Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0349008

1.3 Site name

Kuusistonkärki

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.998600
Latitude:61.217800

2.2 Area [ha]

13.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9070  info      11.1  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Betula pendula var. carelica                   
Campanula glomerata                   
Carex spicata                   
Galium verum                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N19100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Yleistä: Kuusistonkärki on Salon kylässä, Sääksmäen-Tarttilan valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella sijaitseva, suurelta osalta rantaan rajoittuva kaskilaidun. Alueen historia: Kuusistonkärjen alue kaskettiin vuonna 1929, ja seuraavana vuonna kasketulla alueella viljeltiin ruista. Kun pariin otteeseen tehty yritys perustaa kaskeen männikkö epäonnistui, nykyinen puusto sai luontaisesti alkunsa. Kuusistonkärkeä on laidunnettu pitkään. Se on ollut lypsykarjan laitumena ja myöhemmin lihakarjan laitumena. Topografia: Kuusistonkärki on keskiosiltaan melko tasainen, mutta viettää rantoja kohti paikoin melko jyrkästikin. Maasto on osin erittäin kivistä. Luontotyyppi: Kuusistonkärjen alueella puusto on suorarunkoista, yli parikymmentä metriä korkeaa rauduskoivua. Varsinkin alueen pohjoisosassa rauduskoivujen joukossa on runsaasti visakoivuja. Alueen eteläosassa on tervaleppä- ja kuusivaltaista entistä metsälaidunta. Koivuvaltaisen alueen pensaskerros on niukka, vain joitakin katajia ja kuusen taimia. Kenttäkerroksen valtalajit ovat kangasmaitikka, metsälauha, sananjalka, niittyleinikki, nurmitädyke, ahomansikka ja rohtotädyke. Huomionarvoisia kasvilajeja ovat peurankello, keltamatara ja hakarasara.

4.2 Quality and importance

Kuusistonkärki on Pirkanmaan ainoa säilynyt laidunnettu kaskikoivikko. Kohde on valtakunnallisesti arvokas perinnemaisema (V; perinnemaisemien inventointi 1995), jonka arvoon vaikuttavat mm. tyypin harvinaisuus, edustavuus, koko, huomionarvoiset kasvilajit, maisemallinen merkittävyys. Paikoin nuori, matala kuusialikasvos viittaa alueen kuusettumiseen. Perinteisen käytön loppuminen uhkana. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: -alueella vallitseva luontotyypin tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, -alueella vallitseva luontotyypin tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04.01i
MA04.03i
MB02.04i
MJ03.01i
MK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Kääntönen L. 26.6.1995: Perinnemaisemien inventointilomake. Liedenpohja-Ruuhijärvi M., Kääntönen L., Schultz T., Krogerus K. & Palokoski M. 1999: Pirkanmaan perinnemaisemat. 258 s. Alueelliset ympäristöjulkaisut 125 (avainsanat: perinnemaisemat, niityt, maatalous, luonnon monimuotoisuus, Pirkanmaa). Tampereen seutukaavaliitto 1987: Luontokohteet, selvitys, Kylmäkoski, Toijala, Valkeakoski, Viiala. Julkaisu D 85. Maastokäynti 21.6.2000; Marita Saksa, Pirkanmaan ympäristökeskus. Tietokantatäydennys 2016: Jutta Ahro/ ProAgria Pirkanmaan maaseutukeskus 2006: Suunnitelmaselostus maatalouden ympäristötuen erityistukihakemukseen, perinnebiotoopin hoito.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Suojelun toteuttamiskeinona sopimus.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY