Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0500206

1.3 Site name

Puolihongansuon metsä

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.148600
Latitude:62.277200

2.2 Area [ha]

22.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.1  0.00 
9010  info      20  0.00 
91D0  info      0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0710.00
N1790.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Puolihongansuon metsä on rantaan rajoittuva alue luonnontilaista vanhaa metsää, johon sisältyy myös pienialaisia soistumia. Alue on maastomuodoiltaan pääosin loivasti vaihtelevaa. Korkein kohta on itäosan kumpare, joka kohoaa n. 25 m järven pinnasta. Kumpareen eteläreunalla on avokallioita. Valtaosa kohteesta on kuusivaltaista tuoreen kankaan metsää, mutta paikoin esiintyy myös lehtomaisen kankaan piirteitä. Läntisen keskiosan louhikkoalueella mänty on vallitsevana. Alueella on myös kuusivaltaista ruoho- ja heinäkorven ja metsäkortekorven tyyppistä kosteikkoa. Eteläisessä keskiosassa on koivikkoista ruoho- ja heinäkorpea, jonka laiteiden puustossa on tervaleppää. Valtapuuston muodostava kuusi on melko iäkästä ja paikoin järeää, mutta nuorempiakin puusukupolvia on nousemassa aina taimia myöten. Lahopuustossa on runsaasti maapuuta, ja se on paikoin kookasta. Keloja on suhteellisen niukasti, ja nekin enimmäkseen riukumaisia. Osittain iäkästä koivua ja haapaa on yleisesti sekapuuna, joten kuolleen puuston määrä on kasvamaan päin. Metsässä ei ole havaittavissa ihmistoiminnan jälkiä.

4.2 Quality and importance

Puolihongansuon metsä on luonnontilaista vanhaa metsää, jonka merkittäviä piirteitä ovat runsaslahopuusto sekä luonnontilaiset kosteikkoalueet. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02.02o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private2
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Etelä-Savon ympäristökeskus 2000: Natura 2000- täydennyskohteiden maastoinventoinnit. Puolihongansuon metsä. (Julkunen, A. & Halonen, J. 27.6.2000)(Julkaisematon selvitys, Etelä-Savon ympäristökeskus) Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013 Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Puolihongansuon metsä on hankittu valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. Toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki Toteutustilanne: kokonaan valtion

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY