Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0900112

1.3 Site name

Kulhanvuoren alue

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

-

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designation No data
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.847222
Latitude:62.931944

2.2 Area [ha]

745.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      15  0.00   
3260  info      15  0.00   
7140  info      15  0.00   
7310  info      60  0.00   
8220  info      22  0.00   
9010  info      127  0.00   
9060  info      60  0.00   
91D0  info      156  0.00   
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA104Bonasa bonasia    10     
BA224Caprimulgus europaeus       
BA264Cinclus cinclus       
BA038Cygnus cygnus       
BA236Dryocopus martius       
BA320Ficedula parva       
BA217Glaucidium passerinum       
BA127Grus grus       
BA338Lanius collurio       
BA241Picoides tridactylus       
BA140Pluvialis apricaria       
M1910Pteromys volans           
BA220Strix uralensis       
BA108Tetrao urogallus       
BA166Tringa glareola       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Accipiter gentilis               
Anas crecca                   
Anas penelope                   
Anas platyrhynchos                   
Anthus pratensis                   
Anthus trivialis                   
Carduelis spinus                   
Certhia familiaris                   
Cornus suecica (KS:Sh)                   
Delichon urbica                   
Emberiza rustica                   
Erithacus rubecula                   
Ficedula parva               
Gelatoporia pannocincta (Sh)                   
Hirundo rustica                   
Juncus stygius (KS:St)                   
Jynx torquilla                   
Loxia curvirostra                   
Muscicapa striata                   
Nymphaea tetragona (KS:Sh)                   
Parus cristatus                   
Parus major                   
Parus montanus                   
Perisoreus infaustus               
Phellinus ferrugineofuscus                   
Phellinus lundellii                   
Phellinus nigrolimitatus                   
Phellinus viticola                   
Phoenicurus phoenicurus                   
Prunella modularis                   
Ramalina thrausta                   
Regulus regulus                   
Sclerophora coniophaea                   
Tringa hypoleucos               
Tringa ochropus               
Troglodytes troglodytes               
Tyromyces mollis                   
1354Ursus arctos                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N065.00
N0731.00
N160.00
N1754.00
N196.00
N223.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kulhanvuoren alue on Keski-Suomen korkeimpia alueita, itse Kulhanvuori on tunnettu näköalapaikka. Alueen luonto on monipuolinen, käsittäen luonnontilaisia soita ja edustavaa metsäluontoa sekä geologisesti arvokkaita kohteita. Alueen metsät ovat pääosin puolukka- ja kanervatyypin mäntyvaltaisia kankaita. Aluetta luonnehtii Kiviharjun-Kulhanvuoren harjujakso, valtakunnallisesti merkittävä harjualue. Harjun pohjoispuolella sijaitseva Syväojanrotko on rotkolaakso, jonka pohjalla virtaa puro. Rotkon jäkälälajistossa on pohjoisen lajiston piirteitä. Kulhanvuoren suojelualueen luoteispuolelle jäävä Iso-Mustan ympäristön suot ja etenkin Koirajoen luusuan ympäristössä on hienoa luhtanevaa. Alueella kasvaa mm. hanhenpajua ja ruohokanukkaa. Pirttijärvenkalliot on vaihtelevaa kallioalueiden ja niiden välisten soistuneiden notkelmien vuorottelua. Alueeseen kuuluu myös osa Konttijokea ja siihen laskeva Pirttipuro. Kohteeseen kuuluu edellisten lisäksi kaksi vanhan metsän kohdetta: Viuhkovuori Pylkönmäeltä ja Saunalehto Multialta. Viuhkavuori on pääosin tuoretta ja karuhkoa kangasta. Arvokkainta aluetta on alueen läpi kulkevan tien lounaispuolinen haapaa kasvava sekametsä, jossa on lahopuuta runsaasti. Saunalehto on kuusivaltaista sekametsää, jossa luonnontilaisuudesta kertovat mm. ylispuumännyt, palokorot ja paikoin runsas lahopuusto.

4.2 Quality and importance

Alue on monimuotoisuudessaan varsin edustava metsä- ja harjuluonnon, soiden, kallioiden ja pienvesien suojelukohde. Alue on laajahko ja melko yhtenäinen ja sillä on merkitystä mm. erämaaeläimistölle. Alueella tavataan kohdassa 3.3. (muut tärkeät lajit) mainitut Keski-Suomessa uhanalaiset ja harvinaiset lajit. Kulhanvuoren vanhojen metsien suojelualueesta n. 38% on nuoria metsiä ja alueiden ympärillä olevia metsiä on myös käsitelty. Osa Kulhanvuoren harjualueesta on hyvin kulunutta retkeilykäytön ja erilaisten tapahtumien järjestämisen vuoksi.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB01I
LB02.04I
MG03I
MG05.01I
MJ02.01.02b
MB02.02O
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Välivaara, R., Raatikainen, T., Saari, V., Halinen, P., Salminen, M. & Raatikainen, M. 1991: Uhanalaiset kasvit Keski-Suomessa. - Keski-Suomen liitto, julkaisu A2. 1991. Suikki, A. 1996: Kulhanvuoren biotooppi- ja kasvillisuuskartoitus. - Käsikirjoitus. Metsähallitus, Jyväskylä. 26s. Keski-Suomen seutukaavaliitto 1981: Keski-Suomen harjuluonto. Valtakunnallinen harjututkimus, raportti 19. - Keski-Suomen seutukaavaliitto, julkaisu nro 63, sarja B. Pylvänäinen T. 1995: Saarijärven Kulhan alueen linnusto. - Käsikirjoitus, Metsähallitus, Jyväskylä. 3s. Tammelin, H. 1991: Saarijärven Kulhan alueen linnusto. - Keski-Suomen linnut 4(16):108-110. Hallman, J. 1995: Keski-Suomen yksityismaiden aarniometsäkohteiden merkittävää kääpä- ja kääväkäslajistoa. Keski-Suomen ympäristökeskus. - 4 s. (Raportti)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0374.00
FI0026.00

5.3 Site designation (optional)

Suojeluohjelmat ja -selvitykset: - Alue käsittää Kulhanvuoren vanhojen metsien suojelualueen ja siihen kuuluvan ja osittain välittömästi siihen rajautuvan harjujensuojeluohjelman mukaisen harjualueen rajauksen. Lisäksi alueeseen kuuluu kaksi yksityismaiden vanhojen metsien suojeluohjelman kohdetta (Viuhkavuori ja Saunalehto). Pirttijärvenkalliot on kallioalueinventoinnin kohde. Suojelun toteutuskeinot: - Natura-alueen toteutuskeinona Kangaslammin ympäristön harjualueella on maa-aineslaki ja metsälaki. Muut alueet toteutetaan luonnonsuojelualueina. Vesialueilla toteuttamiskeinona on vesilaki ja rannoilla voi tulla kyseeseen rakennuslaki

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus, Länsi-Suomen puistoalue, Pl 36, 40101 Jyväskylä Keski-Suomen ympäristökeskus, PL 110, 40101 Jyväskylä
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kulhanvuoren vanhojen metsien alueelle ollaan parhaillaan laatimassa hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Kangaslammen ympäristön harjualue (rasteroitu alue rajauskartassa) suojellaan maa-aineslain nojalla. Muut Natura-rajaukseen sisältyvät alueet ovat luonnonsuojelualueita tai luonnonsuojelulain nojalla toteutettavia alueita.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Kulhanvuoren vanhojen metsien alueelle ollaan parhaillaan laatimassa hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Kangaslammen ympäristön harjualue (rasteroitu alue rajauskartassa) suojellaan maa-aineslain nojalla. Muut Natura-rajaukseen sisältyvät alueet ovat luonnonsuojelualueita tai luonnonsuojelulain nojalla toteutettavia alueita.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY