Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0600052

1.3 Site name

Riistaveden lintujärvet

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.235800
Latitude:62.887800

2.2 Area [ha]

90.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus           
BA054Anas acuta    14     
BA054Anas acuta       
BA056Anas clypeata       
BA055Anas querquedula       
BA055Anas querquedula       
BA039Anser fabalis    10  170     
BA028Ardea cinerea       
BA059Aythya ferina       
BA059Aythya ferina       
BA061Aythya fuligula       
BA062Aythya marila    10     
BA021Botaurus stellaris       
BA146Calidris temminckii       
BA264Cinclus cinclus       
BA081Circus aeruginosus       
BA081Circus aeruginosus       
BA038Cygnus cygnus    10  100     
BA038Cygnus cygnus       
BA099Falco subbuteo       
BA096Falco tinnunculus    10     
BA096Falco tinnunculus       
BA127Grus grus    10  210     
BA075Haliaeetus albicilla                 
BA177Larus minutus    101  250     
BA177Larus minutus    10     
BA179Larus ridibundus       
BA157Limosa lapponica           
BA272Luscinia svecica    10     
BA152Lymnocryptes minimus    10     
BA068Mergus albellus    10     
BA094Pandion haliaetus       
BA170Phalaropus lobatus       
BA151Philomachus pugnax    251  500     
BA140Pluvialis apricaria    50  250     
BA007Podiceps auritus       
BA007Podiceps auritus       
BA006Podiceps grisegena       
BA119Porzana porzana    cmales     
BA190Sterna caspia                 
BA193Sterna hirundo    11  50     
BA193Sterna hirundo       
BA161Tringa erythropus    11  50     
BA166Tringa glareola    251  500     
BA162Tringa totanus       
BA162Tringa totanus       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A295Acrocephalus schoenobaenus    17  25             
A297Acrocephalus scirpaceus                 
A052Anas crecca               
A050Anas penelope               
A053Anas platyrhynchos               
A221Asio otus               
A381Emberiza schoeniclus    14  20             
A125Fulica atra               
A182Larus canus               
A270Luscinia luscinia                   
Ophioglossum vulgatum                   
A005Podiceps cristatus               
A118Rallus aquaticus                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N06100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Riistaveden lintujärvet, Keskimmäinen ja Likolampi, kuuluvat valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Linnuston lisäksi järvillä on merkitystä myös kasviston ja kasvillisuuden kannalta. Molemmat järvet ovat laajahkojen peltoalueiden ympäröimiä ja reheviä. Avoveden osuus on 20-30 %. Nykyisen ilmeensä järvet ovat saaneet vedenpinnan laskun seurauksena. Laajat järviruoko- ja osmankäämikasvustot luonnehtivat aluetta, paikoin on myös laajoja sara- ja kortekasvustoja. Järvien linnusto on runsas ja monipuolinen, pesimälinnuston lisäksi alueella on merkitystä muutonaikaisena levähdys- ja ruokailupaikkana. Järvillä pesii säännöllisesti useita Pohjois-Savossa harvinaisia lintuja.

4.2 Quality and importance

Arvokas lintuvesikohde. Pesimälinnuston lisäksi merkitystä myös muutonaikaisena levähdys- ja ruokailupaikkana. Myös kasvillisuuden kannalta merkittävä. Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01o
MA08o
MM01.02o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Lyytikäinen, A. 1975: Kuopion luonto, luonnonsuojelu ja maisemanhoito. Kuopio, erillistutkimukset nro 14. Luonnonsuojelutoimikunta. Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma. Maa- ja metsätalousministeriön lintuvesityöryhmä. Komiteamietintö 1981:32, Helsinki. Väänänen, V-M.: Lintuvesiensuojeluohjelman kohteiden kunnostuksen ja suojelun tarve ja kiireellisyys Kuopion läänissä. Kuopion lääninhallitus 1992. Tietokantatäydennys 2016: Naturakohteen Riistaveden lintujärvet Tiira-havaintotietojärjestelmän yhteenveto. Muistio 23.5.2014, Pohjois-Savon ELY-keskus. Rissanen, E. 2013: Kuopion Keskimmäisen vesi- ja rantalintulaskennat 2013 ja linnuston muutoksia vuosina 1959-2013. Muistio, Pohjois-Savon ELY-keskus. Birdlife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Raportti.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluva kohde. Toteuteutus perustamalla luonnonsuojelualue.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY