Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0600051

1.3 Site name

Maaningan lintujärvet

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.421700
Latitude:63.125300

2.2 Area [ha]

521.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus         
BA054Anas acuta    101  250     
BA054Anas acuta    24  24     
BA056Anas clypeata    32  32     
BA055Anas querquedula    12  12     
BA055Anas querquedula    11  50     
BA051Anas strepera           
BA051Anas strepera       
BA039Anser fabalis    50  250     
BA028Ardea cinerea       
BA222Asio flammeus    10     
BA222Asio flammeus       
BA059Aythya ferina       
BA061Aythya fuligula    20  260     
BA061Aythya fuligula       
BA062Aythya marila    11  50     
BA021Botaurus stellaris    cmales     
BA146Calidris temminckii    11  50     
BA197Chlidonias niger           
BA081Circus aeruginosus    10     
BA081Circus aeruginosus       
BA122Crex crex    cmales     
BA038Cygnus cygnus    50  350     
BA038Cygnus cygnus       
BA098Falco columbarius       
BA099Falco subbuteo       
BA099Falco subbuteo       
BA096Falco tinnunculus    11  50     
BA154Gallinago media           
BA123Gallinula chloropus       
BA127Grus grus    30  90     
BA127Grus grus       
BA177Larus minutus    251  500     
BA177Larus minutus    101  250     
BA179Larus ridibundus    500  1500     
BA156Limosa limosa           
BA272Luscinia svecica    11  50     
BA152Lymnocryptes minimus    11  50     
BA065Melanitta nigra    11  50     
BA068Mergus albellus    11  50     
BA260Motacilla flava    10  50     
BA094Pandion haliaetus    10     
BA170Phalaropus lobatus    11  50     
BA151Philomachus pugnax    100  1200     
BA151Philomachus pugnax    10     
BA140Pluvialis apricaria    50  350     
BA007Podiceps auritus       
BA007Podiceps auritus       
BA119Porzana porzana    10  cmales     
BA193Sterna hirundo    101  250     
BA193Sterna hirundo    16  16     
BA161Tringa erythropus    101  250     
BA166Tringa glareola    50  900     
BA166Tringa glareola    10     
BA162Tringa totanus    11  50     
BA162Tringa totanus    10     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A295Acrocephalus schoenobaenus    700  700             
A297Acrocephalus scirpaceus               
A247Alauda arvensis                   
A052Anas crecca    46  46             
A050Anas penelope    26  26             
A053Anas platyrhynchos    20  20             
A067Bucephala clangula    11  11             
A371Carpodacus erythrinus                   
A136Charadrius dubius               
A381Emberiza schoeniclus    200  200             
A125Fulica atra    48  48             
A153Gallinago gallinago    65  65             
A251Hirundo rustica    500  700           
A270Luscinia luscinia               
1355Lutra lutra                   
A262Motacilla alba                   
A160Numenius arquata                   
A005Podiceps cristatus    18  18             
Ranunculus lingua                   
A351Sturnus vulgaris    300  500           
A164Tringa nebularia               
A165Tringa ochropus               
A142Vanellus vanellus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N06100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Maaningan lintujärviin sisältyvät Patalahti ja Patajärvi sekä Lapinjärvi ovat kaikki valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohteita. Patalahti on Maaninkajärven pohjoisosan irtikuroutumassa oleva, melko pitkälle umpeutunut lahti. Nykyisin sen yhdistää muuhun järveen runsaan kilometrin mittainen luhta-alue. Saraniitty- ja ruoikkovyöhykkeet ovat huomattavan leveät. Vesikasvillisuuden valtalaji on järviruoko. Kasvisto on edustava. Patajärvi on kilometrin pituisen joen välityksellä Patalahden yhteydessä, mutta sitä metrin verran ylempänä. Kasvisto on Patalahden kaltainen, järviruoko on huomattavan runsas. Suurehkon kokonsa ansiosta Patajärvellä ja Patalahdella on myös huomattava muutonaikainen merkitys linnuille. Valuma-alueeltaan pienehkö Lapinjärvi laskee parin kilometrin mittaisen Kitupuron välityksellä Maaninkajärven eteläosaan. Vesikasvillisuutta Lapinjärvissä on runsaasti, etenkin Pienessä Lapinjärvessä pääasiassa järvikortteen muodostama ruoikkovyöhyke on leveä ja selvä. Kasvisto on edustava.

4.2 Quality and importance

Linnustoltaan ja myös kasvistoltaan edustavia lintuvesiä. Myös kalataloudellista merkitystä. Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01o
LA02o
LM01.02o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma. Komiteanmietintö 1981:32. Maa- ja metsätalousministeriön lintuvesityöryhmä, Helsinki 1981. Veli-Matti Väänänen 1992. Lintuvesiensuojeluohjelman kohteiden kunnostuksen ja suojelun tarve ja kiireellisyys Kuopion läänissä. Kuopion lääninhallitus. Käsikirjoitus. Tietokantatäydennys 2016: Naturakohteen Maaningan lintujärvet Tiira-havaintotietojärjestelmän yhteenveto. Muistio 18.5.2014, Pohjois-Savon ELY-keskus. Väänänen, V-M. 2005: Maaningan Patalahden kunnostus ja lintukantojen kehitys. Muistio, Pohjois-Savon ELY-keskus. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 Birdlife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Raportti.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Lintuvesien suojeluohjelman kohteita. Toteutetaan perustamalla luonnonsuojelualueet.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Väänänen, V-M. 2005: Maaningan Patalahden kunnostus ja lintukantojen kehitys. Muistio, Pohjois-Savon ELY-keskus.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY