Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0800104

1.3 Site name

Mäkelänmäki

1.4 First Compilation date

1996-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.237200
Latitude:62.570600

2.2 Area [ha]

58.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9010  info      52.2  0.00 
91D0  info      1.2  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N072.00
N1793.00
N195.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Valtaosa metsästä on tuoretta ja kuivahkoa kangasta, paikoin rehevää lehtomaista käenkaalityyppiä. Suurin osa alueesta on mäntyvaltaista. Myös kuusivaltaisia kuvioita esiintyy ja esimerkiksi Murronmäen etelärinteellä kuusimetsän seassa on koivua, pihlajaa ja haapaa. Paikoin metsässä esiintyy runsaasti pystyynkuolleita mäntyjä sekä koivu- ja kuusimaapuita. Lähes koko alueella on vanhoja sammaloituneita kantoja. Isosuon pohjoinen laidekorpi on ojituksista huolimatta lähes luonnontilainen, ojat ovat täysin tukossa ja kasvittuneet.

4.2 Quality and importance

Kohtalaisen laaja boreaalisten luonnonmetsien suojelukohde, jossa vuorottelevat havupuusekametsät ja puustoiset suot. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01o
MB02o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private2
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Maastoinventoinnit 1996. Vanhojen metsien suojeluohjelman täydentäminen Etelä-Suomessa. Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö II. Työryhmän mietintö 2, 1994. Ympäristöministeriö.. IBA-lintuhavaintolomake 1996.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Vanhojen metsien suojeluohjelman kohde. Toteuttaminen: Rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena maanomistajien kanssa sovittavin rauhoitussäännöin tai hankitaan valtiolle ja rauhoitetaan luonnonsuojelulain mukaisena luonnonsuojelualueena. Alueen suojelun toteuttaminen ei vaikuta rajauksen ulkopuolisten alueiden normaaliin metsätalouskäyttöön.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY