Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0900045

1.3 Site name

Housukosken alue

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2002-05

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.999722
Latitude:62.440556

2.2 Area [ha]

232.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3210  info      12  0.00   
3260  info      0.1  0.00   
7140  info      0.00   
9010  info      32  0.00   
9060  info      16  0.00   
91D0  info      23  0.00   
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1355Lutra lutra       
M1910Pteromys volans       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A104Bonasa bonasia                 
Castor canadensis                   
Corvus corax                   
A236Dryocopus martius                 
Myopus schisticolor                   
A241Picoides tridactylus                 
A108Tetrao urogallus                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0610.00
N0714.00
N1610.00
N1766.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Pinnanmuodoiltaan vaihteleva harjualue, jonka jokilaaksossa virtaa meanderoiva joki. Harjumuodostuman arvoa lisää alueella esiintyvät dyynit, joista pohjoisempi on noin kilometrin pituinen. Jokivarressa tavataan paikoin korkeita rantatörmiä. Hännättömänjoki ja Palsakosken jälkeen Soutujoki on edustava meanderoiva joki, jonka Housukosken koskialue on edustava ja maisemallisesti hieno. Jokireitti on nykyisin varsin luonnontilainen ja siellä elää mm. saukko. Alueen tekee arvokkaaksi paitsi harjumuodostuma ja siihen liittyvä jokilaakso, myös luonnontilaisena säilyneet metsät. Jokilaaksossa tavataan varsin luonnontilaisia havupuusekametsiä ja lehtipuuvaltaisia metsiä. Housukosken länsipuolella kasvaa komeaa varttunutta aarnimaista kuusikkoa. Kohteen eteläosassa rantatörmän yläpuolella oleva harjumetsä on osin lähes luonnontilaista. Alueen monimuotoisuutta lisäävät lähteiset kohdat ja pienialaiset puustoiset suot.

4.2 Quality and importance

Monimuotoinen jokilaakson ympärille sijoittuva harjualue, jossa vanhan metsän arvoja. Alueella tavataan kohdassa 3.3. (muut tärkeät lajit) mainitut harvinaistenpuoleiset lajit: metsäsopuli, kanadanmajava ja korppi. Harju- ja dyynimuodostumien uhkana voi olla soranotto. Muutoin alueen luonteeseen voi vaikuttaa etenkin metsätalous. Hännättömänjoki on ahkerassa virkistyskalastuskäytössä, mikä näkyy polkuina joenvarressa.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MC01.01I
LF02.03I
LC01.01O
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Keski-Suomen ympäristökeskuksen liito-oravarekisteri. (Julkaisematon) Koski, P. 16.7. ja 18.7.1996: Natura 2000 maastoinventointitiedot, Keski-Suomen ympäristökeskus, Jyväskylä. (Julkaisematon) Hallman, J 21.8.1996: Natura 2000 maastoinventointitiedot, Keski-Suomen ympäristökeskus, Jyväskylä. (Julkaisematon) Ympäristöministeriö. 1994: Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys Etelä-Suomessa. Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö ll. 1994. Helsinki. 344 s. Työryhmän raportti 2/1994. ISBN 951-47-9711-6, ISSN 1236-5785. Ympäristöministeriö 27.6.1996: Valtioneuvoston periaatepäätös vanhojen metsien suojelemisesta. (Ympäristöministeriön kirje) Sulkava, P. & R. 1992: Multian arvokkaat luontokohteet. Multian kunta. 94 s. (Julkaisematon selvitys)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Suojeluohjelmat ja -selvitykset: - Vanhojen metsien suojeluohjelma - Seutukaavan 2. vk S4, 5. vk SL 621, 3. vk S1, 5. vk S/ha 660, 5. vk pv 803 Suojelun toteuttamiskeinot: - Luonnonsuojelulaki: vanhojen metsien suojeluohjelma ja metsähallituksen maat - Maa-aineslaki ja metsälaki: muut maa-alueet - Vesilaki: vesialue

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY