Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0500012

1.3 Site name

Kuijärvi - Sonnanen

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.428100
Latitude:61.283900

2.2 Area [ha]

2330.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      600  0.00 
3160  info      40  0.00 
3260  info      0.00 
7140  info      4.3  0.00 
7160  info      0.03  0.00 
7230  info      0.4  0.00 
8220  info      20.25  0.00 
8230  info      50  0.00 
9010  info      265  0.00 
9050  info      0.00 
9060  info      280  0.00 
9080  info      0.00 
91D0  info      80  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1355Lutra lutra           
M1910Pteromys volans    10     
I1926Stephanopachys linearis           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A223Aegolius funereus                   
A104Bonasa bonasia    22             
A087Buteo buteo               
Carex panicea                   
A236Dryocopus martius               
A379Emberiza hortulana                   
A320Ficedula parva                   
A002Gavia arctica                   
A001Gavia stellata                   
A217Glaucidium passerinum                   
A127Grus grus                   
Hammarbya paludosa                   
A233Jynx torquilla               
A338Lanius collurio                   
1361Lynx lynx                   
A337Oriolus oriolus               
A072Pernis apivorus               
A241Picoides tridactylus                   
A234Picus canus                   
Pulsatilla vernalis    35  35  localities             
Rhynchospora fusca                   
A220Strix uralensis               
A107Tetrao tetrix    11  18  cmales             
A108Tetrao urogallus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N052.00
N0630.00
N072.00
N161.00
N1765.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alueella on havumetsiä, kolme pientä järveä ja muutamia harjumuodostumiin liittyviä suppalampia. Kuijärven rantamaisema on kokonaisuutena melko ehjä ja kaunis. Siellä täällä on kapeita hiekkarantakaistaleita. Kuijärven erottaa itäpuolella Saarijärvestä Kuijärven kannas, joka on erityisen kaunis, järeää ja iäkästä männikköä kasvava harju. Kannaksen kapeimmalta kohdalta on näköala molemmille järville. Sonnanen on erittäin kirkasvetinen järvi, jonka rannat ovat kauttaaltaan metsäiset. Sonnasen eteläpuolella kulkee maantie, jonka kohdalla rantavyöhyke on pääosin vain muutaman kymmenen metrin levyinen. Saarijärvenharju on melko luonnontilaisena säilynyt pitkittäisharjun osa Saarijärven ja Kuijärven välisellä kannaksella. Harjualue ulottuu Sorvalammelle asti. Mäntymetsät ovat kanerva-, puolukka- ja mustikkatyyppiä. Harjun maaperä on valtaosin hiekkamaata, mutta kallioitakin on jonkin verran. Paikoin on melko korkeita harjuja ja suppamaastoa sekä hiukan louhikoita. Alueella on muutama karu lampi. Metsät ovat mäntyvaltaisia talousmetsiä ja taimikoita, joissa valtalajeja ovat mustikka, puolukka ja kanerva. Suot ovat pääasiassa rämeitä, joissa vallitsevana on varpukasvillisuus.

4.2 Quality and importance

Järvet kuuluvat erittäin kirkasvetiseen ja karuun järvityyppiin. Ne sopivat limnologiseen tutkimukseen. Alueella on tärkeitä vanhan metsän alueita. Kuijärvi-Sonnasen alue tarjoaa elinympäristön myös uhanalaisille lintulajeille. Harjumuodostumat toimivat pohjaveden muodostumisalueina. Kangasvuokko (Pulsatilla vernalis) edustaa alueen harjukasvillisuutta. Muut kohdan 3.3 D kasvit ovat alueellisesti uhanalaisia. Yksityisomistuksessa olevilla rannoilla on jo jonkin verran sekä pysyvää, että loma-asutusta. Pääosin rannat kuitenkin säilyvät rakentamattomina. Mahdollinen uhka on myös metsätalouden hajakuormitus, joka saattaa muuttaa järven ravinnetasapainoa, sekä hakkuut. Alueen suot on suurelta osin ojitettu. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, - Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, - Luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja luonnonhoitotoimenpitein, - Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02b
LE01.04i
MJ02.01b
LK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private37
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Alanko, T. 1991: Paistjärven alueen linnustoselvitys 1991. Corine biotopes -alueiden kuvaukset. Heikkilä, T. & Heikkinen, I. (toim.) 1992: Rantojensuojeluohjelman alueet. Selvitys 97/1991. Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto. (Julkaistu artikkeli) Joensuu, E. 1991: Paistjärven erityissuunnittelualueiden sekä rantojensuojeluohjelmaan kuuluvien alueiden luontoselvitys 1991. Raportti. Metsähallitus, Luonnonsuojeluosasto. Päijät-Hämeen seutukaavaliitto: Lehtori Veli Haikosen aineistoon perustuva kasvillisuusselvitys Paistjärvellä. Rajasärkkä, A. 1994: Itä-Suomen puistoalueessa tehdyt linnuston linjalaskennat vuoteen 1994 asti. Metsähallitus, Perä-Pohjolan puistoalue. Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2001: Paistjärven alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2004: Paistjärven alueen ennallistamisen ja luonnonhoidon toimenpidesuunnitelma Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS-tietokanta, luontotyyppiaineisto 15.11.2013 Metsähallitus 2013: Natura-alueiden tila-arviointien lajikohtaiset tiedot (lomake 2B) vuosilta 2010-2012. Excel-taulukko 15.11.2013 Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Vesienhoito, pintavedet -tietojärjestelmä. 2. suunnittelukausi) 20.2.2013 Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta eliölajit tietojärjestelmä 2/2014 Metsähallitus 2014: Uhanalaisen lajin kannanseuranta-aineisto

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0099.00
FI161.00

5.3 Site designation (optional)

Kuijärvi-Sonnanen kuuluu rantojensuojeluohjelmaan. Maisemallisesti arvokkain osa harjusta sisältyy valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Alueesta osa kuuluu uhanalaisen lajin suojelusuunnitelmaan. Aluella on myös yksityismaiden luonnonsuojelualueita. Seutukaavassa kohde on osittain virkistysaluetta. Pääasialliset toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki, rakennuslaki, vesilaki, maa-aineslaki Rantojensuojeluohjelman ulkopuolella olevat Metsähallituksen hallinnassa olevat alueet toteutetaan osittain metsälailla, rantojensuojeluohjelman osalta luonnonsuojelulailla. Toteutustilanne: pieni osa perustettu yksityismaiden luonnonsuojelualueeksi

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsähallitus 2001: Paistjärven alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2004: Paistjärven alueen ennallistamisen ja luonnonhoidon toimenpidesuunnitelma
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY