Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0900073

1.3 Site name

Valkeisenjärvi-Särkilampi-Utusuo

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.805600
Latitude:62.545000

2.2 Area [ha]

123.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      4.1  0.00 
7140  info      49  0.00 
7310  info      60  0.00 
9010  info      0.1  0.00 
9080  info      0.8  0.00 
91D0  info      14  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Eriophorum gracile                   
A160Numenius arquata               
Nuphar pumila                   
A164Tringa nebularia               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N0799.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Valkeisenjärvi on aivan tien tuntumassa sijaitseva avoin, vetinen neva, joka on muodostunut matalan järven kuivattamisen seurauksena. Avovesipintaa on enää allikoina. Alue on pääosin avoluhtaa-pallesuota. Valkeisjärven rannat ovat käsiteltyä metsää, jotka kuitenkin ovat melko monipuolisia lukuunottamatta länsirannan avohakkuualuetta. Pohjoispäässä on puustoltaan nuorta ojitettua koivuluhtaa, jossa ojat ovat kuitenkin ummessa. Valkeisenjärven eteläosassa erikoinen loivasti viettävä rinnesuo. Särkilampi on vuonna 1878 lasketun järven umpeenkasvun tuloksena muodostunut suo. Rantavyöhykkeellä tavataan rämettä ja koivuluhtaa, mutta avosuo-osuus on puutonta tulvavaikutteista nevaa. Sekä Valkeisenjärven että Särkilammen lintuvesiä on kunnostettu vedenpintaa nostamalla. Utusuo sijaitsee lähellä Valkeisenjärveä. Se on reunaosiltaan ojitettu suoalue, jonka keskusta on silti säilynyt melko märkänä. Kasvillisuudeltaan se on lähinnä oligotrofista lyhytkorsinevaa, mutta osittain tavataan myös suursaraneva-alueita. Utusuo on rauhoitettu. Se on maisemallisesti komea ja samalla hyvä marjasuo.

4.2 Quality and importance

Valkeisenjärvi, Särkilampi ja Utusuo muodostavat yhdessä hyvän lintuvesi- ja suokokonaisuuden. Kohdassa 3.3. (muut tärkeät lajit) mainituista Keski-Suomessa uhanalaisista lajeista konnanulpukka kasvaa Valkeisenjärvellä ja Särkijärvellä Särkipuron tyvellä ja hoikkavilla Valkeisenjärvellä. Särkilampi ja Valkeisenjärvi ovat lähes täydellisesti umpeutuneet, mikä on heikentänyt niiden linnustoarvoa. Linnusto on osittain elpynyt toteutettujen kunnostustoimien jälkeen. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: a) alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, b) alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, c) alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä, d) luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MF03.01i
MJ02.01o
MJ03.01i
MK03.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HJ02.02i
HJ02.05i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private82
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Luukkainen, A. 31.7. ja 7.8.1996: Natura 2000 -maastoinventointitiedot. Keski-Suomen Ympäristökeskus. (Julkaisematon). Maa- ja metsätalousministeriö 1982: Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma. Keski-Suomen seutukaavaliitto 1978: Keski-Suomen soidensuojelusuunnitelma. Osa 1. Pohjoisen Keski-Suomen soidensuojelusuunnitelma. Julkaisu n:o 51 sarja B. (Virannomaisjulkaisu) Tietokantatäydennys 2016: Hakkari, T. & Kaisto, L. 2000: Valkeisenjärven lintuveden kunnostus, Multia. - Keski-Suomen ympäristökeskus, Jyväskylä. Hakkari, T. & Kaisto, L. 2005: Särkilammen lintuveden kunnostus, Multia, Pylkönmäki. - Keski-Suomen ympäristökeskus, Jyväskylä. Hakkari, T. 2006: Vesi- ja rantalintulaskentoja Keski-Suomessa kesällä 2006. - Moniste. Keski-Suomen ympäristökeskus, Jyväskylä. Hakkari & Nyholm 2014: Natura-tietokantapäivityksessä käytetyt Tiira-lintutietopalvelun havainnot Keski-Suomessa.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0050.00
FI1650.00

5.3 Site designation (optional)

Suojeluohjelmat ja -selvitykset: - Valkeisenjärvi: Lintuvesien suojeluohjelma, seutukaavan 1. vk SU1, 5. vk SL 623 - Särkilampi: Lintuvesien suojeluohjelma, seutukaavan 1. vk SU, 5. vk SL 624 - Utusuo: Luonnonsuojelualue, seutukaavan 1. vk SU, 5. vk SL 616 Suojelun toteuttaminen: - Luonnonsuojelulaki

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus/Etelä-Suomen luontopalvelut
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Hakkari, T. & Kaisto, L. 2000: Valkeisenjärven lintuveden kunnostus, Multia, Tnro 0999L0659. - Keski-Suomen ympäristökeskus, Jyväskylä. Padon rakentaminen Valkeisenjärven laskupuron yläpäähän. Hakkari, T. & Kaisto, L. 2005: Särkilammen lintuveden kunnostus, Multia, Pylkönmäki, Tnro KSU-2005-L-518. - Keski-Suomen ympäristökeskus, Jyväskylä. Padon rakentaminen Särkilammen laskupuron yläpäähän.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY