Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0800036

1.3 Site name

Maaherransuo

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

-

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.169444
Latitude:62.118611

2.2 Area [ha]

418.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      1.4  0.00   
7310  info      209  0.00   
9010  info      25  0.00   
91D0  info      21  0.00   
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1355Lutra lutra           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A085Accipiter gentilis                       
Anthus pratensis                       
Anthus trivialis                       
Carduelis chloris                       
A236Dryocopus martius                       
Emberiza rustica                       
A098Falco columbarius                       
Ficedula hypoleuca                       
A127Grus grus                       
A338Lanius collurio                       
Motacilla alba                       
Motacilla flava                       
Muscicapa striata                       
Numenius arquata                       
Numenius phaeopus                       
Parus major                       
Perisoreus infaustus                     
A151Philomachus pugnax                       
Phoenicurus phoenicurus                       
Phylloscarpus sibilatrix                       
A241Picoides tridactylus                       
A140Pluvialis apricaria                       
A108Tetrao urogallus                       
A166Tringa glareola                       
Tringa nebularia                       
1354Ursus arctos                   
Vanellus vanellus                       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0755.00
N1745.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alue koostuu Maaherransuosta, joka kuuluu Suomenselän aapasoiden suoyhdistymävyöhykkeeseen ja Paloharjunkankaan metsäalueesta sekä Hännättömänpurosta, joka on luonnontilassa säilynyt osa laajempaa jokireitistöä. Maaherransuon keskusta on kuivaa, aukeata nevaa. Yleisin suotyyppi on kalvakkaneva, paikoin esiintyy myös saranevaa. Reunaosat ovat pääasiassa isovarpuista rämettä. Suoluonnon suotuisan suojelun tason ylläpitäminen edellyttää että suojelukokonaisuuteen sisällytetään luonnonmukaisen kehityksen tielle palautettava reunametsävyöhyke. Paloharjunkangas on luonnontilaisen kaltaista ikääntyvää pääasiassa mäntyvaltaista metsää. Sekapuina esiintyy kuusta ja koivua. Yksittäisiä maapuita ja pystyyn kuolleita havupuita löytyy koko alueelta. Hännättömänjokeen, joka sinänsä muodostaa itsenäisen luontotyypin, liittyvät kiinteästi joen pintaa myötäilevät ja osittain rannoille ulottuvat pallesuot ja luhdat sekä jokeen viettävällä länsirinteellä olevat metsäiset korvet. Sekä pallesuolla että metsäkorvessa kasvaa paljon kasvilajeja, jotka kuvaavat alueen monimuotoisuutta ja edustavuutta. Metsäkorvessa on myös osittain maanpinnalla virtaavia lähdepuroja ja lähteikköjä, joissa on paljon vaateliaita sammalia. Pohjoisosassa aluetta joen varrella puustoiset suot muodostuvat rämesoista, lähinnä lyhytkorsinevarämeestä ja isovarpurämeestä mutta myös korpirämeestä. Näihin soihin viettää luonnontilainen rinnemetsäkaistale. Maaherransuon linnusto on tyypillistä kuivien aapasoiden lajistoa. Keväisin monet kahlaajat ja kurjet pysähtyvät alueelle lepäilemään tai pesimään ja teeret pitävät avosuolla soidintaan. Yleisiä nisäkkäitä alueella ovat hirvi, jänis, kettu ja näätä. Hännättömänjoki on osa saukon elinpiiriä.

4.2 Quality and importance

Aluekokonaisuus koostuu kolmesta ensisijaisen tärkeästä luontotyypistä. Maaherransuo, joka muodostaa merkittävän osan alueesta on ainoa suhteellisen laaja-alainen, täysin luonnontilainen aapasuo Ähtärin kunnassa. Suolla on merkitystä myös linnustonsuojelukohteena. Alueella pesivät ainakin seuraavat kahlaajat: liro, kapustarinta, suokukko ja valkoviklo. Hännättömänjoki on yksi Vaasan läänin harvoista kohtalaisen luonnontilaisista pienvesistöistä. Sen varrella oleva, luonnontilaisuudeltaan osittain erinomaiseksi luokiteltu rinnekorpi edustaa myös ensisijaisen tärkeätä luontotyyppiä. Maaherransuon reunametsät on lähes kauttaaltaan avohakattu ja istutettu männylle. Hakkuut on paikoin ulotettu myös Hännättömänpuron rinteille.

4.5 Documentation

Maaherransuon hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallitus 1989. Soidensuojelun perusohjelma. Maa- ja metsätalousministeriön soidensuojelutyöryhmä. Helsinki 1977. Suoarkisto. Maastoinventoinnit 1996.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0354.00
FI0046.00

5.3 Site designation (optional)

Maaherransuo kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan ja on myös seutukaavassa merkitty SU-alueeksi. Se on rauhoitettu lailla soidensuojelualueista vuonna 1981. Paloharjunkankaan metsä on rauhoitettu asetuksella. Hännättömänpuron yläosa on seutukaavassa osoitettu suojeltavaksi (SU-4). Toteuttaminen: Valtion maista muodostetaan yhtenäinen luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue. Yksityismaat voidaan hankkia valtiolle tai rauhoittaa yksityismaan luonnonsuojelualueena maanomistajan kanssa sovittavin rauhoitusehdoin.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus, Länsi-Suomen puistoalue
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY