Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0406001

1.3 Site name

Vuurttinsuo- Korpijärvenoja

1.4 First Compilation date

1996-06

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.477200
Latitude:61.247200

2.2 Area [ha]

89.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      4.1  0.00 
7110  info      42  0.00 
7140  info      0.00 
9010  info      32  0.00 
9080  info      2.1  0.00 
91D0  info      33  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1984Herzogiella turfacea           
M1910Pteromys volans       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Harpanthus scutatus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N065.00
N0759.00
N168.00
N1728.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Vuurttinsuo on iäkäs kuusivaltainen metsäalue ja suon ympäröimä lampialue. Korkeussuhteiltaan vaihteleva metsäalue on pääosin iäkästä kuusivaltaista OMT-tyypin metsää. Korkeimmat kohdat ovat kuusi/mäntyvaltaista kuivaa mustikkatyypin kangasmetsää. Itä- ja keskiosassa on vanhaa haavikkoa, jossa on runsaasti eriasteisesti lahonneita maapuita ja pökkelöitä. Pieniä märempiä saniaisvaltaisia korpipainanteita on siellä täällä. Suo-osat ovat pääosin karua keidassuota, lampien reunoilla on rehevämpiä korpi- ja neva-alueita. Kasvillisuuden valtalajeina ovat tupasvilla (Eriophorum vaginatum) ja vaivaiskoivu (Betula nana). Lammet ovat tummavetisiä suolampia. Korpijärvenoja käsittää kahden pikkujärven välisen puron ja pikku lammen laakson pohjalla. Alueella on suuria korkeuseroja purolaakson ja sitä reunustavien metsien välillä. Korkeimmilta kohdiltaan maaperä on kallioista. Alue on jaettavissa kahteen osaan, metsään ja suoalueeseen. Korkeuden mukaan on erotettavissa selviä kosteusvaihteluja. Kuivimmat ja karuimmat osat ovat korkeilla kallioilla, märimmät osat puronvarren suolla. Metsäalue on vaihtelevanikäistä, korkeimmilla kohdilla kuusi-mäntyvaltaista mustikka- puolukkatyypin kuivaa kangasmetsää, alempana tuoreempaa mustikkatyypin kuusimetsää. Kuolleiden puiden ja maapuiden osuus on vähäinen, runsaimmillaan suonotkossa. Suoalue on luonnontilainen, keskiravinteinen, luhtainen ja lettovaikutteinen puronvarsisuo, jonka valtapuu on koivu ja muita valtalajeja ovat mm. siniheinä (Molinia caerulea), kataja (Juniperus communis), jouhisara (Carex lasiocarpa), suopursu (Ledum palustre), ranta-alpi (Lysimachia vulgaris), juolukka (Vaccinium uliginosum) ja järviruoko (Phragmites australis). Puro laajenee alaosastaan pieneksi luhtarantaiseksi, kirkasvetiseksi lammeksi, jossa on järviruoko- ja lummekasvustoja. Huomattavat korkeuserot, kallio- ja suoalueet sekä rakentamaton järvenranta nostavat alueen maisemallista arvoa.

4.2 Quality and importance

Vuurttinsuon metsäkuvio sisältää paljon iäkkäitä ja eriasteisesti lahonneita puita, minkä ansiosta alueella esiintyy vaateliasta vanhojen metsien lajistoa. Vieressä oleva luonnontilaisena säilynyt suo- ja lampialue liittyy metsäalueeseen kiinteästi muodostaen ekologisesti yhtenäisen alueen. Ympäristössä tehdyistä metsätaloustoimista huolimatta alue on säilyttänyt erämaisen luonteensa. Korpijärvenoja on metsä-, suo- ja pienvesiluonnon kokonaisuus, jossa varsinkin purolaakso ja sitä ympäröivät keskiravinteiset suot ovat edustavia. Vuurttinsuon metsien ympäristössä on tuoreita metsäkoneiden jälkiä ja odotettavissa on hakkuita metsäalueiden välittömässä läheisyydessä. Ojitukset alueen märimmissä osissa ovat kuivattaneet soistuneita metsäkuvioita ja metsä on näillä osilla nuorta ja tiheää taimikkoa. Alue rajoittuu itäosissaan avohakkuisiin. Lampia ympäröivät suo-osat ovat säilyneet luonnontilaisina, ojituksia on suoritettu lännessä rajoittuvalla suo-osalla. Korpijärvenojan metsissä on joitakin harvennushakkuita ja paikoin metsä on vasta taimikkovaiheessa. Puroa on paikoin kaivettu ja lammesta alapuoliseen Saukkolampeen on kaivettu lasku-uoman viereen toinen oja. Suon vesitalouteen toimenpiteet eivät ole sanottavammin vaikuttaneet. Alapuolisen Saukkolammen rannat ovat toistaiseksi pysyneet rakentamattomina. Hakkuita järven rannoilla, kuten muuallakin alueen ympäristössä on suoritettu. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, • Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02i
MB02o
LD01.01b
MJ02.01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private5
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Häyhä, T. 2003. Jaalan länsiosan rantayleiskaava, Luonto- ja maisemaselvitys. Ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmä, Hertta eliölajirekisteri. Tietokantapäivitys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 3/2014

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Metsäalueet: valtioneuvoston periaatepäätös vanhojen metsien suojelusta. Alue on pääosin hankittu valtiolle, lisäksi yksityinen suojelualue. Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa perustamalla luonnonsuojelulain keinoin luonnonsuojelualue.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY