Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0408003

1.3 Site name

Laajakoskenjärvi

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.856100
Latitude:60.553300

2.2 Area [ha]

72.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus       
BA028Ardea cinerea       
BA059Aythya ferina       
BA061Aythya fuligula    25     
BA061Aythya fuligula       
BA021Botaurus stellaris    cmales     
BA081Circus aeruginosus    bfemales     
BA122Crex crex    cmales     
BA038Cygnus cygnus    40     
BA038Cygnus cygnus       
BA123Gallinula chloropus       
BA127Grus grus       
BA338Lanius collurio       
BA152Lymnocryptes minimus       
BA068Mergus albellus       
BA119Porzana porzana    cmales     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A366Carduelis cannabina               
1035Leucorrhinia caudalis                   
1042Leucorrhinia pectoralis                   
A118Rallus aquaticus               
1214Rana arvalis                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0670.00
N0730.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Laajakoskenjärvi on kapean kannaksen Kymijoesta erottama sivulahti joen itäisen päähaaran alajuoksulla. Koko järveä ympäröi soistunut pensaikkokaistale, jossa on runsaasti pystyynkuolleita koivupökkelöitä. Pensaikkovyöhykkettä reunustavat ympärillä olevat viljelyalueet. Vesikasvillisuusvyöhykkeet ovat laajat ja rehevät - laaja-alaisempia avovesialueita esiintyy ainoastaan keväisin.

4.2 Quality and importance

Laajakoskenjärvi on paitsi monipuolinen linnuston pesimispaikka (mm. runsaasti ruovikkolajistoa ja rantakanoja), myös huomattava muutonaikainen lepäilyalue. Järvi on lisäksi tärkeä luontoharrastuskohde. Laajakoskenjärven vedenpinnan korkeuden vaihtelu ja laatu määräytyvät Kymijoen säännöstelyn perusteella. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: - alueella vallitsev lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamaa. - lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LJ02.01o
MJ02.05o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
MA01o

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Airola, J. 1982: Kymenlaakson lintujärvien linnusto. - Lintukymi 4: 52 - 57. Tietokantatäydennys 2016 - Petri Parkko 2005: Kotkan Laajakoskenjärven linnustoselvitys. Kotkan kaupunki. - Nironen M. & Vauhkonen M. 2007: Kymijoen osayleiskaava Luontoselvitykset 2004 - 2007. - Nironen M. & Vauhkonen M. 2008: Kotkan Kymijoki Hoito- ja käyttösuunnitelma.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Laajakoskenjärvi kuuluu valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman Etelä-Suomen rannikkoalueen valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin (B II 2.20.). Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa vesilailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Kaakkois-Suomen elinkoino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Nironen M. & Vauhkonen M. 2008: Kotkan Kymijoki Hoito- ja käyttösuunnitelma.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY