Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0355009

1.3 Site name

Joutsenjärvi

1.4 First Compilation date

1998-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.305000
Latitude:62.321900

2.2 Area [ha]

53.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta       
BA054Anas acuta       
BA056Anas clypeata       
BA055Anas querquedula       
BA059Aythya ferina       
BA061Aythya fuligula    24     
BA061Aythya fuligula       
BA104Bonasa bonasia           
BA215Bubo bubo           
BA081Circus aeruginosus       
BA082Circus cyaneus           
BA037Cygnus columbianus bewickii       
BA038Cygnus cygnus    13     
BA038Cygnus cygnus       
BA236Dryocopus martius           
BA099Falco subbuteo       
BA002Gavia arctica           
BA127Grus grus       
BA075Haliaeetus albicilla       
BA338Lanius collurio           
BA640Larus fuscus fuscus       
BA177Larus minutus    10     
BA177Larus minutus    10     
BA179Larus ridibundus    20  20     
BA179Larus ridibundus    10     
BA065Melanitta nigra                 
BA068Mergus albellus       
BA260Motacilla flava                 
BA094Pandion haliaetus       
BA072Pernis apivorus                 
BA140Pluvialis apricaria       
BA140Pluvialis apricaria       
BA007Podiceps auritus       
BA006Podiceps grisegena       
BA119Porzana porzana                 
BA193Sterna hirundo       
BA107Tetrao tetrix    12     
BA161Tringa erythropus       
BA166Tringa glareola       
BA166Tringa glareola       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
1038Leucorrhinia albifrons               
1035Leucorrhinia caudalis    30  30             
1214Rana arvalis                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0670.00
N0730.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Joutsenjärvi on linnustollisesti arvokas, saravaltainen, matala ja umpeenkasvava lahti. Se sijaitsee Kurjenjärven pohjoisosassa ja Kurjenjärvestä sen erottaa vain kapea, umpeenkasvanut salmi. Järveä reunustavat lähes kauttaaltaan laajat sara- ja ruoholuhdat. Järven keskiosissa on matalia avovesialueita, joissa kasvaa mm. kelluslehtisiä sekä järvikortteen, -kaislan ja sarojen luonnehtimia kasvillisuussaarekkeita. Joutsenjärvi on merkittävä etenkin lintujen lepäily- ja ruokailualueena.

4.2 Quality and importance

Joutsenjärvi on hyvä lintujärvi, tärkeä muuttolintujen levähdyspaikka. Järven uhkana on umpeenkasvu. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit, lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja, kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: -alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, -alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MH01.03o
HH01.05o
LI01i
MJ02.01o
MK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Tietokantatäydennys 2016 LUOMUS 2013: Suomen III lintuatlaksen paikkatiedot vuosilta 2006-2010. Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo. 13.2.2014. Autio O. 2010: Kunnostustoimien vaikutus Virtain Joutsenjärven Natura 2000 -aluen luontoarvoihin (Luonnonsuojelulain 10 luvun 65 §:n mukainen Natura-arviointi). Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Viitamäki H. 2003: Kurjenjärven kasvillisuuskartoitus 2003. Länsi-Suomen ympäristökeskus, Vaasa. 18 s + liitteet. Aalto A., Aalto M., Syrjä T./ Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry 2005: Virtain Joutsenjärven linnustoselvitys 2005. -Raportti. BirdLife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. -Raportti 4/2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki ja vesilaki. Alueen linnustoarvoihin heikentävästi vaikuttavat toimet (esim. ruoppaus, kuivatus) on kielletty. Alueella on kalastus ja metsästys sallittu, mikäli niitä ei muun syyn perusteella (kalastuslaki, metsästyslaki, yksityisen luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräykset) kielletä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Aho Jami/Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho: Kurjenjärven ja Joutsenjärven kunnostus, Virrat. -Lupahakemussuunnitelma (Aluehallintoviraston lupa 30.11.2012)
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY