Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0416006

1.3 Site name

Heinlahti

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.781900
Latitude:60.486100

2.2 Area [ha]

196.0000

2.3 Marine area [%]

69.2000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta       
BA054Anas acuta    11  50     
BA056Anas clypeata    14  32     
BA056Anas clypeata       
BA055Anas querquedula       
BA055Anas querquedula       
BA051Anas strepera       
BA039Anser fabalis    60  480     
BA028Ardea cinerea       
BA059Aythya ferina    16  31     
BA059Aythya ferina       
BA061Aythya fuligula    30  380     
BA061Aythya fuligula       
BA062Aythya marila    10     
BA021Botaurus stellaris    cmales     
BA045Branta leucopsis    2300  18000     
BA146Calidris temminckii       
BA081Circus aeruginosus       
BA081Circus aeruginosus    bfemales     
BA122Crex crex    cmales     
BA037Cygnus columbianus bewickii    34     
BA038Cygnus cygnus    20  210     
BA038Cygnus cygnus       
BA099Falco subbuteo       
BA099Falco subbuteo       
BA096Falco tinnunculus             
BA127Grus grus    12     
BA127Grus grus       
BA075Haliaeetus albicilla       
BA338Lanius collurio       
BA640Larus fuscus fuscus       
BA177Larus minutus    260     
BA179Larus ridibundus    20  380     
BA150Limicola falcinellus    28     
BA152Lymnocryptes minimus             
BA068Mergus albellus    11  50     
BA260Motacilla flava    10  120     
BA260Motacilla flava       
BA277Oenanthe oenanthe       
BA094Pandion haliaetus       
BA170Phalaropus lobatus    10     
BA151Philomachus pugnax    20  130     
BA151Philomachus pugnax             
BA007Podiceps auritus       
BA119Porzana porzana       
BA190Sterna caspia       
BA193Sterna hirundo    10  20     
BA193Sterna hirundo       
BA194Sterna paradisaea             
BA161Tringa erythropus    56     
BA166Tringa glareola    50  440     
BA162Tringa totanus       
BA162Tringa totanus       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A297Acrocephalus scirpaceus               
A247Alauda arvensis    11  50             
A052Anas crecca    101  500             
A050Anas penelope    501  1000             
A053Anas platyrhynchos    101  500             
A041Anser albifrons    11  50             
A043Anser anser               
A257Anthus pratensis    101  500             
A046Branta bernicla    51  100             
A044Branta canadensis    11  50             
A363Carduelis chloris    101  500             
Carex mackenziei                   
A347Corvus monedula    101  500             
A036Cygnus olor    11  50             
A359Fringilla coelebs    1001  5000             
A125Fulica atra    10             
A184Larus argentatus    1001  5000             
A182Larus canus               
A187Larus marinus    11  50             
1035Leucorrhinia caudalis                   
1042Leucorrhinia pectoralis                   
A070Mergus merganser               
A323Panurus biarmicus               
A375Plectrophenax nivalis    101  500             
A351Sturnus vulgaris    51  100             
A164Tringa nebularia    10             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0190.00
N1010.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Heinlahti on valuma-alueeltaan melko pieni sisälahti, joka on yhteydessä Suomenlahteen kapean salmen kautta. Vesialue on kauttaaltaan matalaa ja lahden rantoja reunustaa lähes yhtenäinen, muttei erityisen leveä järviruo'on ja merikaislan muodostama ruovikkovyöhyke. Suurin osa lahdesta on avovettä. Lakeaa suursara- ja heinäniittyä esiintyy etenkin lahden länsirannalla. Itäranta on suurelta osin karua kivikko- ja kalliorantaa, jossa kasvaa kituliasta männikköä. Länsipuolen niityt ovat pääasiassa luonnontilaisia tai laidunnettuja. Laidunnus pitää rantaniittyjä matalakasvuisena. Heinlahden lintuvedelle on luonteenomaista meriveden laskiessa lahden rannoille paljastuvat laajat lietevyöhykkeet. Vastaavasti korkealla vedellä vesi nousee alaville rantaniityille. Tästä syystä Heinlahti vetää puoleensa erityisesti kahlaajia ja puolisukeltajasorsia. Mataluutensa ja heikon vedenvaihtuvuutensa vuoksi Heinlahti kuitenkin jäätyy nopeasti syksyllä ja vapautuu jäistä myöhään keväällä, mikä vähentää varsinkin lahden kevätmuuton aikaista merkitystä. Lahden kasvillisuuden erikoispiirteenä on monipuolinen näkinpartaislajisto, johon kuuluu mm. eräitä harvinaisuuksia. Rantalajistoon kuuluu lisäksi mm. Kymenlaaksolle tunnusomainen ilmaversoisvyöhykkeen laji, piuru (Scolochloa festucacea). Pohjoisosan rantaniityillä on edustettuna pinta-alaltaan varsin laaja meriluikka-rönsyrölli (Eleocharis uniglumis - Agrostis stolonifera) -niittytyyppi.

4.2 Quality and importance

Heinlahti on tärkeä muutonaikainen levähdysalue. Kasvillisuudeltaan Heinlahti on melko edustava. Lahden pohjoisosaa reunustavat matalakasvuiset, laidunnetut rantaniityt, jotka lajistonsa puolesta luokitellaan arvokkaisiin perinnebiotooppeihin. Lahden kalataloudellinen arvo on myös suuri. Varsinkin Heinlahden jyrkähkö itäranta on suurelta osin rakennettu. Länsiranta puolestaan rajoittuu pääosaksi peltoihin. Lahden suun yli on vedetty sähkölinja. Alue on ainakin toistaiseksi rauhoitettu metsästykseltä, mikä on tehnyt lahdesta eteläisen Kymenlaakson yhden merkittävimmistä syksyisistä sorsien levähdysalueista. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: - alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. - lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LE01.03o
ME01.04o
LJ02.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Airola, J. 1983: Kymenlaakson merenlahtien linnustosta. - Lintukymi 5: 62 - 67. Tietokantatäydennys 2016 - Petri Parkko& Laura Murto 2009: Pyhtään Heinlahden natura 2000 alueen luontoselvitykset 2008. Pyhtään kunta, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus - Esa Lammi: Pyhtään Heinlahden hoito- ja käyttösuunnitelma 2010. Ympäristösuunnittelu Enviro oy - Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 5/2014 - Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinluontotyyppiraportit.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Heinlahti kuuluu valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman Suomenlahden rannikon valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin (A II 1.11.). Kohteen suojelu on toteutettu luonnonsuojelulailla perustamalla yksityismaan luonnonsuojelualue.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Esa Lammi: Pyhtään Heinlahden hoito- ja käyttösuunnitelma 2010. Ympäristösuunnittelu Enviro oy
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY