Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0700075

1.3 Site name

Pöllönvaara-Kruununkangas

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.945800
Latitude:62.662200

2.2 Area [ha]

537.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      21  0.00 
7140  info      16  0.00 
7160  info      0.6  0.00 
9050  info      21  0.00 
9060  info      376  0.00 
91D0  info      11  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Astragalus alpinus subsp. arcticus                   
Oxytropis campestris subsp. sordida                   
Polygonatum odoratum                   
Thymus serpyllum                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N063.00
N073.00
N1780.00
N1914.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Pöllönvaara-Kruununkangas on monimuotoista harjualuetta, johon kuuluu Pöllönvaaran kapea ja jyrkkärinteinen selänne sekä Kruununkankaan leveä deltamuodostelma. Harjukuoppia ja -hautoja on runsaasti ja rinteillä on paikoin muinaisrantalohkareikkoja. Alue on yleisolemukseltaan rehevä, alueen etelä- ja keskiosissa on hieman karumpia alueita. Metsäruusua, näsiää ja kalliokieloa esiintyy läpi alueen. Kaiheorvokki on paikoittain hyvin runsas, lehto-orvokkia on useilla paikoilla ja myös lehtomataraa löytyy harvakseltaan. Rehevyys ilmenee myös alueen sisällä olevilla soilla. Länsiosan jyrkät harjanteet ovat edustavia ja puustoltaan järeitä. Kookkaita haapoja ja raitoja esiintyy koko alueella ja metsälehmuksia paikoitellen. Pöllönvaaran-Kruunukankaan alueen keskivaiheilla on vaikuttavaa syvännemaastoa. Luonnontilaisena säilynyt jyrkkäreunainen, luode-kaakko -suuntainen verkkomainen noin kahden hehtaarin kokoinen suppa-alue erottuu alueen muista käsitellyistä harjuhaudoista ja kuopista. Iso suppa sisältää useita pienempiä suppia ja kaakkoispäässä supan pohjatasanteella on pienkosteikko. Alue on virkistyskäytön kannalta merkittävä.

4.2 Quality and importance

Harjumetsien ja maiseman suojelun kannalta valtakunnallisesti arvokas alue. Geomorfologisesti erittäin monimuotoinen ja edustava harjualue. Alueen suojelutavoitteet: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02i
LJ02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Lyytikäinen, A. & Kontturi, O. 1980: Pohjois-Karjalan harjuluonto. - Valtakunnallinen harjututkimus, raportti 13. (Julkaistu artikkeli) Maa-ja metsätalousministeriön harjujensuojelutyöryhmä 1984: Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma. Ympäristöministeriö, ympäristön- ja luonnonsuojeluosaston julkaisuja D:6. 71 s. Helsinki. (Tieteellinen julkaisu) Tietokantatäydennys 2016: Metsäkeskus Pohjois-Karjala 2003: Natura-harjualueiden arvokkaat elinympäristöt -hanke. Loppuraportti 2000-2003.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Harjujensuojeluohjelman kohde: 100 %. Alueella on kaksi yksityistä luonnonsuojelualuetta (yht. 14 ha). Alueen toteutuskeinoina ovat maa-aineslaki ja rakennuslaki. Suositus: Hiekkaisilla harjuilla ei voimakasta maanmuokkausta (ohje metsäsuunnitelmiin).

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY