Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0500037

1.3 Site name

Tuomiojärvi

1.4 First Compilation date

1997-01

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.246400
Latitude:62.460800

2.2 Area [ha]

229.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta       
BA054Anas acuta    30     
BA056Anas clypeata    10     
BA056Anas clypeata       
BA055Anas querquedula       
BA055Anas querquedula           
BA039Anser fabalis    75     
BA059Aythya ferina    10     
BA059Aythya ferina       
BA061Aythya fuligula    50     
BA021Botaurus stellaris           
BA081Circus aeruginosus    bfemales     
BA082Circus cyaneus           
BA038Cygnus cygnus    190     
BA038Cygnus cygnus       
BA099Falco subbuteo       
BA002Gavia arctica    15     
BA001Gavia stellata           
BA127Grus grus       
BA127Grus grus       
BA177Larus minutus    20  250     
BA179Larus ridibundus    60  250     
BA152Lymnocryptes minimus           
BA065Melanitta nigra           
BA068Mergus albellus    20     
BA260Motacilla flava       
BA094Pandion haliaetus           
BA072Pernis apivorus           
BA151Philomachus pugnax    25     
BA151Philomachus pugnax           
BA007Podiceps auritus    10     
BA007Podiceps auritus       
BA006Podiceps grisegena    15     
BA006Podiceps grisegena           
BA119Porzana porzana    cmales     
BA193Sterna hirundo       
BA161Tringa erythropus    10     
BA166Tringa glareola    150     
BA166Tringa glareola       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
1035Leucorrhinia caudalis                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0688.00
N0712.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Tuomiojärvi on pieni soiden ympäröimä lintujärvi. Sen keskisyvyys on alle metrin. Tuomiojärveen tulee vesiä kolmea kaivettua puroa pitkin. Tuomiojärven vedet laskevat noin kilometrin pituista puroa pitkin Lahnaveteen. Järven valuma-alueesta lähes puolet on ojitettua suota. Järven vesi on runsasravinteista, humuspitoista ja lievästi hapanta. Vesikasvillisuus on runsasta, mutta lajistoltaan köyhää. Tuomiojärveä ympäröi lähes yhtenäinen metsävyö.

4.2 Quality and importance

Tuomiojärvi on arvokas lintuvesi. Vesilinnusto kuuluu lintujärviemme monipuolisimpiin. Se on myös huomattava muutonaikainen levähdysalue. Järvi on tärkeä tutkimuskohde pitkäaikaisen seurannan ansiosta. Tuomiojärveen tulee runsaasti ravinteita ympäröiviltä pelloilta ja metsistä. Talvikuukausina vapaa happi loppuu vedestä, jolloin valtaosa pohjaeläimistä sekä kalat lukuunottamatta ruutanaa kuolevat. Järven uhkatekijöitä ovat umpeenkasvu, vesilinnuston häviäminen ja happamoituminen. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - Alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - Lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein - Llajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HK02.02i
HK02.03i
LK02.04i
MK03.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MJ02.02i
MJ02.11i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Corine-kohteiden kuvaukset. Hiltunen, P. 1984: Tuomiojärven ekologinen tila ja umpeenkasvun torjuminen. Jäppilä. Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiri. Mikkeli. 43 s + liitteet. (Julkaistu artikkeli) Löppönen, M. 1996: Linnuston inventointitietoja Mikkelin läänistä. (Julkaisematon selvitys) Maa- ja metsätalousministeriön lintuvesityöryhmä 1981: Valtakunnallinen lintuvesien suojeluohjelma. Komiteanmietintö 1981: 32. Mänttä. 197 s. (Julkaistu artikkeli) Uhanalaiskortit. Ustinov, A. & Julkunen, A. 1994: Linnustolaskennat vuonna 1994. Mikkeli. 16 s. Vasara, J. 1991: Jäppilän Tuomiojärven pesimälinnusto. 26 s + liitteet. Tietokantatäydennys 2016: Tiira-lintutietopalvelu (Birdlife) kevät 2014 BirdLifen aineisto muuttavista linnuista 2014 Kauppinen J. & Vauhkonen M., julkaisematon aineisto (linnut) vv.1986-2012 Etelä-Savon ELY-keskus 2014: Lintutietojen lähteet ja perusteet, muistio.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Tuomiojärvi kuuluu kansainvälisesti arvokkaisiin lintujärviin ja kansalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Alue on perustettu suojelualueeksi. Pääasialliset toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki, vesilaki Toteutustilanne: perustettu luonnonsuojelualue

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Hiltunen, P. 1984: Tuomiojärven ekologinen tila ja umpeenkasvun torjuminen. Jäppilä. Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiri. Mikkeli. 43 s. + liitteet. Tuomiojärven hoitosuunnitelma, Enviro Oy (tekeillä, valmistunee 2014)
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY