Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0800056

1.3 Site name

Vassorfjärden

1.4 First Compilation date

1996-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.996400
Latitude:63.210000

2.2 Area [ha]

1537.0000

2.3 Marine area [%]

75.1000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1130  info      1329  0.00 
1630  info      6.96  0.00 
7140  info      235  0.00 
9030  info      121  0.00 
9050  info      36.2  0.00 
9070  info      0.86  0.00 
9080  info      24.3  0.00 
91D0  info      17.3  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta    20     
BA056Anas clypeata       
BA056Anas clypeata       
BA055Anas querquedula       
BA051Anas strepera       
BA042Anser erythropus       
BA039Anser fabalis    10  100     
BA028Ardea cinerea       
BA169Arenaria interpres           
BA059Aythya ferina    20     
BA059Aythya ferina    15     
BA061Aythya fuligula    10  30     
BA061Aythya fuligula    10  30     
BA104Bonasa bonasia       
BA144Calidris alba           
BA147Calidris ferruginea           
BA146Calidris temminckii    10     
BA197Chlidonias niger           
BA081Circus aeruginosus       
BA081Circus aeruginosus    bfemales     
BA082Circus cyaneus       
BA038Cygnus cygnus    10  300     
BA038Cygnus cygnus       
BA098Falco columbarius       
BA099Falco subbuteo       
BA096Falco tinnunculus       
BA127Grus grus    10  200     
BA127Grus grus       
BA075Haliaeetus albicilla       
BA338Lanius collurio       
BA640Larus fuscus fuscus       
BA177Larus minutus    50  400     
BA177Larus minutus    10  30     
BA179Larus ridibundus    300  2500     
BA179Larus ridibundus    500  2000     
BA150Limicola falcinellus    20     
BA157Limosa lapponica           
BA068Mergus albellus       
BA260Motacilla flava    10     
BA260Motacilla flava    10     
BA277Oenanthe oenanthe       
BA094Pandion haliaetus       
BA072Pernis apivorus       
BA170Phalaropus lobatus       
BA151Philomachus pugnax    20  400     
BA151Philomachus pugnax           
BA140Pluvialis apricaria       
BA141Pluvialis squatarola           
BA007Podiceps auritus       
BA006Podiceps grisegena       
BA006Podiceps grisegena       
M1910Pteromys volans    20     
BA195Sterna albifrons           
BA190Sterna caspia       
BA193Sterna hirundo    10     
BA193Sterna hirundo    10     
BA194Sterna paradisaea    10     
BA048Tadorna tadorna       
BA107Tetrao tetrix       
BA161Tringa erythropus    20     
BA166Tringa glareola    100     
BA166Tringa glareola       
BA162Tringa totanus       
BA162Tringa totanus       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A125Fulica atra                   
Fu  Hypocreopsis lichenoides                   
A182Larus canus    40  80             
A070Mergus merganser    1310  1310             
A005Podiceps cristatus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0173.00
N0724.00
N193.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Vassorfjärden-Österfjärden- laaja Kyrönjoen suistoalue. Joki laajenee mereen laskiessaan yli kymmenen kilometriä pitkäksi mutkittelevaksi sisälahdeksi. Joen mukanaan tuoman aineksen vuoksi vesialue on varsin matala lähes koko lahdella. Tästä syystä varsinkin ruoikkovyöhyke on harvinaisen laaja. Järviruoko- ja kaislakasvustot voivat olla kymmenien hehtaarien suuruisia. Joen tuoman aineksen ja maankohoamisen vuoksi kasvillisuus muuttuu jatkuvasti. Linnusto on monipuolinen ja lajisto edustava. Alueella on tavattu useita harvinaisuuksia. Runsaimmat ryhmät ovat vesilinnut ja kahlaajat. Erityismaininnan ansaitsee monilajinen ja suuri lokkiyhdyskunta. Suistolla on suuri merkitys myös muutonaikaisena levähdysalueena. Tunnusomaisia pysähtyjiä ovat mm. joutsenet. Myös sulkasadon ajaksi alueelle saapuu satoja vesilintuja. Suisto on edelleen arvokkaimpia lintuvesiämme, vaikka Vassorfjärdenillä ja Österfjärdenillä tehdyt pengerrykset ovat pienentäneet aluetta useita satoja hehtaareita. Pengerrysalueilta tulevat happamat alunavedet ovat tappaneet talvisin kasvillisuuttakin laajoilta alueilta. Erityisesti happamat vedet ovat heikentäneet suistoalueen aiemmin hyvin huomattavaa kalataloudellista merkitystä. Valtatie sivuaa Vassorfjärdenin etelälaitaa. Varsinkin Vassorfjärdenin itäranta on suureksi osaksi rakennettu.

4.2 Quality and importance

Yksi Suomen laajimpia ja kansainvälisesti arvokas suistoalue. Monipuolinen ja edustava pesimälinnusto. Suuri merkitys muutonaikaisena levähdys- ja sulkimisalueena. Pengerrysalueilta pumpattavat happamat vedet ovat muuttaneet varsinkin Vassorfjärdenin vesiekosysteemiä huomattavasti ja estävät luontaista sukkessiota lahdella. Ruoppaukset ja massojen läjitys voivat heikentää alueen suojeluarvoja. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyydeltä luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä, - luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein, - luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HF03.01i
HH01o
MI01i
MJ02.01i
MJ02.02b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private96
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

BirdLife Suomi ry, Tiira-lintutietopalvelu, 2014: SPA-alueiden kerääntymätiedot. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 5/2014 Pohjoismäki, M. 2009: Lintuvesien linnustolaskennat vuosina 2004-2009 Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella. Moniste, 43 s. Kokkola.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Kansainvälisesti arvokkaaksi luokiteltu lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Toteuttaminen: Rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena omistajien kanssa sovittavin rauhoitussäännöin. Ranta-alueita voidaan hankkia valtiolle vapaaehtoisin kaupoin. Kohteen liittäminen Natura 2000 -verkostoon ei estä tulvantorjunnan kannalta välttämättömiä ruoppauksia, mikäli ne toteutetaan siten, että alueen luonnonarvojen säilymistä ei vaaranneta. Suojelutavoittet eivät estä veneväylien kunnossapitoa vesilain säännösten mukaisesti.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY