Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0900042

1.3 Site name

Koivulahti

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.675800
Latitude:62.414400

2.2 Area [ha]

1.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6230  info      0.1  0.00 
6270  info      0.8  0.00 
9070  info      0.05  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Gentianella campestris                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0915.00
N1085.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Koivulahden pitkään laidunnetut, kiviset rinneniityt ja haat ovat kahdessa osassa ja sijaitsevat Tarhapään maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Pohjoisempi ja kasvillisuudeltaan arvokkaampi lohko on pääosin pienruohoniittyä, vaihdellen tyypiltään kuivasta tuoreeseen. Myös jäkkivaltaisia kohtia esiintyy. Rinteen yläosassa on enemmän kuivempia niittylaikkuja. Huomionarvoisista lajeista alueella kasvaa jäkin lisäksi nurmitatar, ketonoidanlukko, nurmikohokki sekä uhanalainen ketokatkero. Pohjoisemman lohkon eteläosa on reheväkasvuisempaa ja näin myös heinäisempää. Siellä vallitsee tuore heinäniitty, joka on kuitenkin laikuittain pienruohoinen, etenkin rinteen alaosasta. Lohkon pohjoisosassa on hakamaisesti havupuustoa ja harmaaleppää. Eteläisempi lohko on kauttaaltaan pohjoista rehevämpi. Sen kasvillisuus on pääosin pohjoislohkon eteläosan kaltaista tuoretta heinäniittyä, joka on yläosistaan rehevä ja alhaalta pienruohoinen. Pienruohoisten laikkujen huomionarvoiseen lajistoon kuuluvat muun muassa ketonoidanlukko ja ahonoidanlukko. Lohkon itäosa on tiheäpuustoista harmaaleppähakaa ja metsälaidunta. Sen aluskasvillisuudessa vallitsevat niittylajit, eikä metsälajeja juuri esiinny. Niittyä on laidunnettu kiertolaidunsysteemin osana sekalaidunnuksessa. Laidunnusta on harjoitettu ainakin 60 vuotta nautakarjalla ja hevosilla. Nykyisin alue on hevoslaitumena. Alueella ei ole tehty ojituksia, istutuksia, lannoitusta eikä käytetty torjunta-aineita. Niitty tullee säilymään nykykäytössä nykyisenlaisena edustavana tuoreena pienruohoniittynä.

4.2 Quality and importance

Keski-Suomessa valtakunnallisesti arvokas alue ja seudun edustavin niittykohde. Kasvillisuusvyöhykkeellä keskitasoa (18,2 lajia/ neliömetri), mutta niittytyyppinä harvinainen etenkin näin laajana. Alueella kasvaa uhanalainen ketokatkero. Luonnontila on nykyisellään vakaa ja alue tulee säilymään nykykäytöllä nykyisenlaisena. Potentiaalisena uhkatekijänä on laidunnuksen loppuminen tai laidunkäytännön muuttaminen nykyisestä ylilaidunnuksen suuntaan tai lisäruokinta. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuunottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: Alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04.01i
HA04.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Kivelä, R. 1996: Natura 2000 -maastoinventointitiedot. Keski-Suomen ympäristökeskus. (Julkaisematon arkistotieto) Tietokantatäydennys 2016: - Mussaari, M. 2006: Koivulahden perinnebiotoopin hoitosuunnitelma. Keski-Suomen ympäristökeskus. (Julkaisematon arkistotieto) - Raatikainen, K. 2011: Perinnebiotoopin inventointi, seurantakäynti. Keski-Suomen ympäristökeskus. (Julkaisematon arkistotieto) - Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1/2013. - Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007-2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/Luontodirektiivinluontotyyppiraportit.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Suojeluohjelmat ja -selvitykset: - Perinnemaisemamainventointien kohde Suojelun toteuttamiskeinot: - Sopimus ja EU:n maatalouden erityistuki

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Hoitosuunnitelma: Mussaari, M. 2006: Koivulahden perinnebiotoopin hoitosuunnitelma. - Keski-Suomen ympäristökeskus.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY