Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0900057

1.3 Site name

Seläntauksen suot

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.286100
Latitude:63.329400

2.2 Area [ha]

2714.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      90  0.00 
3160  info      300  0.00 
3260  info      0.4  0.00 
7110  info      390  0.00 
7140  info      10  0.00 
7160  info      0.3  0.00 
7230  info      15.25  0.00 
7310  info      1420  0.00 
9010  info      190  0.00 
9050  info      2.1  0.00 
9080  info      0.2  0.00 
91D0  info      302  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus       
BA054Anas acuta    10     
BA039Anser fabalis       
BA222Asio flammeus    10     
BA104Bonasa bonasia    35  65     
BA082Circus cyaneus       
BA038Cygnus cygnus       
BA236Dryocopus martius       
BA542Emberiza rustica    20     
BA099Falco subbuteo       
BA096Falco tinnunculus       
BA002Gavia arctica       
BA001Gavia stellata       
BA217Glaucidium passerinum       
BA127Grus grus    10  15     
BA260Motacilla flava    50  100     
BA151Philomachus pugnax       
BA241Picoides tridactylus       
BA140Pluvialis apricaria    20  30     
M1937Rangifer tarandus fennicus    10  20     
BA220Strix uralensis       
BA456Surnia ulula       
BA107Tetrao tetrix    35  50  cmales     
BA108Tetrao urogallus    10     
BA166Tringa glareola    15  25     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Aculepeira ceropegia                   
Agathidium nigrinum                   
Fu  Antrodia mellita                   
Boloria freija                   
Carex dioica                   
Carex laxa                   
Carex livida                   
Chaenotheca gracilenta                   
Fu  Cinereomyces lenis                   
Coeloglossum viride                   
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Dactylorhiza traunsteineri                   
Epipogium aphyllum                   
Eriophorum gracile                   
Hammarbya paludosa                   
Fu  Haploporus odorus                   
Juncus stygius                   
5191Lycopodiella inundata                     
Pedicularis sceptrum-carolinum                   
Pyrgus centaureae                   
Rhynchospora fusca                   
Selaginella selaginoides                   
5218Sphagnum contortum                     
5233Sphagnum pulchrum                     
5383Sphagnum subfulvum                     
5239Sphagnum subnitens                     
1354Ursus arctos                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0614.00
N0774.00
N1711.00
N191.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Seläntauksen suot on lähekkäisistä suoalueista koostuva suokohde, joka edustaa Pohjanmaan aapasoita. Alueen soista laajin on Väljänneva, jolla on sekä märkää rimpistä aapasuota, että karumpia eksentrisiä keidassuo-osia. Alueella on myös mesotrofista kasvillisuutta ja suo on monen uhanalaisen kasvilajin kasvupaikka. Likoneva-Konttiräme ja Musta-Köykynneva Väljännevan eteläpuolella ovat luonnontilaisia, erämaisia suoyhdistymiä, joiden reunametsät ovat pääosin puolukkatyypin kankaita, puusto on varttunutta. Väljännevan itä- ja pohjoispuolen soista kehittyneimpiä ja lajistollisesti arvokkaimpia osia on mm. lähekkäisillä Kiemannevalla ja Konnunsuolla, jossa tavataan mm. rimpilettoa. Laitaosien ojituksista huolimatta suot ovat säilyneet varsin luonnontilaisina. Konnunsuon arvokkaaseen ja uhanalaiseen kasvilajistoon kuuluvat mm. ruskopiirtoheinä, hoikkavilla, vaaleasara, rimpivihvilä, suovalkku, mähkä kaitakämmekkä ja punakämmekkä. Konnunsuon ja Kiemannevan välinen kangas on nuorta männikköä, mutta joukossa on kuitenkin melko paljon aihkimaapuita ja jokunen -kelo. Konnunsuon ja Kiemannevan muodostama kokonaisuus on uhanalaislajistoltaan ja linnustoltaan erittäin merkittävä alue. Onkineva on erikoinen, osin puustoinen, rehevä ja etenkin itäosastaan lähdevaikutteisten tervaleppäsaarekkeiden luonnehtima aapasuo. Onkinevalla on myös harvinaisia lettoisia kohtia. Onkinevan avosuoalueet ovat pohjois- ja itäosistaan mesotrofisia ja länsiosastaan pääosin oligotrofisia lyhytkorsinevoja ja suursaranevoja. Pohjois- ja länsiosistaan suo rajautuu ojitettuihin rämemuuttumiin. Suon erikoisuus ovat useat lähteisyyden leimaamat tervaleppäkorpisaarekkeet, joissa on lehväsammalten reunustamia lähteikköpintoja. Avosuoalueella on pienialainen lettoinen kohta, jonka sammallajisto on vaateliasta. Niskakankaanneva-Hyrkönneva on monipuolinen aapasuoyhdistymä, jota luonnehtii Niskakankaannevan puolella mesotrofiset suursaranevat ja rimpisyys. Hyrkönnevan puolella rimpiä ei puolestaan ole ja kasvillisuus on ennenkaikkea oligotrofista lyhytkorsinevaa. Hyrkönnevan lounaisreunalla on pienialaisesti myös korpikasvillisuutta. Neva-Hyrkkö on matala ja lievästi humuspitoinen suolampi, kun taas Kangas-Hyrkön vesi on kirkkaampaa. Niskakankaannevan eteläpuolella on sekapuustoinen vanhan metsän alue, jossa lahopuuta on kohtalaisesti ja lehtipuun osuus on merkittävä. Mäntyneva on lähes luonnontilainen, suurimmaksi osaksi välipintainen avosuo. Oligo-mesotrofiset suotyypit ovat vallalla ja rimpiä on vähän. Mäntynevan monimuotoisuutta lisäävät vanhojakin mäntyjä kasvavat metsäsaarekkeet sekä matala ja humuspitoinen rämevyöhykkeen ympäröimä Mäntylampi. Mäntynevalla ja läheisellä Joutsennevalla on tehty soiden ennallistamistoimia vuonna 2011. Joutsenlammen pohjois-luoteispuolinen suo on luontaisesti märempää ja ravinteisempaa. Märimmällä alueella on jo hienoja jänteitä ja mesotrofista lajistoa. Seläntauksen soiden kohteeseen kuuluu suoalueiden lisäksi Lamminahonrinteen vanhanmetsän kohde. Lamminahonrinne on poikkeuksellisen rehevä, paljon vanhoja lehtipuita kasvava vanhan metsän kohde, jossa lahopuuta on paikoin runsaasti. Alueen eteläosissa Väljänkankaalla on kaksiosainen alue, joista toisella on luonnontilaista vanhaa sekametsää ja kitukasvuista kalliomännikköä. Kalliomännikössä paljon vanhoja aihkimäntyjä ja keloja. Kuusikkoisella kuviolla hyvä lahopuujatkumo. Maapuuna paljon järeitä kuusia, mäntykeloja ja koivupökkelöitä. Toinen alue on kapea kitukasvuista puustoa kasvava sara- ja ruohokorpi, jonka pohjoisosassa on havaittavissa lähteisyyden piirteitä.

4.2 Quality and importance

Erittäin arvokas aapasuoluontokokonaisuus. Lajistollisesti merkittävä alue, useita alueellisesti uhanalaisia kasvilajeja, valtakunnallisesti uhanalainen raidantuoksukääpä. Alueella on myös erämaaeläimistöä. Osa yhdestä Keski-Suomen laajimmista suokokonaisuuksista, jolla runsaasti uhanalaista kasvilajistoa, uhanalainen ja harvinainen hyönteislaji (kohta 3.3., muut tärkeät lajit) ja linnustollista arvoa. Uhkatekijöinä tulevaisuudessa ovat liian lähelle suon ja kankaan reunaa ulottuvat hakkuut ja mahdolliset reunaojien kunnostamiset. Väljänkankaan pienialaiset metsä- ja suokohteet ovat herkkiä metsätaloustoimenpiteille valuma-alueella ja kohteiden välittömässä läheisyydessä. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02b
LB02.02o
LD01.01i
LJ02.01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private29
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Aapala, K. 1996: Suojeltujen soiden rajausten tarkastelua. - Käsikirjoitus. Suomen ympäristökeskus, Metsähallitus. Heikkilä, R. 1995: Suomen suojelemattomat luonnoltaan arvokkaat suot. - Käsikirjoitus. Suomen ympäristökeskus.420s. Keski-Suomen seutukaavaliitto 1975: Keski-Suomen soidensuojelusuunnitelma. Osa 1. Pohjoisen Keski-Suomen suot. - Keski-Suomen seutukaavaliitto, julkaisu n:o 37 sarja B. 94 s. + liitteet. (Viranomaisjulkaisu). Vauhkonen, M. ym. 1996: Natura 2000 -maastoinventointitiedot. Keski-Suomen Ympäristökeskus. (Julkaisematon). Lammi, A. 1993: Keski-Suomen pienvesien suojelusuunnitelma. - Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiiri. 233 s. + liitteet. (Julkaisematon selvitys). Välivaara, R. (toim) 1991: Uhanalaiset kasvit Keski-Suomessa. - Keski-Suomen liitto, julkaisu A2. 324 s. (Tieteellinen julkaisu, avainsanat: uhanalaiset lajit, kasvitiede, luonnonsuojelu, ympäristönsuojelu, seutukaavoitus) Keski-Suomen liitto 1995: Keski-Suomen seutukaava 5. vaihekaava, seutukaavaehdotus 31.3.1995, alueluettelot. - Keski-Suomen liitto. 205 s. Jyväskylä. (Julkaisematon painettu selvitys) Saari, V. & Krook, J. 1996: Metsänemä ja muuta uhanalaista lajistoa Lamminahonrinteen lehdossa Pihtiputaalla. - Lutukka 12:9-11. (Tieteellinen julkaisu) Krook, J. & Perälä, M. 1996: Raidantuoksukääpäesiintymät Pihtiputaalla 1996. (Julkaisematon) Ympäristöministeriö. 1994: Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys Etelä-Suomessa. Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö ll. 1994. Helsinki. 344 s. Työryhmän raportti 2/1994. ISBN 951-47-9711-6, ISSN 1236-5785. Ympäristöministeriö 27.6.1996: Valtioneuvoston periaatepäätös vanhojen metsien suojelemisesta. (Ympäristöministeriön kirje) Hallman, J. ym. 2000: Natura 2000 -maastoinventoinnit. Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 Tähtö, V. 2010: Väljännevan ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. - Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 8 s. Dnro KESELY/776/07.01/2010 Hokkanen, R. 2011: Väljännevan ennallistamispolton suunnitelma. - Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut. 18 s. Hokkanen, R. 2006: Väljännevan tien maisemointi, työmaaohje 15.11.2006. - Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut. 2 s. Hokkanen, R. 2014: Väljännevan Syväsenmäenrinteen ennallistamissuunnitelma. - Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut. 13 s. Hokkanen, R. 2012: Mustan Köykyn ennallistamissuunnitelma. - Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut. 15 s. Hokkanen, R. 2008: Tervakankaan suojelualueen ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. - Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut. 9 s. Tomi Hakkari 25.7.2016: Muistio eräiden lajihavaintojen käytöstä Natura-tietokantapäivityksessä. Juvonen, P. 2000: Natura 2000 -maastoinventointitiedot 14.7.2000. - Metsähallitus, Länsi-Suomen luontopalvelut.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0060.00
FI0340.00

5.3 Site designation (optional)

Suojeluohjelmat ja -selvitykset: Alue käsittää Väljännevan soidensuojelualueen ja soidensuojelun perusohjelmaan kuuluvan, osittain valtiolle hankitun Kiemannevan alueen. Seutukaavan suojelualuevarauksia ovat Konttirämeen-Likonevan alue, Musta-Köykynnevan alue, Hyrkönneva, Kurkisuo, Mäntyneva, Niskakankaanneva ja soidensuojelun perusohjelman täydennysesitykseen kuuluva Onkineva. Onkineva, Kurkisuo, Hyrkönneva, Niskakankaanneva, Mustaköykynnevan seutu ja Niskaneva ovat mukana Keski-Suomen pienvesiselvityksessä. Konnunsuo on mukana Keski-Suomen soidensuojelusuunnitelmassa. Suojelun toteuttamiskeinot: - Luonnonsuojelulaki

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keski-Suomen ELY-keskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Tähtö, V. 2010: Väljännevan ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. - Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 8 s. Dnro KESELY/776/07.01/2010 Hokkanen, R. 2011: Väljännevan ennallistamispolton suunnitelma. - Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut. 18 s. Hokkanen, R. 2006: Väljännevan tien maisemointi, työmaaohje 15.11.2006. - Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut. 2 s. Hokkanen, R. 2014: Väljännevan Syväsenmäenrinteen ennallistamissuunnitelma. - Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut. 13 s. Hokkanen, R. 2012: Mustan Köykyn ennallistamissuunnitelma. - Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut. 15 s. Hokkanen, R. 2008: Tervakankaan suojelualueen ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. - Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut. 9 s.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY