Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0600013

1.3 Site name

Laakajärven metsät ja suot sekä Suurisuo

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.746900
Latitude:63.878100

2.2 Area [ha]

268.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.85  0.00       
7160  info      0.3  0.00 
7310  info      121  0.00 
9010  info      118  0.00 
91D0  info      18  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A085Accipiter gentilis               
A039Anser fabalis               
A082Circus cyaneus               
A542Emberiza rustica               
A099Falco subbuteo               
A320Ficedula parva                   
A127Grus grus               
Fu  Haploporus odorus                   
A105Lagopus lagopus               
A152Lymnocryptes minimus                   
A260Motacilla flava               
Fu  Phellinus populicola                   
A314Phylloscopus sibilatrix                   
A241Picoides tridactylus               
A140Pluvialis apricaria               
A534Tarsiger cyanurus               
A161Tringa erythropus                   
A166Tringa glareola               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N0750.00
N1745.00
N195.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Neljästä osa-alueesta koostuva monipuolinen kohde, johon kuuluvat pääasiassa vanhojen kuusivaltaisten metsien leimaamat Rasimäki, Ahomäki ja Lehmimäki sekä vetinen Suurisuo. Rasimäen tuoreen ja kuivahkon kankaan rinnemetsät rajautuvat luoteisreunastaan luonnotilaiseen Rasiniitty-Kinttusalmensuohon, mutta muutoin pääosin taimikoihin ja ojitettuihin soihin. Rasimäen metsä on varttunutta, tiheää kuusikkoa, jonka rakenne on vaihteleva. Kuusitiheiköt ovat monin paikoin itseharventuneita, ja alikasvoskuusia on tiheikköinä vain vähän. Paikoin on soistumisesta ja osin luontaisesta itseharvenemisesta johtuvia pikkuaukkoja. Yksittäisiä vanhoja raitoja ja koivuja on kuusen joukossa siellä täällä, haapaa kasvaa paikoin runsaasti ryhmittäin. Alueella on vaihtelevan runsaasti eri lahoamisvaiheiden maapuuta, etenkin pohjoisosassa on haapamaapuuston osuus huomattava. Mäen kaakkoisosassa kasvaa uhanalainen raidantuoksukääpä. Ahomäki on ympäristöään korkeampi mäki kuusivaltaista tuoretta ja osittain lehtomaista kangasta. Maaperä on selvästi rehevämpää kuin muilla seudun metsäkohteilla. Itäreunan alarinne on länsipuolta kosteampaa, paikoin on soistuneita painanteita ja kaakossa pienialaisesti ojitettua suota. Puuston rakenne on vaihteleva. Lehtipuiden osuus on suuri, vanhoja järeitä haapoja ja koivuja on koko alueella runsaasti. Lisäksi on haapa- ja koivupökkelöitä sekä pystyynkuolleita kuusia. Maapuuta on paikoin hyvinkin runsaasti (jopa 700 runkoa/ha), suuri osa on riukukuusia, mutta myös järeitä haapoja, koivuja ja kuusia on paikoitellen, samoin kuin ylispuumäntyjä. Rajauksen itäreunassa on edustava, kaksiosainen n. 10 neliömetrin kokoinen lähde, josta laskee leveänä valuvesipintana lyhyt puro kohti taimikkoa. Ympärillä on rehevää kasvillisuutta ja erilaisia lähdesammalia. Lehmimäki on tien halkoma pienialainen tuoreen ja kuivan kankaan metsäkohde, yleisilmeeltään Ahomäkeä nuorempaa metsää. Latvuskerroksessa on vallitsevana mänty, alikasvoksessa on kaikenkokoista kuusta varsin tiheässä. Puuston rakenne on kohtalainen, männikkö on melko tasaikäistä ja vanhojen lehtipuiden, erityisesti koivun osuus puustossa on pieni. Haaparyhmiä on. Maapuuta on eniten lounaisnurkassa, suurin osa on joko vanhoja ja lahoja tai sitten tikkukuusia. Myös kelomaapuuta. Tien itäpuolella puusto on kuusivaltainen, vanhoja koivuja kasvaa ryhmittäin. Pohjoisnurkassa on isovarpurämerantainen pieni suolampi. Suurisuo on vanhojen metsittyneiden ojikoiden ympäröimä, paikoin hyvinkin vetinen väli- ja rimpipintainen suo. Keski- ja pohjoisosassa on laajahkoja avovesirimpiä ja niiden välissä pitkulaisia rämejänteitä. Avo-osuus on pääosin rahkasaravaltaista lyhytkorsinevaa, etelä- ja länsiosissa on suursaraista nevaa. Rimmisssä kasvaa leväkköä, pohjoiosassa lisäksi villapääluikkaa ja rimpivesihernettä. Kasvillisuudessa on mesotrofian piirteitä, mm. siniheinää, katajaa ja paatsamaa kasvaa paikoin runsaasti. Mäntypuustoa on tasaisesti avoosuudella suon keskioosan metsäsaarekkeen ympärillä.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein Monipuolinen kokonaisuus läänin edustavimpia, pääosin kuusivaltaisia luonnontilaisia vanhan metsän kohteita, aapasoita ja lähteitä. Luonnontilaista vanhaa metsää. Natrura-alueeseen rajautuu turvetuotantoon varattu ja tuotantotarkoituksia varten hankittu Kinttusalmensuo-Rasiniitty. Suurisuon ympäristö on ojitettu, ja paikallisesti ojat ovat kuivattaneet rimpiä.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02.02o
LJ02.01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private87
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Laitinen, J. 1994: Luonnonsuojelullisesti ja kalataloudellisesti arvokkaiden pienvesien kartoitus. Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri, Kuopio 1994. Vanhojen metsien suojelutyöryhmän mietintö Tietokantatäydennys 2016: Naturakohteen Laakajärven metsät ja suot sekä Suurisuo Tiira-havaintotietojärjestelmän yhteenveto. Muistio 25.3.2014, Pohjois-Savon ELY-keskus Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11. 2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Rasimäki, Ahomäki ja Lehmimäki ovat vanhojen metsien suojeluohjelman kohteita ja Suurisuo seutukaavan suojelualuevaraus. Toteutettu perustamalla luonnosuojelualueet.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY