Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0600109

1.3 Site name

Hirvivaara

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.720300
Latitude:63.321100

2.2 Area [ha]

15.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9010  info      11  0.00 
9050  info      0.5  0.00 
91D0  info      2.6  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0712.00
N153.00
N1785.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alue sijaitsee Rautavaaran kunnan kaakkoislaidalla, lähellä Pohjois-Karjalan ja Juuan kunnan rajaa, Hirvivaaran pohjoisrinteessä ja sen pohjoispuolella kumpareisessa maastossa. Alue on pääasiassa tuoreen kankaan, pienialaisesti lehtomaisen kankaan luonnontilaisen kaltaista varttunutta kuusivaltaista boreaalista luonnonmetsää, jossa on harvakseltaan palokoroisia mäntyjä, joitakin keloja, järeitä koivuja, pihlajia ja jonkin verran haapaa. Korpien reunoilla on raitoja. Kuolleita kuusipystypuita ja koivupökkelöitä sekä tuulenkaatoja on alueella kohtalaisesti. Puusto on monipuolisinta ja lahopuustoa on eniten Hirvivaaran pohjoisrinteellä. Alueen puustoa on aikoinaan myös käsitelty; talousmetsämäisimmilllä kohdilla lahopuuta on niukasti ja hyvin vanhoja harsintakantoja on näkyvissä. Alueella on vanha (suo)pelto, jota ei ole viljelty pitkään aikaan. Nyttemmin pellolla kasvaa istutuskuusikko. Pellon itäpuolella on pienialainen kostea hiirenporraslehto - lehtokorpi, jollaista pellon kasvillisuus (mm. hiirenporras, huopaohdake, lillukka, rätvänä, rönsyleinikki, korpi-imarre, suo-orvokki) on mahdollisesti ollut ennen raivausta. Pellon sarkaojat ovat jonkin verran kuivattaneet myös ympäröiviä alueita. Alueen länsilaidalla on pienialainen lähes luonnontilainen kuusivaltainen muurain - metsäkortekorpi, jonka puusto on monipuolista, kuusivaltaista. Maapuita on jonkin verran. Alueen itälaidalla on käsitelty mustikka-kangaskorpi, jonka puusto on kohtalaisen nuorta, paikoin mäntyvaltaista, paikoin kuusivaltaista. Alue rajautuu länsi- ja pohjoisreunaltaan metsäautoteihin.

4.2 Quality and importance

Aluella on kohtalaisen edustavaa boreaalista luonnonmetsää, jota on Pohjois-Savossa vähän. Alue on pienikokoinen ja se rajoittuu metsätalouden piirissä oleviin metsiin. Ajan myötä lahopuun määrä lisääntyy, alue kehittyy edustavammaksi ja sen suojeluarvo nousee. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02.02o
MJ02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private1
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Maastoinventointi kesällä 2000. Metsähallitus, Itä-Suomen luontopalvelut. Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013 Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Hirvivaara kuuluu Vanhojen metsien suojeluohjelman luokkaan IV (Muulla tavoin suojeltavat tai huomioon otettavat valtionmaiden aarniometsäkohteet). Mietinnön mukaan alueesta tulisi rauhoittaa Metsähallituksen aarnialueena. Metsähallitus päätti joulukuussa 1999 suojella alueen luonnonsuojelulain perusteella, suojelualuetta ei vielä ole perustettu. Natura-alueen toteutustapa on koko alueella luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Alueelle ei ole laadittu hoitosuunnitelmaa eikä siihen ole välitöntä tarvetta.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY