Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0348002

1.3 Site name

Kaakkosuo-Kivijärvi

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.436100
Latitude:60.998100

2.2 Area [ha]

655.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      68  0.00 
6210  info      0.2  0.00 
7110  info      295  0.00 
7140  info      6.1  0.00 
7160  info      0.1  0.00 
7230  info      0.1  0.00 
8210  info      0.1  0.00 
9010  info      40  0.00 
9020  info      0.00 
9050  info      54  0.00 
9080  info      0.6  0.00 
91D0  info      124  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Acrocordia cavata                    
Adelphomyia punctum                   
Amblystegium radicale                   
A222Asio flammeus                   
A104Bonasa bonasia                   
Botrychium lunaria    205             
Carex livida                   
Chamaedaphne calyculata                   
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Drosera intermedia    150  150             
A236Dryocopus martius                   
Fissidens bryoides                   
A127Grus grus                   
Hammarbya paludosa                   
Jungermannia leiantha                   
A338Lanius collurio                   
Leptogium saturninum                   
Macrogastra plicatula                   
Myopus schisticolor                   
Nephroma bellum                   
A605Phylloscopus borealis               
A241Picoides tridactylus                   
A140Pluvialis apricaria                   
1343Sicista betulina                   
A193Sterna hirundo                   
A108Tetrao urogallus                   
A166Tringa glareola                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0625.00
N0760.00
N1915.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kaakkosuo-Kivijärven Natura-alue on laaja ja valtakunnallisesti arvokas luontotyyppien kokonaisuus. Sen pohjoisosassa sijaitsee suuri, luonnontilainen ja kasvillisuudeltaan monipuolinen keidassuokokonaisuus, joka on myös maisemaltaan komea. Kivijärvi ja sen ympäristön laajat lehtoalueet sijoittuvat Natura-alueen eteläosiin. Alueen itäosassa on myös perinneympäristöjen luontotyyppejä. Natura-alueella esiintyy huomattavan useita ja harvinaisempiakin luontotyyppejä: keidassuot, puustoiset suot, letot, vaihettumis- ja rantasuot, lähteet ja lähdesuot, metsäluhdat, humuspitoiset lammet ja järvet, lehdot, luonnonmetsät, jalopuumetsät, kalkkikalliot sekä eräitä perinneympäristöjen luontotyyppejä.

4.2 Quality and importance

Valtakunnallisesti arvokas luontotyyppien kokonaisuus. Vanhat laidunalueet kasvamassa umpeen. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, -osalla aluetta luontotyyppien tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MJ03.01i
MK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 4/2014. Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinluontotyyppiraportit. Pirkanmaan ELY-keskus 2014: Liito-oravahavaintojen paikkatietoaineisto 30.4.2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI003.00
FI1697.00

5.3 Site designation (optional)

Kaakkosuon pohjoisosa (Palkkisuo) kuuluu valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan. Suojelun toteutuskeinona on koko alueella luonnonsuojelulaki. Alueen luonnontilaan heikentävästi vaikuttavat toimet (esim. soiden ojitukset) on kielletty.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY