisu 3/1994. Suomen ympäristökeskus 1996: Hämeen läänin luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet. - Suomen ympäristökeskus, luonto- ja maan- käyttöyksikkö. Tietokantatäydennys 2016 Luontopeili/Pitkänen M-L. 2011: Viitasammakon kutupaikkojen kartoitus kolmella Natura 2000 -alueella: Hanhijärvi-Keskinen-Tapiolanjärvi (Sastamala), Hirvijärvi (Ylöjärvi) ja Nuorajärvi (Tampere). -Raportti 2011. Faunatica Oy 2011: Sukeltaja- ja sudenkorentoselvityksiä Pirkanmaalla vuonna 2011. -Raportti. Faunatica Oy 2013: Viiden lintujärven kasvillisuusselvitykset Pirkanmaalla 2012. -Raportti. LUOMUS 2014: Petolintuseurannan pesätiedot vuosilta 2010-2012. Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo. 13.2.2014. LUOMUS 2013: Suomen III lintuatlaksen paikkatiedot vuosilta 2006-2010. Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo. 13.2.2014. BirdLife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. -Raportti 4/2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Nuorajärvi on valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Nuorajärven lintuveden suojelun toteutuskeino vesilaki ja luonnonsuojelulaki. Alueen linnustoarvoihin heikentävästi vaikuttavat toimet (esim. ruoppaus, kuivatus) on kielletty. Alueella on kalastus ja metsästys sallittu, mikäli niitä ei muun syyn perusteella (kalastuslaki, metsästyslaki, yksityisen luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräykset) kielletä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY