Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0900025

1.3 Site name

Saarijärven reitti

1.4 First Compilation date

1996-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.997500
Latitude:62.776900

2.2 Area [ha]

1534.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      1290  0.00 
3210  info      65  0.00 
6430  info      0.1  0.00 
7140  info      0.2  0.00 
7160  info      0.01  0.00 
9010  info      7.2  0.00 
9050  info      0.00 
9080  info      0.4  0.00 
91D0  info      0.5  0.00 
91E0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1355Lutra lutra       
M1910Pteromys volans       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A223Aegolius funereus               
A104Bonasa bonasia               
A264Cinclus cinclus    10  20             
Cornus suecica                   
A236Dryocopus martius               
A099Falco subbuteo               
A096Falco tinnunculus               
A002Gavia arctica               
A217Glaucidium passerinum               
Ranunculus lingua                   
A193Sterna hirundo               
A108Tetrao urogallus               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0695.00
N070.00
N100.00
N195.00
N220.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Saarijärven reitti koostuu vaihtelevista joki,- koski- ja järviosuuksista. Alueeseen kuuluvat Saarijärven reitin vesialueet Heijostenkoskilta Riekonkosken alapuoliselle alueelle sekä ranta-alueita Heijostenkosken ympäristöstä. Alue on maisemallisesti arvokas kokonaisuus, jossa vuorottelevat vesireittiin rajautuvat asutut ja viljellyt rannat sekä luonnontilaiset jaksot. Alueen kallioperä on pääasiassa happamia syväkivilajeja. Maaperää peittää epätasainen pohjamoreenikerros. Vedet ovat karuja ja humuspitoisia ja vesikasvillisuus on yleensä niukkaa. Tosin vesisammalten määrä on paikoin runsas ja etenkin Riekonkoski ja Heijostenkosket ovat lajistoltaan monipuolisia. Reitin rannat ovat varsinkin koskien kohdalla asuttuja ja viljeltyjä. Heijostenkoskien ympäristö on säilynyt rantaluonnoltaan luonnontilaisimpana. Korkeiden rantatörmien alla on mm. kosteita suurruoholehtoja ja luhtaisia elinympäristöjä.

4.2 Quality and importance

Saarijärven reitillä on useita koskia, jotka on suojeltu koskiensuojelulailla. Ne ovat myös tärkeitä virtavesikutuisten kalojen lisääntymisalueita. Vesireitti on saukon elinympäristöä ja Heijostenkoskien rantametsistä on tietoja liito-oravasta. Aikanaan uiton yhteydessä tehdyt rakenteet ovat heikentävät jonkin verran reitin luonnontilaa. Uittoon liittyvien perkausten ja rakenteiden jälkiä on ennallistettu virtavesikunnostuksin. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1. ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA08o
MC01.03o
LE01.04o
LF01o
MJ02.01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Kalle Laitinen 1994: Saarijärven reitin vesistöselvitys. - Saarijärven kaupunki Ympäristönsuojelutoimi. 90 s. (Julkaisu) Ympäristöministeriö 1991: Rantojen suojeluohjelman alueet. - Ympäristöministeriön luonnonsuojeluosasto, Selvitys 97. 143 s. + kartat. Helsinki. ISBN 951-47-3557.9, ISSN 0788-5913. (Viranomaisjulkaisu, avainsanat: meri- ja järviluonto, rannat, rantojensuojelu, luonnonsuojelu) Hallman, J. & Tissari, J. 26.7., 29.7. ja 5.8.1996: Natura 2000 -maastoinventointitiedot. Keski-Suomen Ympäristökeskus. (Julkaisematon) Nieminen, M. 18.8.1995: Perinnemaisemien maastolomake (Kalmukoski). Keski-Suomen Ympäristökeskus. (Julkaisematon) Kuitunen, P. ym. 1994: Saarijärven reitin luonto- ja maisemaselvitys. - Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus. 74 s. + liitteet. (Julkaisu) Tietokantatäydennys 2016: - Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013 - Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1/2013 - Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007-2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/luontodirektiivinluontotyyppiraportit. - Eloranta, A., Huovinen, M. & Romula, J. 1996: Heijostenkoskien (Pylkönmäki, Karstula) kalataloudellinen kunnostussuunnitelma. Keski-Suomen ympäristökeskus 29.12.1996, Jyväskylä. - Eloranta, A., Huovinen, M. & Romula, J. 1996: Riekonkosken (Saarijärvi) kalataloudellinen kunnostussuunnitelma. - Keski-Suomen ympäristökeskus. Moniste 41 s. - Eloranta, A: & Raivio, M. & Romula, J. 2000: Lehtolan- ja Muittarinkosken (Saarijärvi) kunnostussuunnitelma. - Keski-Suomen ympäristökeskus. Moniste 60 s. - Eloranta, A., Raivio, M. & Romula, J. 2001: Kalmujoen (Saarijärvi) kunnostussuunnitelma. - Keski-Suomen ympäristökeskus. Moniste 72 s. - Eloranta, A., Raivio, M. & Romula, J. 2001: Kouheroistenkosken (Pylkönmäki) ja Tuhmakosken (Saarijärvi) kunnostussuunnitelma. - Keski-Suomen ympäristökeskus. Moniste 61 s.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0088.00
FI1512.00

5.3 Site designation (optional)

Suojeluohjelmat ja -selvitykset: - Alue kuuluu osin seutukaavan 5. vk am 785 -varaukseen (maisema-alue) - Tuhmakoski: Seutukaavan 2. vk S4, 5. vk S 600, koskiensuojelulaki - Riekonkoski: Seutukaavan 1. vk SU, 5. vk SL 626, koskiensuojelulaki - Kalmukoski: Seutukaavan 2. vk S4, 5. vk SL 627, koskiensuojelulaki - Muittarinkoski: Seutukaavan 2. vk S4, 5 vk SL 628, koskiensuojelulaki Suojelun toteuttamiskeinot: - Vesistöt: Vesilaki, koskiensuojelulaki - Heijostenkosken rannat: Luonnonsuojelulaki

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus/Etelä-Suomen luontopalvelut
Address:
Email:
Organisation:Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY