Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0700007

1.3 Site name

Jouhtenuslampi

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.763600
Latitude:62.304400

2.2 Area [ha]

166.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus       
BA054Anas acuta       
BA056Anas clypeata       
BA055Anas querquedula       
BA051Anas strepera       
BA039Anser fabalis    10     
BA222Asio flammeus       
BA059Aythya ferina       
BA061Aythya fuligula       
BA021Botaurus stellaris    cmales     
BA087Buteo buteo       
BA146Calidris temminckii                 
BA197Chlidonias niger       
BA081Circus aeruginosus       
BA082Circus cyaneus       
BA038Cygnus cygnus       
BA236Dryocopus martius       
BA098Falco columbarius             
BA099Falco subbuteo       
BA096Falco tinnunculus       
BA320Ficedula parva             
BA127Grus grus       
BA338Lanius collurio       
BA640Larus fuscus fuscus             
BA177Larus minutus    50     
BA156Limosa limosa       
BA272Luscinia svecica       
BA152Lymnocryptes minimus       
BA068Mergus albellus       
BA073Milvus migrans       
BA260Motacilla flava       
BA094Pandion haliaetus       
BA072Pernis apivorus       
BA151Philomachus pugnax           
BA140Pluvialis apricaria       
BA007Podiceps auritus       
BA006Podiceps grisegena       
BA120Porzana parva    cmales     
BA119Porzana porzana    cmales     
BA193Sterna hirundo       
BA161Tringa erythropus       
BA166Tringa glareola       
BA162Tringa totanus       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Actitis hypoleucos               
A052Anas crecca    11  20             
A050Anas penelope               
A053Anas platyrhynchos    11  20             
A257Anthus pratensis               
A256Anthus trivialis               
A067Bucephala clangula    11  20             
A371Carpodacus erythrinus               
A207Columba oenas                   
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
A240Dendrocopos minor               
A381Emberiza schoeniclus    51  100             
A262Motacilla alba               
A319Muscicapa striata               
A330Parus major               
A326Parus montanus               
1214Rana arvalis                   
1213Rana temporaria                   
A317Regulus regulus               
A275Saxicola rubetra               
A310Sylvia borin               
A165Tringa ochropus               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0660.00
N0740.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Jouhtenuslampi on Piimäjoen Oriveteen yhdistämä matala, lähes umpeenkasvanut järviruokovaltainen lintuvesi.

4.2 Quality and importance

Kansainvälisesti arvokas lintuvesikohde, joka on tärkeä vesilintujen sulkimis- ja levähdysalue. Alueella pesii Suomessa harvinaisia ja uhanalaisia lintulajeja. Alueen suojelutavoitteet: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla - alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä - lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02o
LF03.01i
HH01.05b
HI01b
LJ02.01i
HK02.02i
HK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HF03.02.04b
HJ02.02i
MJ02.04.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Hottola, P. 1993: Katsaus lintuvesien suojeluohjelmaan Pohjois-Karjalassa. Pohjois-Karjalan lääninhallitus, ympäristönsuojelutoimisto. 48 s. (Julkaisematon selvitys) Hottola, P. 1993: Lintuvesiohjelma puntarissa - Linnustoselvityksiä Pohjois-Karjalan lintujärvillä. - Vesi- ja ympäristöhallituksen julkaisuja sarja A nro 158. 181 s. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: linnusto, selvitykset, seuranta, lintuvedet, vesistöjen kunnostus, suojeluarvo, arviointi, biodiversiteetti) Hottola, P. 1994: Lintuvesiohjelman suojelurajausten tarkastus. - Käsikirjoitus. Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri. Lintuvesityöryhmä 1981: Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma. - Komiteanmietintö 1981: 32. 197 s. Helsinki. (Tieteellinen julkaisu) Tietokantatäydennys 2016 Hölttä, Harri, Kontkanen, Harri, Juvaste, Risto ja Ohtonen, Arvo 2011. Uhanalaiset lintulajit Pohjois-Karjalassa. Osa I: Kosteikkojen ja soiden lajit. Siipirikko 38(2): 4-18. (http://www.pklty.fi/julkaisut/) Kontkanen, Harri 2009. Rääkkylän Jouhtenuksen pesimälinnusto kesällä 2003. - Teoksessa: Kontkanen, Harri, Pohjois-Karjalan lintuvedet – linnuston tila ja kunnostustarve lintuvesiensuojeluohjelman kohteilla. Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen raportteja 4/2009. s.127-159. (http://www.ymparisto.fi/) Kontkanen, Harri 2013. Pohjois-Karjalan lintuvedet – jatkoseuranta lintuvesiensuojeluohjelman kohteilla. Julkaisematon raportti, Pohjois-Karjalan ELY-keskus. Lehtoranta, Hannu, Kontkanen, Harri, Sorvari, Veli-Matti, Pönkkä, Heikki, Varis, Jani ja Hölttä, Harri 2014. Pohjois-Karjalan maakunnallisesti arvokkaat lintualueet (MAALI-alueet) raportti. Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ry. (http://www.pklty.fi/julkaisut/). Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Pirinen, Mika, Kontkanen, Harri ja Niinioja Riitta 2013. Rääkkylän Joki-Hautalammen ja Jouhtenuslammen Natura 2000 –alueen sekä Kiesjärven lintuvesiensuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Pohjois-Karjalan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Julkaisematon raportti. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit -tietojärjestelmä) 1/2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Jouhtenus kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Alueen suojelu on toteutettu kokonaan perustamalla yksityisiä suojelualueita. Alueen toteutuskeinoina ovat luonnonsuojelulaki, rakennuslaki ja vesilaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Hottola P. 1993: Lintuvesiohjelma puntarissa - linnustoselvityksiä Pohjois-Karjalan lintujärvillä. - Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja sarja A nro 158. 181 s. Pirinen, Mika, Kontkanen, Harri ja Niinioja Riitta 2013. Rääkkylän Joki-Hautalammen ja Jouhtenuslammen Natura 2000 –alueen sekä Kiesjärven lintuvesiensuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Julkaisematon raportti.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY