Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0800095

1.3 Site name

Iskmo ön

1.4 First Compilation date

1996-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.593900
Latitude:63.230300

2.2 Area [ha]

236.0000

2.3 Marine area [%]

0.7000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      3.5  0.00 
7140  info      5.9  0.00 
9010  info      43  0.00 
9030  info      74  0.00 
9050  info      0.00 
9080  info      6.383  0.00 
91D0  info      29  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA104Bonasa bonasia       
BA236Dryocopus martius       
BA542Emberiza rustica             
BA127Grus grus       
BA241Picoides tridactylus       
M1910Pteromys volans    10  50     
BA107Tetrao tetrix       
BA108Tetrao urogallus       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Collema subnigrescens                   
Fu  Ganoderma lucidum                   
Neckera pennata                   
Nephroma laevigatum                   
Perforatella bidentata                   
Fu  Phellinus populicola                   
Pseudeuglenes pentatomus                   
Fu  Skeletocutis brevispora                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N063.00
N0720.00
N1757.00
N1920.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Mustasaaren kunnassa sijaitseva laaja, melko yhtenäinen ja monin paikoin lähes luonnontilainen alue, jossa kangasmailla vallitsevana tuoreen kankaan metsät. Alueella on myös runsaasti puustoisia, ojittamattomia korpia sekä useita pieniä lampia, joista monet ovat soistumassa. Osa korvista on reheviä ja luhtaisia. Maastoltaan alue on hyvin vaihteleva, lampien ja kosteiden painanteiden lisäksi esiintyy moreeniharjanteita. Maasto on paikoin hyvin kivikkoista, kumpuilevaa ja vaikeakulkuista. Alueen metsät ovat hyvin monimuotoisia. Lähinnä rantaa on primäärisukkessiometsiä, jotka vaihettuvat varttuneisiin ja ikääntyviin kuusivaltaisiin metsiin, joissa on yleisesti runsaasti haapaa ja koivua seassa, paikoin myös raitaa. Korvissa kasvaa tervaleppää. Monikerroksinen puusto on varsin luonnontilaista, maapuita ja kuolleita pystypuita on paljon. Erityisen merkittävää alueella on luonnontilaisten korpien ja kivennäismaiden vuorottelu sekä yleisesti metsien monimuotoisuus. Metsien vallitseva aluskasvillisuus on mustikkatyypin kangas, paikoin esiintyy myös rehevämpää OMT-metsää sekä pienialaisesti myös lehtoja. Alueelta löytyy useita uhanalaisia tai harvinaisia vanhan metsän eliölajeja. Raidankeuhkojäkälää esiintyy yleisesti ja runsaasti, monin paikoin myös haavanhyytelöjäkälää ja samettikesijäkälää. Alue on myös yksi harvoista haapariippusammalen ja lännenmunuaisjäkälän kasvupaikoista Länsi- Suomessa. Käävistä mainittakoon esimerkiksi haavanarinakääpä, lakkakääpä, kuusenkääpä ja ruostekääpä. Eläimistä alueella on asustavat mm.liito-orava, metso, pohjantikka, pyrstötiainen, viitosaatukainen ja kaksi- hammaskotilo.

4.2 Quality and importance

Erittäin monimuotoinen ja laaja-alainen vanhan metsän kohde, jossa luonnontilaisten metsien lisäksi esiintyy myös puustoisia soita, metsäluhtia, lehtoja ja vaihettumissoita. Alueen luonnontilaisuutta indikoivat erityisesti vanhan metsän kasvi-, eläin- ja sienilajit. Uhanalaisten lajien lisäksi mainittakoon että alueella pesii varsin runsas lintukanta. Kohdan 3.3 koodilla D merkityt lintulajit: paikallisesti merkittäviä lajeja ja pesimämääriä. Metsäautotiet sivuavat ja halkovat paikoin aluetta, mikä mahdollistaa metsänhakkuuiden lisäksi myös metsästyksen. Polkuja esiintyy siellä täällä, joka saattaa lisätä retkeilijöiden määrää. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02i
LD01.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private30
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys Etelä-Suomessa. Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö II. Työryhmän raportti 2/1994. Ympäristöministeriö. Etelä-Suomen aarniometsäkartoitus, inventointilomakkeet 1992, 1993. IBA-lintuhavaintolomake 1996. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen arkisto. Maastoinventoinnit 1992-1996. Tietokantapäivitys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä). Lajien tausta-aineisto irroitettu 1.1.2013. Rengastustoimisto petolintujen pesärekisteri Markkanen, Anni 2011: Kääpäkartoitukset Pohjanmaalla ja Kainuussa 2010. Metsähallitus 6246/41/2010. Rajasärkkä, Ari 2013: Lintujen pesivien parien kanta-arviot SPA-alueittain Metsähallituksen vuosilta 2000-2013 kokoamien linjalaskenta-aineistojen perusteella. Excel-taulukko. Metsähallitus. 27.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Alue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Toteuttaminen: Hankitaan valtiolle ja rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla luonnonsuojelualueena, tai rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena maanomistajien kanssa sovittavin rauhoitusehdoin.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut
Address:
Email:
Organisation:Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY