Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0800052

1.3 Site name

Hällörsfjärden

1.4 First Compilation date

1996-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.916100
Latitude:63.721900

2.2 Area [ha]

313.0000

2.3 Marine area [%]

58.1000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7140  info      26.8  0.00 
9030  info      13.8  0.00 
9050  info      14  0.00 
9080  info      0.628  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus       
BA054Anas acuta    10     
BA054Anas acuta       
BA056Anas clypeata       
BA056Anas clypeata       
BA055Anas querquedula           
BA051Anas strepera       
BA039Anser fabalis    10  50     
BA028Ardea cinerea       
BA169Arenaria interpres           
BA222Asio flammeus       
BA222Asio flammeus       
BA059Aythya ferina       
BA059Aythya ferina       
BA061Aythya fuligula    10  100     
BA061Aythya fuligula       
BA104Bonasa bonasia       
BA021Botaurus stellaris       
BA021Botaurus stellaris    cmales     
BA146Calidris temminckii    10     
BA081Circus aeruginosus       
BA081Circus aeruginosus       
BA038Cygnus cygnus    50  300     
BA038Cygnus cygnus       
BA239Dendrocopos leucotos           
BA239Dendrocopos leucotos           
BA236Dryocopus martius       
BA099Falco subbuteo       
BA096Falco tinnunculus       
BA002Gavia arctica       
BA127Grus grus       
BA127Grus grus       
BA075Haliaeetus albicilla       
BA177Larus minutus       
BA177Larus minutus    10     
BA179Larus ridibundus    100  500     
BA179Larus ridibundus    20  400     
BA156Limosa limosa           
BA152Lymnocryptes minimus       
BA066Melanitta fusca           
BA068Mergus albellus       
BA260Motacilla flava       
BA094Pandion haliaetus       
BA151Philomachus pugnax    10     
BA007Podiceps auritus       
BA006Podiceps grisegena       
BA006Podiceps grisegena       
BA119Porzana porzana       
BA190Sterna caspia       
BA193Sterna hirundo    10  30     
BA193Sterna hirundo           
BA194Sterna paradisaea           
BA194Sterna paradisaea    10     
BA107Tetrao tetrix    10     
BA161Tringa erythropus       
BA166Tringa glareola    20  50     
BA166Tringa glareola       
BA162Tringa totanus       
BA162Tringa totanus       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A295Acrocephalus schoenobaenus               
Actitis hypoleucos               
A052Anas crecca               
A050Anas penelope               
A053Anas platyrhynchos    13  13             
A067Bucephala clangula               
A381Emberiza schoeniclus               
A125Fulica atra               
A153Gallinago gallinago               
A184Larus argentatus               
A182Larus canus               
A070Mergus merganser               
A069Mergus serrator               
A005Podiceps cristatus    14  14             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0657.00
N0735.00
N198.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Hällörsfjärden on makeavesialtaaksi padotun Luodonjärven itäreunan lahdenpohjukka. Vesialue on hyvin matala ja kasvillisuusvyöhykkeet laajat. Rantametsikköjä ja pensaikkoja reunustaa yhtenäinen järviruokovaltainen ilmaversoiskasvillisuus. Lahden keskiosa on mosaiikkimaisen, sinikaislavaltaisen kasvillisuuden peitossa. Paikoin, mm. alueen eteläreunalla on laajalti saraluhtaa. Matalat rantametsät ovat harmaaleppävaltaisia, tervaleppä-koivu -sekoitteisia rantalehtoja, joista osa on saanut kehittyä pitkään jokseenkin luonnonvaraisesti. Tämän seurauksena lehtimaapuuta ja pökkelöitä on monin paikoin runsaasti. Luontainen metsäsukkessio pensasluhdasta leppälehtojen kautta kuusikoituneisiin sekametsiin on paikoin hyvin nähtävissä. Alueen linnustolle on tunnusomaista vesilintujen runsaus. Alueellisesti merkittävän pesivän kannan ohella lahdella oleskelee jatkuvasti erityisen runsaasti joko muuttavia tai sulkivia vesilintuja. Maininnan ansaitsee myös monilajinen lokkiyhdyskunta. Mm. räyskä kalastelee säännöllisesti alueella.

4.2 Quality and importance

Linnustollisesti kansainvälisesti arvokas kosteikko, jonka rannoilla on monin paikoin edustavaa lehtipuuvaltaista lehtoa ja sekametsää. Kohdassa 3.3 koodilla D merkatut lajit ovat paikallisesti merkittäviä lintulajeja. Rehevöityminen on nopeuttanut matalan lahdenpohjukan umpeenkasvua. Tämä voi muuttaa alueen arvoa linnustonsuojelukohteena. Ruoppaukset ja uusien ojien kaivaminen lahden eteläosassa ovat heikentäneet alueen luonnonarvoja. Ennallistamistoimet ovat tarpeen. Rantametsien hakkuut uhkaavat heikentää merkittävästi luonnonmukaisten lehtipuuvaltaisten rantalehtojen ja -metsien suojeluarvoa. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, • a lueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02i
MF03.01i
MH01.05o
MJ02.01i
MJ02.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private99
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

BirdLife Suomi ry, Tiira-lintutietopalvelu 2014: SPA-alueiden kerääntymätiedot. Koivumäki, K. 2014: Hällörsfjärdenin-Mosavikenin pesimälinnusto 2010-2013, Kokkola. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinluontotyyppiraportit.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Kansainvälisesti arvokkaaksi luokiteltu lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Toteuttaminen: Rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena maanomistajien kanssa sovittavin rauhoitusehdoin tai hankitaan valtiolle (rantametsät). Alueen suojelun toteuttaminen ei estä siihen rajoittuvien alueiden normaalia maa- ja metsätalouskäyttöä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY