Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0900113

1.3 Site name

Ristiniemen lähteikkö

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.446100
Latitude:62.662200

2.2 Area [ha]

14.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.01  0.00 
7160  info      0.2  0.00 
9010  info      0.00 
91D0  info      8.4  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Fu  Entoloma rubrobasis                   
Epipogium aphyllum                   
Fu  Hygrophorus inocybiformis                   
Fu  Inocybe pudica                   
Fu  Inocybe rivularis                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N07100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Ristiniemen lähteikkö on laajahko lähteinen korpialue, jossa pohjavesivaikutus on selvää jopa usean hehtaarin alueella. Pohjavesi on peräisin pohjoispuolisen Pyhämäen alueelta. Alueella on useita suurempia ja pienempiä avolähteitä, joista on ylivaluntaa pitkin loivasti viettävää rinnettä. Lähteen ympärillä on mustikkakorpea, jossa kasvaa harvakseltaan tervaleppiä. Suurin osa alueesta oli aiemmin avohakattua ja ojitettua lähteistä tervaleppäkorpea, joka oli kuivuneena ojikko- ja muuttuma-asteelle. Alueelle oli istutettuna mm. mäntyä. Alueella kasvavat useat kymmenet järeät tervalepät oli kuitenkin jätetty pystyyn. Kasvillisuudeltaan ennen Keski-Suomen ehkä edustavimpiin kuulunut tervaleppäkorpi oli kasvillisuudeltaan muuttunutta. Alueelle oli noussut nuoria koivun, harmaalepän ja tervalepäntaimia käsittävä pensaikko ja kenttäkerroksessa kasvoi mm. maitohorsmaa ja vadelmaa. Lähdevaikutus näkyi silti edelleen kasvillisuudessa lähteisyyttä osoittavien lajien mm. suo- ja huopaohdakkeen esiintymisenä. Paikoin alue oli päässyt huolestuttavasti kuivumaan. Alue ennallistettiin vuonna 2008 suo-ojat tukkimalla. Kohteen länsiosassa oleva erillinen vaatimattomampi isojen tervaleppien ympäröimä, aiemmin ojitettu lähde on myös ennallistettu. Ristiniemen lähteikkö on sienilajistoltaan erittäin arvokas alue. Lajistoon kuuluu valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisten lajien lisäksi useita harvinaisia sienilajeja. Alueella kasvaa myös metsänemä.

4.2 Quality and importance

Arvokas, laaja lähteikkö ja tervaleppäkorpialue, jossa on useita avolähteitä. Sienilajistollisesti Keski- Suomen arvokkaimpia kohteita. Alueella esiintyvät kohdassa 3.3. (muut tärkeät lajit) mainitut uhanalaiset ja harvinaiset sieni- ja kasvilajit. Alueen luonnontilaa on aikoinaan muutettu hakkuin ja ojituksin. Osa avolähteitä sisältävästä alueesta oli kuitenkin säilynyt luonnontilaltaan hyvänä. Tämän alueen alapuolinen lähteikkö- ja korpialue oli avohakattu, ojitettu ja istutettu männylle 1990-luvulla. Vain suuret tervalepät oli jätetty pystyyn. Lähteisille alueille oli noussut runsaasti tervalepän vesoja. Lähteikköalue ennallistettiin vuonna 2008. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02i
LJ02.01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private41
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Lammi, A. 1993: Keski-Suomen pienvesien suojelusuunnitelma. - Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiiri. 233 s. + liitteet. (Julkaisematon selvitys). Hallman, J. 12.6.1996: Natura 2000 -maastoinventointitiedot. Keski-Suomen Ympäristökeskus. (Julkaisematon arkistotieto) Heikkilä, R. 1992: Soidensuojelun perusohjelman täydennysesitys. (Julkaisematon kansio) Hallman, J. 1994: Uhanalaisten sienten seurantalomakeet. (Julkaisematon arkistotieto) Storbacka, R. 1988: Lyhyt selvitys lähdekorven luonnosta.3 s. + liitteet. (Julkaisematon raportti) Hallman, J. 199: Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 Arminen, S. 2007: Ristiniemen lähteikön ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. - Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut. 4784/42/2007

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Suojeluohjelmat ja -selvitykset: - Rusorisakkaan suojelusuunnitelma Suojelun toteutuskeinot: - Luonnonsuojelulaki

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keski-Suomen ELY-keskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Arminen, S. 2007: Ristiniemen lähteikön ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. - Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut. 4784/42/2007
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY