Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0900036

1.3 Site name

Isolähteenpuro

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.323600
Latitude:62.932500

2.2 Area [ha]

6.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.18  0.00 
7160  info      0.18  0.00 
7230  info      1.44  0.00 
91D0  info      2.1  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0615.00
N0770.00
N1615.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alueeseen kuuluu noin 400 metrin luonnontilainen osuus Isolähteenpuroa ja suurta lähdettä ympäröivää suota. Suotyyppi vaihtelee ruoho- ja heinäkorven sekä rämemäisiä piirteitä saavan lettokorven välillä. Lähteisyyden ja luhtaisuuden vaikutus on näkyvä. Rajaukseen on otettu mukaan myös ruoho- ja heinäkorven pohjoispuolinen vanhahko MT-tyypin kuusimetsä. Isolähteenpuron virtaama on suuri ja pohjavesivaikutus harvinaisen voimakasta. Pohja on hiekkaa ja leveyttä purolla on yleensä puolesta metristä yhteen metriin. Puron itäpuolisen lähteen halkaisija on kolme metriä ja syvyyttä sillä on metrin verran. Lähteestä virtaa katkonainen lähdepuro Isolähteenpuroon.

4.2 Quality and importance

Kohde on merkittävä pienvesi- ja suoluontokohde. Lähteisyys alueella on poikkeuksellisen voimakasta ja siihen liittyvä letto varsin laaja ja kasvillisuudeltaan edustava. Isolähteenpuroa ympäröi on edustava rehevän, puustoisen suon kohde. Lisäksi alueella kasvaa äimäsaraa ja vanhan metsän indikaattorilajeista raidankeuhkojäkälää ja riukukääpää sekä harvinaista sammallajistoa. Ojitukset tai voimakkaat metsänhoitotoimenpiteet lähialueilla vaikuttaisivat haitallisesti alueen luonnontilaan ja heikentäisivät luonnonarvoja. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02o
MJ02.01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Antti Lammi 1993: keski-Suomen pienvesien suojeluohjelma. - Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiiri. Keskinen, H-L ym. 7.7.2000: Natura 2000 -maastoinventoinnit. Tietokantatäydennys 2016 Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 23.5.2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Toteutetaan luonnonsuojelulain keinoin.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Ympäröivien alueiden ennallistamistarvetta tulisi selvittää.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY