Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0700030

1.3 Site name

Särkijärvi

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.295300
Latitude:62.645300

2.2 Area [ha]

66.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      46.4  0.00 
7140  info      13.8  0.00 
9080  info      3.8  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta       
BA056Anas clypeata       
BA056Anas clypeata       
BA055Anas querquedula       
BA051Anas strepera       
BA028Ardea cinerea             
BA222Asio flammeus             
BA061Aythya fuligula    30  75     
BA061Aythya fuligula       
BA062Aythya marila       
BA021Botaurus stellaris    cmales     
BA087Buteo buteo             
BA197Chlidonias niger       
BA081Circus aeruginosus       
BA082Circus cyaneus             
BA038Cygnus cygnus    10  50     
BA038Cygnus cygnus       
BA239Dendrocopos leucotos       
BA236Dryocopus martius             
BA098Falco columbarius             
BA099Falco subbuteo       
BA096Falco tinnunculus       
BA002Gavia arctica    10  20     
BA640Larus fuscus fuscus             
BA177Larus minutus    300  800     
BA177Larus minutus    10     
BA179Larus ridibundus    100  300     
BA065Melanitta nigra       
BA068Mergus albellus    20  40     
BA073Milvus migrans       
BA260Motacilla flava           
P1833Najas flexilis           
P1963Najas tenuissima           
BA094Pandion haliaetus       
BA151Philomachus pugnax       
BA007Podiceps auritus       
BA006Podiceps grisegena       
BA119Porzana porzana    cmales     
BA193Sterna hirundo    20     
BA107Tetrao tetrix             
BA166Tringa glareola    10     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A052Anas crecca                   
A050Anas penelope                   
A053Anas platyrhynchos                   
A067Bucephala clangula                   
A240Dendrocopos minor                   
Myriophyllum sibiricum                   
Potamogeton compressus                   
Potamogeton obtusifolius                   
Potamogeton praelongus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0680.00
N0720.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Särkijärvi sijoittuu itä-länsi -suuntaisen Jaamankankaan reunamuodostuman juurelle, ja on sen lähdevaikutuksen piirissä. Loivarantaisen saarettoman ja kauttaaltaan laakeapohjaisen järven maksimisyvyys on vain runsas metri.

4.2 Quality and importance

Kansainvälisesti arvokas lintuvesi, joka on myös kasvistollisesti erittäin arvokas. Kasvilajistoon kuuluvat mm. hento- ja notkeanäkinruoho. Järvi edustaa Pohjois-Karjalassa harvinaista vesiluontotyyppiä: Luontaisesti runsasravinteiset järvet. Alueen suojelutavoitteet: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat aluen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Vesienhoidon tavoitteet ovat yhteneväiset Natura-alueen suojelutavoitteiden kanssa.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02o
LC01.07o
MH01.05i
MI01b
MK02.02i
MK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MF03.02.04b

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Ahlqvist, H. 1954: Najas tenuissima (A.Br) Magnus i Liperi, Särkijärvi (Kb). - Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 29: 2. (Julkaistu artikkeli) Backman, A.L. 1951: Najas flexilis funnen i Libelits. - Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 27: 1-8. (Julkaistu artikkeli) Hakalisto, S. 1987: Pohjois-Karjalan uhanalaiset putkilokasvit. - Joensuun yliopisto, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan raporttisarja nro 18. 136 s. (Julkaistu artikkeli) Hottola, P. 1993: Katsaus lintuvesien suojeluohjelmaan Pohjois-Karjalassa. - Tutkimusraportti. Pohjois-Karjalan lääninhallitus, ympäristönsuojelutoimisto. 48 s. (Julkaisematon selvitys) Hottola, P. 1995: Pohjois-Karjalan lintutornit. Suomen ympäristökeskus, luonto- ja maankäyttöyksikkö ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskus. 40 s. (Julkaistu artikkeli) Lintuvesityöryhmä 1981: Valtakunnallinen lintuvesien suojeluohjelma. - Komiteanmietintö 1981: 32. 197 s. Helsinki. (Tieteellinen julkaisu) Repo, R. 1955: Piirteitä Jaamankankaan kasvimaantieteellisestä merkityksestä. - Arch. Soc. "Vanamo" 9: 288-313. (Julkaistu artikkeli) Toivonen, H. & Huttunen, P. 1976: Taantuvatko Pohjois-Karjalan kasviharvinaisuudet. - Pohjois-Karjalan Luonto 1976: 18-27. (Julkaistu artikkeli) Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Issakainen J.,Kemppainen E., Mäkelä K., Hakalisto S. ja Koistinen M. 2011: Hentonäkinruoho (Najas tenuissima) ja notkeanäkinruoho (Najas flexilis). Suomen uhanalaisia lajeja. Suomen ympäristö 13/2011. Kontkanen, Harri 2009. Liperin Särkijärven pesimälinnusto kesällä 2006. - Teoksessa: Kontkanen, Harri, Pohjois-Karjalan lintuvedet – linnuston tila ja kunnostustarve lintuvesiensuojeluohjelman kohteilla. Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen raportteja 4/2009. s.223-257. (http://www.ymparisto.fi/) Kontkanen, Harri 2013. Pohjois-Karjalan lintuvedet – jatkoseuranta lintuvesiensuojeluohjelman kohteilla. Julkaisematon raportti, Pohjois-Karjalan ELY-keskus. Lehtoranta, Hannu, Kontkanen, Harri, Sorvari, Veli-Matti, Pönkkä, Heikki, Varis, Jani ja Hölttä, Harri 2014. Pohjois-Karjalan maakunnallisesti arvokkaat lintualueet (MAALI-alueet) raportti. Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ry. (http://www.pklty.fi/julkaisut/)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Suojelu toteutettu kokonaan, perustettu yksityiseksi suojelualueeksi. Toteutuskeinoina ovat vesilaki ja rakennuslaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Hento- ja notkeanäkinruohon osalta hoitosuunnitelma julkaisussa: Issakainen J.,Kemppainen E., Mäkelä K., Hakalisto S. ja Koistinen M. 2011: Hentonäkinruoho (Najas tenuissima) ja notkeanäkinruoho (Najas flexilis). Suomen uhanalaisia lajeja. Suomen ympäristö 13/2011.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY