Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0900042

1.3 Site name

Koivulahti

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

-

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.559167
Latitude:62.881111

2.2 Area [ha]

1.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6510  info      0.5  0.00   
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Gentianella campestris (V)                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1085.00
N0915.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Koivulahden perinneympäristökohde on kaksiosainen. Pohjoisempi ja kasvillisuudeltaan arvokkaampi osa on kivistä, pääosin tuoretta ja laikuttain kuivaa-kuivahkoa laidunnettua niittyä. Kuvio laskee kaakkoon tasaisesti noin 15-20 astetta ja rinteen alaosasta loivemmin noin 5 astetta. Rinteen yläosassa on enemmän kuivempia niittylaikkuja. Luoteiskulmassa on pienialainen, puustoittunut tuore heinäniitty, itälaidalla on pienialainen, kostea heinä-sara-vihviläniitty ja lounaiskulmassa on pieni kulunut tuore heinäniitty. Kuviosta n. 90 % on tuoretta-kuivaa pienruohoniittyä, jossa lajiston suhteet jonkin verran vaihtelevat. Valtalajeina ovat mm. keltanot, siankärsämö, pukinjuuri, nurmirölli, päivänkakkara, kevätleinikki ja nurmitatar. Ilmentäjälajistoa edustaa ketonoidanlukko ja huomionarvoisia ovat myös nurmitatar ja musta-apila sekä erityisesti uhanalainen ketokatkero. Niittyä laidunnetaan kiertolaidunsysteemin osana sekalaidunnuksessa. Laidunnusta on harjoitettu ainakin 60 vuotta nautakarjalla ja hevosilla. Alueella ei ole tehty ojituksia, istutuksia, lannoitusta eikä käytetty torjunta-aineita. Niitty tullee säilymään nykykäytössä nykyisenlaisena edustavana tuoreena pienruohoniittynä. Koivulahden eteläisempi kuvio on luonnonlaidunta, joka ei ole niittytyyppinä edustavaa, mutta jonka edustavuutta voitaisiin lisätä kunnostuksella (=köyhdyttämällä). Kuvio toimii lehmien yölaitumena, mikä aiheuttaa rehevöitymistä karjan saadessa ravintoa myös siemenheinälaitumilta. Alue on kasvillisuudeltaan tuoretta heinäniittyä, joka on heinittymässä ja yksipuolistumassa. Lisäksi lepät ovat valtaamassa alaa. Kuvio on kuitenkin olennainen osa Natura 2000 -kohdetta, sillä se edesauttaa laidunpaineen pitämistä sopivana edustavalla pohjoisemmalla tuoreen pienruohoniityn kuviolla.

4.2 Quality and importance

Keski-Suomessa valtakunnallisesti arvokas alue ja seudun edustavin niittykohde. Kasvillisuusvyöhykkeellä keskitasoa (18,2 lajia/ neliömetri), mutta niittytyyppinä harvinainen etenkin näin laajana. Alueella kasvaa uhanalainen ketokatkero. Luonnontila on nykyisellään vakaa ja alue tulee säilymään nykykäytöllä nykyisenlaisena. Potentiaalisena uhkatekijänä on laidunkäytännön muuttaminen nykyisestä ylilaidunnuksen suuntaan tai lisäruokinta. Uhkana tulevaisuudessa voi olla laidunnuksen loppuminen.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04I

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Kivelä, R. 1996: Natura 2000 -maastoinventointitiedot. Keski-Suomen ympäristökeskus. (Julkaisematon arkistotieto)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Suojeluohjelmat ja -selvitykset: - Perinnemaisemamainventointien kohde Suojelun toteuttamiskeinot: - Sopimus ja EU:n maatalouden erityistuki

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Alueen hoidosta vastaa maanomistaja Lauri Koivulahti, Koivumäentie 9, Multia.
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Aluetta laidunnetaan kiertolaidunsysteemin osana sekalaidunnuksena. Maanomistajalla on 5-vuotinen EU:n erityistukisopimus perinnebiotooppien hoitoon.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Aluetta laidunnetaan kiertolaidunsysteemin osana sekalaidunnuksena. Maanomistajalla on 5-vuotinen EU:n erityistukisopimus perinnebiotooppien hoitoon.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY