Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0600087

1.3 Site name

Hangassuo-Karjalaisenmäki

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.855600
Latitude:63.325300

2.2 Area [ha]

221.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.00 
3260  info      0.15  0.00       
7110  info      84  0.00 
7160  info      0.01  0.00 
7230  info      0.00 
9010  info      11  0.00 
9050  info      0.5  0.00 
9060  info      100  0.00 
91D0  info      53  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A052Anas crecca               
A257Anthus pratensis                   
A038Cygnus cygnus                   
Dactylorhiza incarnata                   
A542Emberiza rustica               
A002Gavia arctica               
A182Larus canus    10  10             
A179Larus ridibundus    30  30             
A260Motacilla flava                   
A160Numenius arquata               
A241Picoides tridactylus               
A193Sterna hirundo               
A108Tetrao urogallus                   
A166Tringa glareola                   
A164Tringa nebularia               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N0739.00
N1760.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Hangassuo-Karjalaisenmäki koostuu varsin pienet korkeusvaihtelut omaavasta harjualueesta ja laajasta, tien halkaisemasta suosta. Hangassuo on pääosin oligotrofinen, osin meso-eutrofinen keidassuoalue, jolla on kaksi lampea, yksi lähde ja yksi haarainen puro. Suo rajoittuu osin järvenrantaan. Pohjoisosa on rehevämpi ja kuivempi kuin eteläosa, jossa rimmet ovat suurempia. Pääosin puuttomalla suolla esiintyy erilaisia nevoja ja rämeitä, mm. lettorämettä pohjoisosassa. Alueella oleva lähde on sähkölinjan alla ja ympäristöltään vaatimaton, vesitaloudeltaan kuitenkin lähellä luonnontilaa. Karjalaisenmäki on kahden järven välinen harjualue, joka on harjumetsäksi hyvin kosteaa. Mäkien päällykset ovat mäntyvaltaisia, supat ja rinteet puuttomia tai kuusikkoista tuoretta kangasta. Alueella on varsin paljon nuorta lehtipuuta, esim. koivua, haapaa ja leppää. Puusto on suurimmaksi osaksi melko nuorta (arviolta noin 50-vuotiasta), mutta suon läheiset kankaat ovat selvästi vanhempaa metsää. Maapuuta alueella on melko vähän ja ylispuusto puuttuu. Varsinaisia paisterinteitä ei ole. Ajouria risteilee kankailla varsin runsaasti, puustoa on suurelta osin harvennettu vastikään ja Valkeisen rannassa on tuore avohakkuuala. Harjulla on kaksi vedenottamoa. Alue on varsin laaja yhtenäinen kokonaisuus. Karjalaisenmäen pinnanmuodot ja Hangassuon vaihteleva rehevyys sekä luonnontilansa suhteellisen hyvin säilyttänyt vesitalous tekevät alueen arvokkaaksi. Hangassuon läpi kulkee maantie. Lisäksi suon tilaan vaikuttavat vanhat ojitukset sekä Neulalammelle rakennetut kolme laituria. Metsiä on harvennettu varsin laajalta alueelta.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 mainitut luontotyypit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa painotetaan seuraavia tavoitteita: a) alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys b) alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla e) luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02i
LD01.01i
LD01.02i
LJ02.07o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Fagersten, Reino & Takala, Kalevi: Muistio maastokäynnistä 29.8.1985. Julkaisematon. Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11. 2013. Lyytikäinen, A. 2009: Luonnon ja maiseman kannalta arvokkaat harjualueet Pohjois-Savossa. Kohdekuvaukset. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus. Joensuu .

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Suoalueet yksityismaiden luonnonsuojelualueita. Länsiosa toteutetaan maa-aineslailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus, Etelä-Suomen Luontopalvelut
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY