Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0700017

1.3 Site name

Munakukkula-Niinivaara

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.559400
Latitude:62.664400

2.2 Area [ha]

181.2000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.00       
3260  info      0.15  0.00 
7140  info      0.4  0.00       
7160  info      0.00 
7230  info      0.00 
8220  info      0.1  0.00       
9010  info      0.6  0.00 
9050  info      0.53  0.00 
9060  info      87  0.00 
91D0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A104Bonasa bonasia               
Bromus benekenii                   
Coleophora amellivora                   
Galium odoratum                   
Listera ovata                   
Philonotis seriata                   
Plagiomnium undulatum                   
Poa remota                   
Thelypteris palustris                   
Trichocolea tomentella                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N075.00
N1750.00
N1939.00
N220.00
N235.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Geomorfologisesti erittäin monimuotoinen ja edustava harjualue, johon liittyy edustavaa ravinteisten soiden ja lähteikköjen mosaiikkia. Alueella sijaitsee ainoa sisämaassa tavattu lehtokattaran (Bromus benekenii) kasvupaikka; lähteikköalueella on myös muuta uhanalaista kasvilajistoa.

4.2 Quality and importance

Munakukkula-Niinivaara on luonnon- ja maisemansuojelun kannalta valtakunnallisesti arvokas harjujensuojeluohjelma-alue. Lehtokattara-alueen läheisyydessä on laajoja lähdevaikutteisia soita, jotka ovat suurelta osin luonnontilassa. Törisevänsuon-Pohjalammen lehtokorven alueella on suurin uhka vesitaseeseen vaikuttavat muutokset. Metsäkoneen tekemät ajourat ovat muuttaneet lähdeveden virtausta, mikä ilmeisesti on vaikuttanut jo nyt yhden lehtokattarakasvuston sijaintiin. Alueen suojelutavoitteet: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat aluen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla - luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02.02i
MC01.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private97
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Alapassi, M. & Alanen A. 1989: Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma; kartat. - Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston sarja C/44/1989. 250 s. Helsinki. (Tieteellinen julkaisu, avainsanat: lehdot, luonnonsuojelu, suojeluohjelmat) Hakalisto, S. 1987: Pohjois-Karjalan uhanalaiset putkilokasvit. - Joensuun yliopisto, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan raporttisarja nro 18. 136 s. (Julkaistu artikkeli) Hakalisto, S. 1992: Suomen uhanalaiset lajit. Lehtokattara (Bromus benekenii). - Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 462. 31 s. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: Bromus, hoito, seuranta, suojelu, suunnittelu, uhanalaiset kasvilajit) Heikkilä, H. & Heikkilä, R. 1988: Yleiskuvaukset Pohjois-Karjalan läänissä tutkituista soista 1988. (Julkaisematon selvitys. Suomen ympäristökeskus, ystävyyden puiston tutkimuskeskus, 88900 Kuhmo). Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö 1988: Komiteanmietintö 1988:16. 279 s. Helsinki. (Tieteellinen julkaisu, avainsanat: jalot lehtipuut, lehdot, lehtokasvillisuus, lehtometsät, lehtotyypit, luonnonsuojelu) Repo, R. 1956: Piirteitä Jaamankankaan kasvimaantieteellisestä merkityksestä. - Arch. Soc. "Vanamo" 9 Suppl.: 288-313. (Julkaistu artikkeli) Repo, R. 1960: Eine uberrachende Disjunktion von Bromus benekenii im östlichen Fennoskandien. - Arch. Soc. "Vanamo" 14: 181-190. (Julkaistu artikkeli) Soidensuojelutyöryhmä 1977: Soidensuojelun perusohjelma. Komiteanmietintö 1977:48. 47 s. (Tieteellinen julkaisu) Toivonen, H. & Huttunen, P. 1976: Taantuvatko Pohjois-Karjalan kasviharvinaisuudet. - Pohjois-karjalan luonto 1976: 18-27. (Julkaistu artikkeli) Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma 1984: Ympäristöministeriö, ympäristön- ja luonnonsuojeluosaston julkaisu D:6. 71 s. Helsinki. (Tieteellinen julkaisu) Tietokantatäydennys 2016: Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 9.6.2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0099.00
FI161.00

5.3 Site designation (optional)

Harjujensuojeluohjelma-alue: 96 %. Valtion omistama suojeluohjelma-alue: 5,2 ha (3 %). Yksityinen rauhoitusalue: 3,5 ha (2 %). Alueen pääasiallisena toteutuskeinona on maa-aineslaki. Rajauksen sisällä olevien arvokkaiden suoalueiden ja niiden lähiympäristön osalta toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki ja maanomistajan kanssa erikseen sovittu vapaa-ehtoinen metsänkäyttörajoitus. Suositus: Hiekkaisilla harjuilla ei voimakasta maanmuokkausta (ohje metsäsuunnitelmiin).

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY