Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0356006

1.3 Site name

Korpijärven haka

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.489300
Latitude:61.679400

2.2 Area [ha]

0.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6230  info      0.03  0.00 
6270  info      0.24  0.00 
9070  info      0.06  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Alchemilla micans                   
Bistorta vivipara                   
Botrychium lunaria                   
Gentianella campestris                 
Gymnadenia conopsea var. conopsea                 
Nardus stricta                   
Parnassia palustris                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0990.00
N1910.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Yleistä: Korpijärven haka on Liivalamminkulmalla, Korpijärven tilan edustavalla perinnemaisema-alueella sijaitseva pieni (0,6 ha) niitty- ja hakalaidun. Perinnemaisemakokonaisuuteen kuuluu laidunalueen lisäksi Korpijärven tilan vanhat rakennukset ja pihapiiri. Alue on ollut laidunnuksessa ainakin 70 vuotta, aiemmin aluetta on myös niitetty. Nykyisin aluetta ei enää laidunneta, mutta niittoja on tehty uhanalaisen ketokatkeron turvaamiseksi. Alueella on tutkittu perinnemaisemaniityn hoidon ja eristyneisyyden vaikutuksia niityn lajistoon (putkilokasvit, päiväaktiiviset suurperhoset ja mesipistiäiset). Topografia: Aluetta rajaavan tien reunassa, alueen eteläosassa on tasaista. Niitty- ja haka-alue muuttuu kuitenkin vähitellen pohjoiseen, Korpijärven suuntaan loivasti viettäväksi rinteeksi. Luontotyypit: Alueella on runsaasti maakiviä ja kasvillisuus on edustavaa. Luontotyypeistä Korpijärven haassa tavataan hyvin harvapuustoista havu- ja lehtipuuhakaa, runsaslajista kuivaa ja tuoretta niittyä sekä erittäin pienialaisesti runsaslajista jäkkiniittyä. Lisäksi alueella on tuoretta heinäniittyä, jonka valtalajeja ovat nurmilauha, nurmipuntarpää, jänönsara ja niittyhumala. Hyvin harvapuustoista hakaa, jossa esiintyvät puulajit ovat kuusi, mänty, koivu ja pihlaja, on pohjoiseen viettävässä rinteessä. Alueelta on kaadettu jonkin verran uhanalaisia niittykasveja varjostavia puita sekä raivattu pensastoa. Runsaslajista kuivaa ja tuoretta niittyä on myöskin pohjoiseen viettävässä rinteessä haan lomassa. Luontotyypillä esiintyviä valtalajeja ovat nurmirölli, laidunpoimulehti, nurmilauha, rohtotädyke, huopakeltano, siankärsämö, nurmipiippo ja pukinjuuri. Runsaslajisen kuivan ja tuoreen niityn kanssa mosaiikkimaisesti esiintyy runsaslajista jäkkiniittyä. Edellä mainittujen niityn valtalajien lisäksi jäkkiniityllä valtalajina esiintyy luontotyypin nimilajia, jäkkiä. Muita niittyjen maininnarvoisia lajeja ovat rätvänä, tuoksusimake, huopaohdake ja kalvassara sekä huomionarvoiset nurmitatar, ketonoidanlukko, vilukko ja silkkipoimulehti. Niityllä on myös uhanalaisen ketokatkeron kasvupaikka.

4.2 Quality and importance

Pieni, mutta monipuolinen kokonaisuus, jossa hakaa, runsaslajista jäkkiniittyä sekä runsaslajista kuivaa ja tuoretta niittyä. Korpijärven haka on arvioitu maakunnallisesti arvokkaaksi perinnemaisemakohteeksi (M+, perinnemaisemien inventointi 1994), jonka arvoon ovat vaikuttaneet edustavuus, uhanalainen laji (Gentianella campestris) sekä tilan vanhat rakennukset. Alue on kooltaan varsin pieni. Laidunnuksen loputtua umpeenkasvu ja pensoittuminen ovat kohteen uhkana. Aluetta on hoidettu ainakin ketokatkeroesiintymän läheisyydestä vuosien ajan niittämällä. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolokakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
HA04.03i
HJ03.01i
HK02.01i
HK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Arkkio H. 20.7.1996: Uhanalaisten lajien maastolomake -Gymnadenia conopsea. Arkkio H. 1.9.1996: Uhanalaisten lajien maastolomake -Gentianella campestris. Keskitalo P. 8.9.1998: Ketokatkero (Gentianella campestris) Ylöjärven Korpijärvellä. -Muistio. Kääntönen L. & Kivistö P. 25.7.1994: Perinnemaisemien inventointilomake. Kääntönen M. 2000: Pirkanmaan uhanalaisista kasveista vuosina 1998-1999. s. 2 - 11. - Talvikki 1/2000. -Gentianella campestris. Liedenpohja-Ruuhijärvi M., Kääntönen L., Schultz T., Krogerus K. & Palokoski M. 1999: Pirkanmaan perinnemaisemat. 258 s. Alueelliset ympäristöjulkaisut 125. Tikkunen J. & Yli-Olli A. 15.7.1999: Uhanalaisten lajien maastolomake -Gymnadenia conopsea. Maastokäynti 27.6.2000, Marita Saksa, Pirkanmaan ympäristökeskus. Tietokantatäydennys 2016: Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 4/2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Kohde ei kuulu suojeluohjelmiin. Ei kaavavarauksia. Suojelun toteuttamiskeinona sopimus.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY