Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0600104

1.3 Site name

Humalasuo

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.344200
Latitude:62.953100

2.2 Area [ha]

47.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7160  info      1.2  0.00 
7310  info      35.7  0.00 
9010  info      0.00 
91D0  info      10.6  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata    65  65             
A542Emberiza rustica               
A127Grus grus               
Juncus stygius                   
Selaginella selaginoides                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0777.00
N1723.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Humalasuo sijaitsee Vesannon kunnassa noin neljä kilometriä Vesannon taajamasta luoteeseen. Humalasuo on edustava, pääosin luonnontilaisena säilynyt, maisemaltaan ja kasvistoltaan arvokas kohde. Puustoisten soiden lisäksi muita luontotyyppejä ovat aapasuot, boreaalisen luonnonmetsän alue Humalavuorella, lähteet ja lähdesuot. Suojelurajaukseen sisältyvä suo on ojittamaton ja suon reunoistakin vain pieni osa rajautuu ojituksiin. Humalasuon suojeluarvoa lisäävät valtakunnallisesti uhanalaisen kasvilajin ja muiden harvalukuisten kasvilajien esiintymät. Humalasuon keskellä on laajahko puuton neva-alue, joka on saranevaa ja rimpinevaa. Nevaa ympäröivät puustoltaan vaihtelevat rämeet. Kivennäismaihin rajoittuvat suon reunat ovat kapeita korpikaistaleita. Rämeistä tavataan isovarpu-, tupasvilla-, sara-, lyhytkorsi-, rahka- ja korpirämettä. Suon keskustaa kohti isovarpurämeet vaihtuvat tupasvillarämeiksi ja edelleen sararämeiksi. Lähteikköiset korvet ovat metsäkortekorpea sekä lähteisiä ruoho- ja heinäkorpia. Ruohoista sarakorpea esiintyy eniten suon keskiosan länsi- ja itäreunalla. Humalavuoren vanha metsä on käenkaali-mustikkatyypin lehtomaista kangasmetsää. Muut pienialaiset metsät ovat talousmetsää ja edustavat tuoreen kangasmetsän mustikkatyyppiä. Suojelullisesti arvokkaimmat osa-alueet ovat neva lähiympäristöineen, lähteikköiset korvet suon länsiosassa ja koillisreunassa, sekä jälkimmäisen kaakkoispuolella sijaitseva loiva, puuton rinnesuo. Valtaosa suosta on niukkaravinteista, rehevimmät osat ovat parhaimmillaan hyvää mesotrofiaa (keskiravinteisuus). Valtakunnallisesti uhanalaista punakämmekkää kasvaa ainakin kolmessa toisistaan erillään olevassa paikassa sekä nevalla että rämeellä. Pohjois-Savossa harvinaista mähkää ja rimpivihvilää esiintyy suon koillisosan rimmissä ja tihkupinnoilla. Humalasuon koillisosan lähteikköisen ruoho- ja heinäkorven puuston muodostavat hieskoivu, kuusi, mänty, raita ja pajut. Puut ovat naavaisia. Vanhalla raidalla kasvaa runsaasti raidankeuhkojäkälää. Tihkupinnat vuorottelevat rämekasvillisuuden peittämien mättäiden kanssa. Lähteikössä on vakiintunut suohorsman rinnalle tulokaslaji amerikanhorsma. Rinnesuolla on lettomaisia piirteitä. Virtaavan veden vaikutuspiirissä kasvaa punakämmekkää ja mähkää. Muita keski- ja runsasravinteisuutta ilmentäviä lajeja ovat villapääluikka, äimäsara, siniheinä ja kataja. Tyypillistä avoimen suon eteläpuolen rämeille ovat yhtenäiset järviruokokasvustot. Länsiosan kiilamainen lähteikkökorpi on lähinnä metsäkortekorpea. Kuusivaltaista, varjoisan viileää aluetta luonnehtivat tihkupinnat sekä kivien välejä peittävät laajat rahkasammalen ja kiiltolehväsammalen kasvustot. Humalavuoren vanhan metsän alue on harventamattomana varttunutta kuusivaltaista, osin haapa-valtaista sekametsää jyrkässä luoteis- ja länsirinteessä. Mäntyä kasvaa runsaasti, koivua, raitaa, harmaaleppää, tervaleppää ja katajaa niukemmin. Puusto on tiheää, ja vanhoja sammaloituneita sahakantoja on vähän. Valtapuuston ikä on 150-180 vuotta, suurimpien koivujen ja mäntyjen rinnanympärysmitta on 100-190 cm. Ylispuina on jonkin verran nykyistä puusukupolvea vanhempia puita. Useissa katkenneiden honkien tyvissä on palokoroja. Erikokoista kuollutta pysty- ja maapuuta on runsaasti. Pystypuuston muodostavat kuusi, mänty ja haapa. Maapuut ovat pääosin tuoreita kuusia. Kuusilahopuissa on kantokääpiä, vanhoissa koivuissa arinakääpää ja haavoissa haavankääpää. Kilpikaarnaisen hongan oksissa on puolen metrin pituista mustaluppoa. Humalavuoren linnustoon kuuluvat mm. palokärki, käki, laulurastas, hippiäinen ja vihervarpunen. Suolla havaittuja lintulajeja ovat kurki, valkoviklo, niittykirvinen ja pohjansirkku. Humalasuon nevavyöhyke itsessään on jo riittävän laaja avosuovaikutelman synnyttämiseksi. Lisäksi suon keskiosan kitukasvuista mäntyä kasvavat rämeet ovat lähes avoimia. Puustoisten osien maisemallista arvoa lisäävät mänty- ja kuusikelojen runsaus sekä puiden voimakas naavaisuus. Suon kaakkoisreunassa sijaitsevan Ylälammen rannat ovat rakentamattomat.

4.2 Quality and importance

Edustavia soita ja vanhaa metsää. Uhanalaisia tai harvinaisia lajeja. Ympäristön ojitukset ja hakkuut vaikuttavat jonkin verran suon luonnontilaan. Ylälammen länsirantaan ja Humalavuoren rinnemetsään on 1990-luvulla raivattu kulkureitti metsäkoneelle. Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1. mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02.02o
LJ02.01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Maastoinventointi kesällä 2000. Pohjois-Savon ympäristökeskus. Tietokantatäydennys 2016. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11. 2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Kohde on perustettu suojelualueeksi.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY