Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0700016

1.3 Site name

Teerisaari-Sisuslahti

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.676700
Latitude:62.900300

2.2 Area [ha]

123.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta                 
BA055Anas querquedula       
BA038Cygnus cygnus       
BA236Dryocopus martius       
BA099Falco subbuteo       
BA320Ficedula parva       
BA127Grus grus       
BA075Haliaeetus albicilla       
BA177Larus minutus    11  50     
BA007Podiceps auritus       
BA193Sterna hirundo       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A052Anas crecca                   
A053Anas platyrhynchos                   
A067Bucephala clangula                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0641.00
N1659.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Höytiäisen Teerisaaressa sijaitseva Natura-alue on linnustollisesti arvokas suojelukokonaisuus, joka koostuu sokkeloisesta lahdesta ja vanhoista lehtipuuvaltaisista rantametsistä. Erityisesti saaren kosteapohjaiset, kasketut lehtimetsät ovat merkittäviä.

4.2 Quality and importance

Osa alueesta on valtakunnallisesti arvokasta lintuvesialuetta ja osa kansallisesti uhanalaisen lintulajin pesimäaluetta. Alueen metsiä on hoidettu alikasvospuustoa raivamalla ja kuusentaimikkoa poistamalla vuonna 2004 Pohjois-Karjalan lehdot, tikkametsät ja luonnonmetsät Life Luonto -hankkeessa. Alueen suojelutavoitteet: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä. Alueella on toteutettu hoitosuunnitelman (2002) mukaisia hoitotoimia vuonna 2004. Hoitotoimet käsittivät puuston harvennusta, alikasvospuuston poistoa ja lahopuun lisäämistä.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02.03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Maailman luonnonsäätiön (WWF) uhanalaisen lajin työryhmä 1991: Uhanalaisen lajin suojeluohjelma. 8 s., liitteet. (Julkaisematon selvitys). Lintuvesityöryhmä 1981: Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohejelma. Komiteanmietintö 1981:32. 197 s. Helsinki. (Tieteellinen julkaisu). Tietokantatäydennys 2016 Huuskonen, Hannu 2004. Valkoselkien perässä Teerisaaressa. Siipirikko 31(2): 10-14. (http://www.pklty.fi/julkaisut/) Kontkanen, Harri 2009. Pohjois-Karjalan lintuvedet – linnuston tila ja kunnostustarve lintuvesiensuojeluohjelman kohteilla. Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen raportteja 4/2009. (http://www.ymparisto.fi/) Kontkanen, Harri 2013. Pohjois-Karjalan lintuvedet – jatkoseuranta lintuvesiensuojeluohjelman kohteilla. Julkaisematon raportti, Pohjois-Karjalan ELY-keskus. Koskela, Kimmo ja Latja, Ari 2005. Linnustoselvityksiä Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselle. Julkaisematon raportti. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Rytkönen, Saara 2002: Teerisaari-Sisuslahden Natura-alueen hoitosuunnitelma. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus. Pohjois-Karjalan lehdot, tikkametsät ja luonnonmetsät Life -hanke. Julkaisematon raportti.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0061.00
FI1639.00

5.3 Site designation (optional)

Kuuluu osin valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Suojelu on toteutettu kokonaan perustamalla yksityisiä luonnonsuojelualueita. Alueen toteutuskeinoina ovat luonnonsuojelulaki, rakennuslaki ja vesilaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Teerisaari-Sisuslahden Natura-alueen hoitosuunnitelma. Saara Rytkönen, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 2002. Pohjois-Karjalan lehdot, tikkametsät ja luonnonmetsät Life -hanke. Julkaisematon raportti.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY